27.07.2021 18:15:47
28.07.2021 10:32:52
លក់
0.33
0.92736
0.92443
ចំណេញ
74.51 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161789651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 18:15:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
76.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 10:32:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92443
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
74.51 USD
27.07.2021 22:38:56
28.07.2021 05:09:02
លក់
0.33
0.92719
0.92635
ចំណេញ
19.70 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161796484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 22:38:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 05:09:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
19.70 USD
27.07.2021 19:04:30
27.07.2021 22:38:55
ទិញ
0.33
0.9263
0.9272
ចំណេញ
21.26 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161792222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 19:04:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9263
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 22:38:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.9272
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
21.26 USD
27.07.2021 18:15:47
27.07.2021 19:04:31
លក់
0.33
0.92741
0.9263
ចំណេញ
26.80 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161789645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 18:15:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 19:04:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.9263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
26.80 USD
26.07.2021 06:54:15
27.07.2021 18:15:48
ទិញ
0.33
0.92439
0.92736
ចំណេញ
75.70 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161713456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 06:54:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
78.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 18:15:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
75.70 USD
23.07.2021 17:56:25
27.07.2021 18:15:47
ទិញ
0.33
0.92635
0.92736
ចំណេញ
24.22 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161692656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 17:56:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 18:15:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
24.22 USD
23.07.2021 01:01:12
26.07.2021 06:54:13
លក់
0.33
0.92717
0.92439
ចំណេញ
70.60 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161659256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 01:01:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2021 06:54:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
70.60 USD
23.07.2021 13:34:25
23.07.2021 17:56:25
លក់
0.33
0.92727
0.92635
ចំណេញ
21.81 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161680062
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 13:34:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92727
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 17:56:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
21.81 USD
23.07.2021 08:58:52
23.07.2021 13:34:26
ទិញ
0.33
0.92639
0.92729
ចំណេញ
21.32 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161668085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 08:58:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92639
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 13:34:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92729
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
21.32 USD
23.07.2021 01:12:54
23.07.2021 08:58:53
លក់
0.33
0.92724
0.92639
ចំណេញ
20.00 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161659646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 01:12:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 08:58:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92639
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
20.00 USD
19.07.2021 22:28:49
23.07.2021 00:59:11
ទិញ
0.33
0.93461
0.92634
ចំណេញ
-219.65 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161511664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 22:28:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-217.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 00:59:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92634
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-219.65 USD
21.07.2021 18:06:47
23.07.2021 00:59:09
ទិញ
0.33
0.92359
0.9263600000000001
ចំណេញ
70.49 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161601831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 18:06:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 00:59:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.9263600000000001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
70.49 USD
21.07.2021 18:01:57
23.07.2021 00:59:07
ទិញ
0.33
0.9236
0.92643
ចំណេញ
72.07 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161601618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 18:01:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9236
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 00:59:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
72.07 USD
20.07.2021 11:02:04
23.07.2021 00:59:06
ទិញ
0.33
0.93476
0.92654
ចំណេញ
-218.34 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161530820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 11:02:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-216.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 00:59:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.92654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-218.34 USD
20.07.2021 23:00:03
21.07.2021 03:00:32
ទិញ
1.35
1.72804
1.72822
ចំណេញ
9.72 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#161563059
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 23:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.72804
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 03:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.72822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
9.72 USD
20.07.2021 23:01:41
20.07.2021 23:37:04
លក់
0.45
1.86211
1.86174
ចំណេញ
9.03 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#161563104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 23:01:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.86211
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 23:37:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.86174
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
9.03 USD
20.07.2021 16:29:06
20.07.2021 17:16:25
ទិញ
0.33
0.93253
0.93359
ចំណេញ
25.14 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161548534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 16:29:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:16:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93359
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
25.14 USD
19.07.2021 09:52:21
20.07.2021 16:29:07
លក់
0.33
0.93441
0.93249
ចំណេញ
47.32 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161471045
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 09:52:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 16:29:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
47.32 USD
20.07.2021 10:03:54
20.07.2021 11:02:04
លក់
0.33
0.93557
0.93476
ចំណេញ
18.61 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161527704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 10:03:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93557
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 11:02:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
18.61 USD
20.07.2021 06:27:34
20.07.2021 10:03:51
ទិញ
0.33
0.93465
0.93566
ចំណេញ
23.78 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161520852
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 06:27:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 10:03:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
23.78 USD
20.07.2021 04:58:41
20.07.2021 06:27:33
លក់
0.33
0.93569
0.93469
ចំណេញ
23.58 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161518572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 04:58:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93569
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 06:27:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93469
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
23.58 USD
20.07.2021 04:08:48
20.07.2021 04:58:41
ទិញ
0.33
0.93477
0.93569
ចំណេញ
21.52 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161517425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 04:08:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 04:58:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
21.52 USD
19.07.2021 23:35:05
20.07.2021 04:08:46
លក់
0.33
0.93564
0.93476
ចំណេញ
20.47 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161512952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 23:35:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 04:08:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
20.47 USD
19.07.2021 23:00:21
20.07.2021 01:46:22
ទិញ
1.35
1.74253
1.74348
ចំណេញ
91.12 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#161512457
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 23:00:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.74253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
100.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 01:46:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.74348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
91.12 USD
19.07.2021 21:12:09
19.07.2021 23:52:31
ទិញ
0.45
1.86444
