14.05.2021 03:25:02
14.05.2021 04:27:15
ទិញ
0.01
0.93949
0.94047
ចំណេញ
0.80 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73831835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 03:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 04:27:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94047
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
13.05.2021 17:02:47
14.05.2021 03:40:13
ទិញ
1
1.21206
1.21717
ចំណេញ
419.83 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73812694
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 17:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
419.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 03:40:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.21717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
419.83 USD
13.05.2021 20:09:06
14.05.2021 03:28:38
លក់
0.03
0.94068
0.93926
ចំណេញ
3.50 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73823274
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 20:09:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.94068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 03:28:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.93926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.50 USD
13.05.2021 16:25:00
14.05.2021 03:28:33
លក់
0.01
0.93744
0.93929
ចំណេញ
-1.52 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73809116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 16:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93744
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 03:28:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.52 USD
13.05.2021 19:35:23
14.05.2021 03:28:33
លក់
0.02
0.93905
0.93929
ចំណេញ
-0.39 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73821619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 19:35:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93905
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 03:28:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.93929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.39 USD
13.05.2021 13:23:00
13.05.2021 16:52:45
ទិញ
0.2
0.93425
0.93705
ចំណេញ
46.17 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73798601
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 13:23:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
46.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 16:52:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.93705
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
46.17 USD
13.05.2021 01:59:03
13.05.2021 15:10:27
ទិញ
1
4068.8
4070.3
ចំណេញ
15.00 USD
SP500.
ព្រមព្រៀង
#73766551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 01:59:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4068.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 15:10:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
4070.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.00 USD
04.05.2021 16:27:45
13.05.2021 14:11:42
លក់
1
3497.36
3666.11
ចំណេញ
-168.75 USD
ETHUSD
ព្រមព្រៀង
#73336343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 16:27:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
3497.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-168.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 14:11:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
3666.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-168.75 USD
12.05.2021 06:42:12
13.05.2021 14:11:37
លក់
1
4279
3664.51
ចំណេញ
614.49 USD
ETHUSD
ព្រមព្រៀង
#73702027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 06:42:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
4279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
614.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 14:11:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
3664.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
614.49 USD
13.05.2021 13:12:17
13.05.2021 13:39:18
ទិញ
0.01
0.93417
0.93513
ចំណេញ
0.79 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73797702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 13:12:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 13:39:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93513
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
12.05.2021 15:56:48
13.05.2021 01:42:21
ទិញ
1
1.20656
1.21233
ចំណេញ
475.94 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73733330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:56:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20656
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
475.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 01:42:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.21233
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
475.94 USD
07.05.2021 15:30:21
12.05.2021 17:12:11
លក់
1
1.2085
1.20841
ចំណេញ
9.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73521556
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:30:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2085
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20841
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.00 USD
12.05.2021 15:56:29
12.05.2021 15:57:06
ទិញ
1
1.21351
1.21328
ចំណេញ
-23.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73733252
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:56:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21351
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:57:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.21328
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-23.00 USD
07.05.2021 15:32:58
11.05.2021 10:11:00
លក់
1
1.21297
1.21291
ចំណេញ
6.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73525812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 10:11:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.21291
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.00 USD
07.05.2021 23:33:50
10.05.2021 12:11:15
ទិញ
0.01
0.952
0.9536
ចំណេញ
1.33 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73556691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 23:33:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 12:11:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.33 USD
07.05.2021 18:54:55
07.05.2021 21:21:19
លក់
0.02
0.95383
0.95263
ចំណេញ
1.98 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73551308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 18:54:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 21:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.95263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.98 USD
07.05.2021 17:20:02
07.05.2021 21:21:19
លក់
0.01
0.95217
0.95262
ចំណេញ
-0.37 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73544411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 17:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 21:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.37 USD
07.05.2021 15:40:08
07.05.2021 16:38:14
លក់
0.05
0.95188
0.94983
ចំណេញ
8.42 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73529193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:40:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95188
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 16:38:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.94983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.42 USD
07.05.2021 11:25:01
07.05.2021 16:38:14
លក់
0.01
0.94701
0.94983
ចំណេញ
-2.31 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73513814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 11:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.94701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 16:38:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.31 USD
07.05.2021 15:30:57
07.05.2021 16:38:14
លក់
0.02
0.94864
0.94983
ចំណេញ
-1.96 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73523887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:30:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.94864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 16:38:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.94983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.96 USD
07.05.2021 15:37:40
07.05.2021 16:38:14
លក់
0.03
0.95027
0.94983
ចំណេញ
1.08 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73528294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:37:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 16:38:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.94983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.08 USD
06.05.2021 05:41:20
07.05.2021 15:31:18
ទិញ
1
0.948
0.94938
ចំណេញ
113.48 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73424179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:41:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.948
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
113.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.94938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
113.48 USD
06.05.2021 16:40:59
07.05.2021 15:04:30
លក់
1
1.20649
1.2063
ចំណេញ
19.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73473153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:40:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:04:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.00 USD
06.05.2021 17:15:06
07.05.2021 13:30:05
ទិញ
1
0.9465
0.94739
ចំណេញ
73.04 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73472931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:15:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 13:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.94739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
73.04 USD
06.05.2021 16:01:58
07.05.2021 11:22:32
ទិញ
0.01
0.94748
0.94702
ចំណេញ
-0.38 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73467528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:01:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 11:22:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94702
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.38 USD
06.05.2021 23:45:37
07.05.2021 11:22:32
ទិញ
0.02
0.94573
0.94702
ចំណេញ
2.11 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73492614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 23:45:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94573
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 11:22:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.94702
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.11 USD
06.05.2021 16:22:18
06.05.2021 16:38:19
ទិញ
1
0.94699
0.94707
ចំណេញ
6.55 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73469786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:22:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 16:38:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.94707
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.55 USD
06.05.2021 11:20:03
06.05.2021 11:57:21
ទិញ
0.01
0.94798
0.94898
ចំណេញ
0.81 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73446599
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 11:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94798
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94898
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
06.05.2021 10:05:01
06.05.2021 10:28:23
លក់
0.01
0.94981
0.94967
ចំណេញ
0.11 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73441703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 10:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.94981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 10:28:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94967
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
06.05.2021 05:42:03
06.05.2021 08:26:11
ទិញ
0.02
0.94749
0.94863
ចំណេញ
1.86 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73429648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:42:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:26:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.94863
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.86 USD
06.05.2021 05:40:01
06.05.2021 08:26:07
ទិញ
0.01
0.9491
0.94864
ចំណេញ
-0.38 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73429458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9491
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:26:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.38 USD
04.05.2021 18:12:44
06.05.2021 03:18:14
ទិញ
1
0.948
0.95053
ចំណេញ
206.24 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73251235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:12:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.948
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
206.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 03:18:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.95053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
206.24 USD
05.05.2021 13:20:02
05.05.2021 15:40:57
លក់
0.01
0.94938
0.94935
ចំណេញ
0.03 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73393077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 13:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.94938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:40:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
05.05.2021 08:45:01
05.05.2021 15:21:44
ទិញ
0.01
0.94947
0.94975
ចំណេញ
0.23 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73376567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 08:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94947
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:21:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
19.04.2021 08:14:52
05.05.2021 10:41:39
លក់
1
1.19595
1.19904
ចំណេញ
-309.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72640976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 08:14:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19595
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-309.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 10:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-309.00 USD
19.04.2021 09:48:06
05.05.2021 10:33:06
លក់
1
1.198
1.19877
ចំណេញ
-77.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72632066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 09:48:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.198
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-77.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 10:33:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-77.00 USD
03.05.2021 17:38:47
05.05.2021 10:32:58
លក់
0.5
1.20709
1.19881
ចំណេញ
414.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73282233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 17:38:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
414.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 10:32:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.19881
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
414.00 USD
19.04.2021 10:46:35
05.05.2021 10:20:52
លក់
0.5
1.19888
1.19919
ចំណេញ
-15.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72649792
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 10:46:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 10:20:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.19919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.50 USD
19.04.2021 10:48:22
05.05.2021 09:51:58
លក់
0.5
1.19999
1.1997
ចំណេញ
14.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72650231
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 10:48:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19999
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 09:51:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.1997
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.50 USD
05.05.2021 05:35:05
05.05.2021 07:51:41
លក់
0.01
0.95039
0.9501
ចំណេញ
0.23 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73370214
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 05:35:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 07:51:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9501
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
04.05.2021 10:35:01
04.05.2021 22:58:42
ទិញ
0.01
0.95078
0.94885
ចំណេញ
-1.57 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73310952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 22:58:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.57 USD
04.05.2021 18:15:24
04.05.2021 22:58:42
ទិញ
0.03
0.94736
0.94885
ចំណេញ
3.64 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73349340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:15:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 22:58:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.94885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.64 USD
04.05.2021 17:51:26
04.05.2021 22:58:42
ទិញ
0.02
0.949
0.94885
ចំណេញ
-0.25 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73345298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 17:51:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 22:58:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.94885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.25 USD
04.05.2021 18:18:26
04.05.2021 18:32:34
ទិញ
1
0.94795
0.94808
ចំណេញ
10.56 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73350090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:18:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:32:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.94808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.56 USD
04.05.2021 09:15:01
04.05.2021 10:15:20
លក់
0.01
0.95246
0.95143
ចំណេញ
0.84 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73305804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 09:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 10:15:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
04.05.2021 07:31:06
04.05.2021 09:08:24
ទិញ
0.01
0.95287
0.95241
ចំណេញ
-0.37 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73301624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 07:31:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 09:08:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95241
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.37 USD
04.05.2021 08:27:29
04.05.2021 09:08:24
ទិញ
0.02
0.95129
0.95241
ចំណេញ
1.82 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73303668
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 08:27:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 09:08:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.95241
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.82 USD
04.05.2021 04:47:05
04.05.2021 08:29:40
លក់
0.02
0.95143
0.95136
ចំណេញ
0.12 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73297356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 04:47:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 08:29:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.95136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
04.05.2021 04:45:02
04.05.2021 07:31:05
ទិញ
0.01
0.95172
0.9527
ចំណេញ
0.80 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73297260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 04:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95172
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 07:31:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
03.05.2021 09:45:02
04.05.2021 04:47:04
លក់
0.01
0.94976
0.9516
ចំណេញ
-1.50 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73248342
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 09:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.94976
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 04:47:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.50 USD