14.06.2021 12:16:00
14.06.2021 16:35:51
លក់
0.02
0.93826
0.93716
ចំណេញ
1.81 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#75185211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 12:16:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:35:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.93716
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.81 USD
14.06.2021 07:40:01
14.06.2021 16:35:50
លក់
0.01
0.93666
0.93715
ចំណេញ
-0.40 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#75169165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 07:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:35:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93715
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
14.06.2021 04:05:03
14.06.2021 10:47:17
ទិញ
0.01
0.93626
0.93721
ចំណេញ
0.78 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#75159722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 04:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93626
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:47:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93721
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
11.06.2021 13:50:01
11.06.2021 18:31:13
ទិញ
0.01
0.93759
0.9358
ចំណេញ
-1.48 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#75112689
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 13:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:31:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.48 USD
11.06.2021 17:40:04
11.06.2021 18:31:13
ទិញ
0.03
0.93434
0.9358
ចំណេញ
3.60 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#75133344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:40:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:31:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.9358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.60 USD
11.06.2021 15:29:19
11.06.2021 18:31:13
ទិញ
0.02
0.93597
0.9358
ចំណេញ
-0.28 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#75119979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 15:29:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:31:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.9358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.28 USD
11.06.2021 10:15:25
11.06.2021 17:39:33
លក់
0.34
0.93885
0.93456
ចំណេញ
120.18 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#75097782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:15:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
120.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
ចេញ
0.93456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
120.18 USD
04.06.2021 16:32:34
11.06.2021 17:39:33
លក់
0.08
0.93399
0.93456
ចំណេញ
-3.76 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74824454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 16:32:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93399
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.93456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.76 USD
07.06.2021 11:54:04
11.06.2021 17:39:33
លក់
0.21
0.93719
0.93456
ចំណេញ
45.50 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74871101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 11:54:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
0.93456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.50 USD
04.06.2021 15:32:36
11.06.2021 17:39:33
លក់
0.05
0.93239
0.93456
ចំណេញ
-8.94 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74814677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 15:32:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93239
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.93456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.94 USD
04.06.2021 17:11:11
11.06.2021 17:39:33
លក់
0.13
0.9356
0.93456
ចំណេញ
11.14 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74827952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 17:11:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:39:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
0.93456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.14 USD
03.06.2021 23:55:00
11.06.2021 17:39:30
លក់
0.01
0.92748
0.93455
ចំណេញ
-5.83 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74783634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 23:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:39:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.83 USD
04.06.2021 15:30:42
11.06.2021 17:39:30
លក់
0.03
0.93072
0.93455
ចំណេញ
-9.47 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74813524
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 15:30:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:39:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.93455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.47 USD
04.06.2021 10:50:06
11.06.2021 17:39:30
លក់
0.02
0.92909
0.93455
ចំណេញ
-9.00 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74802705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 10:50:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:39:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.93455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.00 USD
11.06.2021 03:00:01
11.06.2021 10:00:13
ទិញ
0.01
0.93726
0.93824
ចំណេញ
0.81 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#75084412
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 03:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:00:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
09.06.2021 17:10:19
09.06.2021 19:21:49
ទិញ
0.02
0.9348
0.93599
ចំណេញ
1.96 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74998283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:10:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 19:21:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.93599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.96 USD
09.06.2021 11:35:01
09.06.2021 19:21:49
ទិញ
0.01
0.93642
0.93599
ចំណេញ
-0.35 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74976172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 11:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 19:21:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
08.06.2021 14:46:28
08.06.2021 19:44:50
ទិញ
0.01
0.93605
0.9371
ចំណេញ
0.87 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74930766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 14:46:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93605
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 19:44:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
08.06.2021 13:00:00
08.06.2021 14:46:27
ទិញ
0.01
0.93496
0.93592
ចំណេញ
0.79 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74926351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 13:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93496
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 14:46:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
08.06.2021 07:05:36
08.06.2021 07:34:42
ទិញ
0.01
0.93612
0.93627
ចំណេញ
0.13 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74910301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 07:05:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93612
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 07:34:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
03.06.2021 16:14:27
04.06.2021 05:22:28
ទិញ
0.02
0.92973
0.92852
ចំណេញ
-2.00 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74762912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:14:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 05:22:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.92852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.00 USD
03.06.2021 19:51:44
04.06.2021 05:22:28
ទិញ
0.05
0.92645
0.92852
ចំណេញ
8.53 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74780687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 19:51:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92645
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 05:22:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.53 USD
03.06.2021 17:27:51
04.06.2021 05:22:28
ទិញ
0.03
0.9281
0.92852
ចំណេញ
1.03 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74773789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:27:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 05:22:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.92852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
03.06.2021 14:50:02
04.06.2021 05:22:27
ទិញ
0.01
0.93135
0.92853
ចំណេញ
-2.33 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74751125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 14:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 05:22:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.33 USD
03.06.2021 11:20:01
03.06.2021 14:49:01
លក់
0.01
0.93232
0.93127
ចំណេញ
0.87 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74739739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 11:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93232
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 14:49:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93127
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
02.06.2021 21:55:00
