ទិញ
0.05
24.09.2021 20:30:29
0.91879
0.91873
0.00000
0.92119
ចំណេញ
-0.24 USD
AUDCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 20:30:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91879
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91873
កាត់ចំណេញ
0.92119
ទិញ
0.03
24.09.2021 17:01:57
0.92040
0.91873
0.00000
0.92119
ចំណេញ
-3.96 USD
AUDCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 17:01:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92040
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91873
កាត់ចំណេញ
0.92119
ទិញ
0.02
24.09.2021 12:50:41
0.92202
0.91873
0.00000
0.92119
ចំណេញ
-5.20 USD
AUDCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 12:50:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92202
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91873
កាត់ចំណេញ
0.92119
ទិញ
0.1
24.09.2021 11:21:15
4428.0
4456.5
0.0
4485.0
ចំណេញ
28.50 USD
SP500.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 11:21:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
4428.0
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
28.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
4456.5
កាត់ចំណេញ
4485.0
ទិញ
0.01
24.09.2021 09:55:01
0.92364
0.91873
0.00000
0.92119
ចំណេញ
-3.89 USD
AUDCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 09:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92364
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91873
កាត់ចំណេញ
0.92119
ទិញ
0.1
17.09.2021 16:39:38
4460.0
4456.5
0.0
4485.0
ចំណេញ
-3.50 USD
SP500.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:39:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
4460.0
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-3.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
4456.5
កាត់ចំណេញ
4485.0
ទិញ
0.3
13.09.2021 03:04:08
4477.7
4456.5
0.0
4517.0
ចំណេញ
-63.60 USD
SP500.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 03:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
4477.7
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-63.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
4456.5
កាត់ចំណេញ
4517.0
ទិញ
0.1
09.09.2021 21:03:14
4495.0
4456.5
0.0
4515.0
ចំណេញ
-38.50 USD
SP500.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 21:03:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
4495.0
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-38.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
4456.5
កាត់ចំណេញ
4515.0
ទិញ
0.2
07.09.2021 16:30:11
4531.8
4456.5
0.0
0.0
ចំណេញ
-150.60 USD
SP500.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:30:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
4531.8
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-150.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
4456.5
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
0.1
06.09.2021 18:51:01
4546.4
4456.5
0.0
0.0
ចំណេញ
-89.90 USD
SP500.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 18:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
4546.4
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-89.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
4456.5
កាត់ចំណេញ
0.0