ទិញ
0.01
14.06.2021 16:40:00
0.93712
0.93599
0.00000
0.93872
ចំណេញ
-0.93 USD
AUDCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93712
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93599
កាត់ចំណេញ
0.93872