1.86516
ចំណេញ
20.60 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#161509683
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 21:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.86444
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 23:52:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.86516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
20.60 USD
19.07.2021 22:24:25
19.07.2021 23:35:01
ទិញ
0.33
0.93478
0.93569
ចំណេញ
21.26 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161511546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 22:24:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 23:35:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
21.26 USD
19.07.2021 12:09:51
19.07.2021 22:28:50
លក់
0.33
0.93746
0.93461
ចំណេញ
71.39 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161480083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 12:09:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 22:28:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
71.39 USD
19.07.2021 10:26:04
19.07.2021 22:24:26
លក់
0.33
0.93567
0.93477
ចំណេញ
20.96 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161473877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 10:26:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 22:24:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
20.96 USD
19.07.2021 18:18:20
19.07.2021 18:30:49
លក់
0.33
0.88634
0.88578
ចំណេញ
12.16 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161503743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 18:18:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88634
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 18:30:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
12.16 USD
19.07.2021 15:07:29
19.07.2021 18:18:20
ទិញ
0.33
0.88584
0.88634
ចំណេញ
10.62 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161489301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 15:07:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 18:18:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88634
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
10.62 USD
14.07.2021 04:59:53
19.07.2021 15:07:29
លក់
0.33
0.87204
0.88584
ចំណេញ
-358.79 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161318520
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 04:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-356.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:07:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-358.79 USD
19.07.2021 12:21:45
19.07.2021 15:07:28
លក់
0.33
0.88989
0.88584
ចំណេញ
102.30 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161480875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 12:21:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88989
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
104.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
102.30 USD
19.07.2021 12:09:46
19.07.2021 15:07:27
លក់
0.33
0.8881
0.88584
ចំណេញ
56.07 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161480058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 12:09:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8881
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:07:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
56.07 USD
19.07.2021 13:11:50
19.07.2021 15:07:27
លក់
0.33
0.89073
0.88584
ចំណេញ
124.00 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161483721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 13:11:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
126.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:07:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
124.00 USD
19.07.2021 12:14:21
19.07.2021 15:07:26
លក់
0.33
0.88894
0.88584
ចំណេញ
77.76 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161480437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 12:14:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
80.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:07:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
77.76 USD
19.07.2021 11:24:50
19.07.2021 15:07:25
លក់
0.33
0.88724
0.88584
ចំណេញ
33.85 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161477080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 11:24:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:07:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
33.85 USD
19.07.2021 07:00:56
19.07.2021 15:07:25
លក់
0.33
0.88403
0.88582
ចំណេញ
-48.55 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161466405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 07:00:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88403
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-46.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:07:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88582
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-48.55 USD
16.07.2021 21:53:04
19.07.2021 15:02:30
លក់
0.33
0.8839
0.88664
ចំណេញ
-73.05 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161448711
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 21:53:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-70.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-73.05 USD
19.07.2021 13:12:15
19.07.2021 15:02:29
លក់
0.99
0.89099
0.88665
ចំណេញ
329.20 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161483770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 13:12:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
336.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.99
ចេញ
0.88665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.93 USD
ចំណេញ
329.20 USD
19.07.2021 12:16:51
19.07.2021 15:02:29
លក់
0.99
0.8898
0.88665
ចំណេញ
237.04 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161480640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 12:16:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
243.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.99
ចេញ
0.88665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.93 USD
ចំណេញ
237.04 USD
19.07.2021 12:12:49
19.07.2021 15:02:28
លក់
0.33
0.88841
0.88664
ចំណេញ
43.39 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161480311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 12:12:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88841
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
43.39 USD
19.07.2021 11:33:16
19.07.2021 15:02:28
លក់
0.33
0.88733
0.88665
ចំណេញ
15.24 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161477492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 11:33:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
15.24 USD
19.07.2021 10:12:08
19.07.2021 15:02:27
លក់
0.33
0.88563
0.88664
ចំណេញ
-28.38 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161472824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 10:12:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-26.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-28.38 USD
19.07.2021 10:26:30
19.07.2021 15:02:27
លក់
0.33
0.88652
0.88664
ចំណេញ
-5.41 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161473919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 10:26:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-5.41 USD
19.07.2021 08:06:26
19.07.2021 15:02:26
លក់
0.33
0.88425
0.88664
ចំណេញ
-64.01 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161467828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 08:06:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-61.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-64.01 USD
14.07.2021 17:22:48
19.07.2021 15:02:25
លក់
0.33
0.87921
0.88666
ចំណេញ
-194.65 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161348485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 17:22:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-192.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88666
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-194.65 USD
13.07.2021 17:45:17
19.07.2021 15:02:25
លក់
0.33
0.87126
0.88665
ចំណេញ
-399.65 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#161302730
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 17:45:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-397.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:02:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.88665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-399.65 USD
15.07.2021 11:53:04
19.07.2021 12:09:52
ទិញ
0.33
0.93461
0.93747
ចំណេញ
71.73 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161378759
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 11:53:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 12:09:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
71.73 USD
16.07.2021 13:22:03
19.07.2021 10:26:05
ទិញ
0.33
0.93473
0.93567
ចំណេញ
22.12 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161427359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 13:22:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93473
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 10:26:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.93567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
22.12 USD
19.07.2021 02:34:11
19.07.2021 09:52:21
ទិញ
0.33
0.93241
0.9344
ចំណេញ
49.55 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#161460089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 02:34:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 09:52:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.9344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
49.55 USD