03.06.2021 11:20:44
ទិញ
0.01
0.93284
0.93241
ចំណេញ
-0.35 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74711995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 21:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93284
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 11:20:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93241
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
03.06.2021 09:31:48
03.06.2021 11:20:44
ទិញ
0.02
0.93123
0.93241
ចំណេញ
1.95 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74730737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 09:31:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 11:20:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.93241
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.95 USD
02.06.2021 09:19:38
02.06.2021 15:20:05
ទិញ
0.02
0.93382
0.93361
ចំណេញ
-0.35 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74669288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 09:19:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 15:20:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.93361
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
02.06.2021 12:08:02
02.06.2021 15:20:05
ទិញ
0.03
0.9322
0.9336
ចំណេញ
3.48 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74681475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 12:08:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 15:20:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.9336
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.48 USD
02.06.2021 07:35:14
02.06.2021 15:20:03
ទិញ
0.01
0.93542
0.93361
ចំណេញ
-1.50 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74664135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 07:35:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 15:20:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93361
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.50 USD
01.06.2021 20:38:52
02.06.2021 07:18:38
លក់
0.02
0.9353
0.93563
ចំណេញ
-0.55 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74649022
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 20:38:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9353
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 07:18:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.93563
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
01.06.2021 18:40:00
02.06.2021 07:18:38
លក់
0.01
0.93369
0.93563
ចំណេញ
-1.61 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74644994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 18:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 07:18:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93563
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.61 USD
02.06.2021 04:30:03
02.06.2021 07:18:38
លក់
0.03
0.93702
0.93563
ចំណេញ
3.46 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74658094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 04:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93702
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 07:18:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.93563
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.46 USD
01.06.2021 13:53:25
01.06.2021 17:32:52
ទិញ
0.01
0.93166
0.93265
ចំណេញ
0.83 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#74621150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 13:53:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:32:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
13.04.2021 16:47:44
18.05.2021 10:09:44
លក់
0.5
1.19406
1.2195
ចំណេញ
-1 272.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72416751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 16:47:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 272.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.2195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 272.00 USD
18.05.2021 03:21:42
18.05.2021 10:09:44
ទិញ
1
1.20565
1.2018
ចំណេញ
-320.35 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73951150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 03:21:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-320.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-320.35 USD
12.04.2021 13:42:15
18.05.2021 10:09:44
លក់
0.5
1.191
1.2195
ចំណេញ
-1 425.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72289323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 13:42:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 425.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.2195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 425.00 USD
14.05.2021 16:24:04
18.05.2021 10:09:44
ទិញ
1
1.20941
1.2018
ចំណេញ
-633.22 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73866494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 16:24:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-633.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-633.22 USD
17.05.2021 16:33:22
18.05.2021 10:09:44
ទិញ
1
1.20951
1.2018
ចំណេញ
-641.54 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73930738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 16:33:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20951
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-641.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-641.54 USD
06.05.2021 11:34:08
18.05.2021 10:09:44
លក់
1
1.2039
1.2195
ចំណេញ
-1 560.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73446090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 11:34:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 560.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 560.00 USD
14.05.2021 09:06:56
18.05.2021 10:09:44
លក់
1
1.20959
1.2195
ចំណេញ
-991.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73841686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 09:06:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-991.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-991.00 USD
17.05.2021 17:51:22
18.05.2021 10:09:44
ទិញ
1
1.20811
1.2018
ចំណេញ
-525.05 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73938220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 17:51:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-525.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-525.05 USD
13.04.2021 15:41:15
18.05.2021 10:09:44
លក់
0.5
1.192
1.2195
ចំណេញ
-1 375.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72281242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:41:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 375.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.2195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 375.00 USD
07.05.2021 18:52:41
18.05.2021 10:09:44
លក់
1
1.21616
1.2195
ចំណេញ
-334.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73551226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 18:52:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-334.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-334.00 USD
14.05.2021 11:36:39
18.05.2021 10:09:44
ទិញ
1
1.21418
1.2018
ចំណេញ
-1 030.12 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73851898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 11:36:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 030.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 030.12 USD
18.05.2021 05:14:40
18.05.2021 10:09:44
ទិញ
1
1.20381
1.2018
ចំណេញ
-167.25 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73956268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 05:14:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20381
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-167.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-167.25 USD
17.05.2021 00:22:03
18.05.2021 10:09:44
លក់
1
1.21421
1.2195
ចំណេញ
-529.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73891224
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 00:22:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21421
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-529.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-529.00 USD
08.04.2021 15:53:32
18.05.2021 10:09:44
លក់
0.5
1.189
1.2195
ចំណេញ
-1 525.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72207039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 15:53:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 525.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.2195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 525.00 USD
01.05.2021 10:21:13
18.05.2021 09:27:52
លក់
1
2844.98
3540.67
ចំណេញ
-695.69 USD
ETHUSD
ព្រមព្រៀង
#73228343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.05.2021 10:21:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2844.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-695.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 09:27:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
3540.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-695.69 USD
18.05.2021 04:20:02
18.05.2021 08:24:45
លក់
0.01
0.93854
0.93759
ចំណេញ
0.79 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#73953142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 04:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 08:24:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD