14.10.2021 21:00:01
15.10.2021 07:07:17
ទិញ
0.45
1.84554
1.84571
ចំណេញ
2.53 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164441320
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 21:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84554
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 07:07:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
2.53 USD
14.10.2021 23:01:17
15.10.2021 01:31:03
ទិញ
1.35
1.69221
1.69224
ចំណេញ
-6.17 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164443585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 23:01:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.69221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 01:31:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.69224
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
-6.17 USD
08.10.2021 17:13:20
14.10.2021 07:01:00
ទិញ
0.33
0.86669
0.86757
ចំណេញ
21.06 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164265603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:13:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 07:01:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.86757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
21.06 USD
11.10.2021 01:16:35
14.10.2021 07:00:59
ទិញ
0.33
0.86344
0.86757
ចំណេញ
107.35 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164283647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 01:16:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
109.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 07:00:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.86757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
107.35 USD
04.10.2021 16:46:05
14.10.2021 07:00:59
ទិញ
0.33
0.87741
0.86757
ចំណេញ
-263.58 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164075814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 16:46:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-261.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 07:00:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.86757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-263.58 USD
13.10.2021 15:42:36
14.10.2021 07:00:59
ទិញ
0.33
0.86243
0.86757
ចំណេញ
134.17 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164394239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:42:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
136.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 07:00:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.86757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
134.17 USD
13.10.2021 23:00:01
14.10.2021 03:20:38
លក់
1.35
1.6994
1.69919
ចំណេញ
13.36 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164409513
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 23:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:20:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.69919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
13.36 USD
13.10.2021 15:42:36
14.10.2021 03:16:23
ទិញ
0.33
0.86243
0.86732
ចំណេញ
127.47 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164394243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:42:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
129.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:16:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.86732
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
127.47 USD
11.10.2021 01:48:00
14.10.2021 03:16:23
ទិញ
0.33
0.86341
0.86732
ចំណេញ
101.46 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164284115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 01:48:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
103.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:16:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.86732
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
101.46 USD
04.10.2021 16:02:07
14.10.2021 03:16:22
ទិញ
0.33
0.87836
0.86732
ចំណេញ
-295.33 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164073341
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 16:02:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-293.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:16:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.86732
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-295.33 USD
08.10.2021 19:52:38
14.10.2021 03:16:22
ទិញ
0.33
0.86447
0.86732
ចំណេញ
73.33 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164269881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 19:52:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
75.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:16:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.86732
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
73.33 USD
08.10.2021 10:32:38
14.10.2021 03:16:22
ទិញ
0.33
0.86792
0.86732
ចំណេញ
-18.24 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164251377
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 10:32:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:16:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.86732
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-18.24 USD
13.10.2021 22:05:54
14.10.2021 03:00:30
លក់
0.45
1.84583
1.84345
ចំណេញ
76.27 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164408449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 22:05:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84583
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
79.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:00:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
76.27 USD
13.10.2021 21:47:26
13.10.2021 22:05:20
ទិញ
0.45
1.84487
1.84571
ចំណេញ
24.79 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164408130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 21:47:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 22:05:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
24.79 USD
13.10.2021 21:06:42
13.10.2021 21:34:11
លក់
0.45
1.84578
1.84495
ចំណេញ
24.45 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164407372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 21:06:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 21:34:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84495
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
24.45 USD
12.10.2021 22:49:57
13.10.2021 03:38:59
ទិញ
0.45
1.84376
1.84394
ចំណេញ
2.82 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164363649
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 22:49:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 03:38:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
2.82 USD
12.10.2021 23:00:06
13.10.2021 03:11:02
លក់
1.35
1.6939
1.69371
ចំណេញ
11.12 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164364191
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 23:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6939
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 03:11:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.69371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
11.12 USD
12.10.2021 21:58:15
12.10.2021 22:47:02
លក់
0.45
1.84464
1.84389
ចំណេញ
21.72 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164362249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 21:58:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 22:47:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84389
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
21.72 USD
12.10.2021 21:00:02
12.10.2021 21:30:02
ទិញ
0.45
1.84371
1.84439
ចំណេញ
19.41 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164360156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 21:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84371
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 21:30:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
19.41 USD
12.10.2021 14:35:50
12.10.2021 17:19:22
លក់
0.33
0.91953
0.91675
ចំណេញ
71.24 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164340601
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 14:35:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 17:19:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.91675
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
71.24 USD
12.10.2021 14:35:50
12.10.2021 17:05:20
លក់
0.33
0.91953
0.91773
ចំណេញ
45.33 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164340613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 14:35:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
47.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 17:05:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.91773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
45.33 USD
04.10.2021 16:44:01
12.10.2021 14:35:51
ទិញ
0.33
0.91771
0.91954
ចំណេញ
46.18 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164075691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 16:44:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91771
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 14:35:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.91954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
46.18 USD
04.10.2021 16:58:11
12.10.2021 14:35:51
ទិញ
0.33
0.91677
0.91954
ចំណេញ
71.09 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164076534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 16:58:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 14:35:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.91954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
71.09 USD
11.10.2021 22:55:59
12.10.2021 06:07:47
ទិញ
0.45
1.8436
1.84371
ចំណេញ
0.50 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164319248
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 22:55:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.8436
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 06:07:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
0.50 USD
11.10.2021 23:00:39
12.10.2021 03:22:01
ទិញ
1.35
1.69725
1.69697
ចំណេញ
-39.72 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164319963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 23:00:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.69725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-30.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 03:22:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.69697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
-39.72 USD
11.10.2021 22:35:46
11.10.2021 22:55:32
លក់
0.45
1.84416
1.84382
ចំណេញ
8.14 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164318954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 22:35:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 22:55:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84382
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
8.14 USD
08.10.2021 16:56:21
08.10.2021 17:18:26
ទិញ
0.45
1.84583
1.84775
ចំណេញ
60.65 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164264753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 16:56:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84583
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
63.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 17:18:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
60.65 USD
07.10.2021 22:30:02
08.10.2021 17:18:26
ទិញ
0.45
1.84994
1.84786
ចំណេញ
-72.26 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164238808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 22:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-69.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 17:18:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
-72.26 USD
07.10.2021 23:00:06
08.10.2021 01:31:07
ទិញ
1.35
1.70801
1.70912
ចំណេញ
109.94 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164239149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 23:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
119.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 01:31:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.70912
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
109.94 USD
07.10.2021 21:00:57
07.10.2021 22:27:20
លក់
0.45
1.85039
1.8501
ចំណេញ
6.46 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164237518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 21:00:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 22:27:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.8501
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
6.46 USD
06.10.2021 21:12:15
07.10.2021 04:45:57
លក់
0.45
1.84604
1.84583
ចំណេញ
3.81 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164196639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 21:12:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84604
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 04:45:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84583
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
3.81 USD
06.10.2021 23:44:17
06.10.2021 23:51:39
លក់
1.35
1.71117
1.71053
ចំណេញ
59.19 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164198440
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 23:44:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.71117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
68.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 23:51:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.71053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
59.19 USD
06.10.2021 23:05:17
06.10.2021 23:31:19
ទិញ
1.35
1.71041
1.71082
ចំណេញ
34.52 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164197991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 23:05:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.71041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
43.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 23:31:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.71082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
34.52 USD
05.10.2021 22:18:41
06.10.2021 02:56:11
ទិញ
0.45
1.84959
1.84986
ចំណេញ
5.80 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164148732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 22:18:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 02:56:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84986
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
5.80 USD
05.10.2021 23:01:34
06.10.2021 02:00:51
ទិញ
1.35
1.71364
1.71443
ចំណេញ
75.32 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164149758
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 23:01:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.71364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
84.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 02:00:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.71443
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
75.32 USD
05.10.2021 21:04:01
05.10.2021 22:00:03
លក់
0.45
1.85036
1.84964
ចំណេញ
20.73 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164147450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 21:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 22:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84964
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
20.73 USD
04.10.2021 23:09:09
05.10.2021 16:18:00
លក់
1.35
1.71288
1.7127
ចំណេញ
9.85 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164091098
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 23:09:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.71288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 16:18:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.7127
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.45 USD
ចំណេញ
9.85 USD
04.10.2021 23:42:16
05.10.2021 03:05:15
ទិញ
0.45
1.84704
1.8473
ចំណេញ
5.47 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164091456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 23:42:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 03:05:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.8473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
5.47 USD
04.10.2021 21:00:01
04.10.2021 23:37:34
លក់
0.45
1.84736
1.84714
ចំណេញ
4.15 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164088678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 21:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 23:37:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1.84714
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.15 USD
ចំណេញ
4.15 USD
04.10.2021 15:34:32
04.10.2021 16:58:12
លក់
0.33
0.91953
0.91677
ចំណេញ
70.20 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164071823
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 15:34:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 16:58:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.91677
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
70.20 USD
04.10.2021 13:40:21
04.10.2021 16:46:04
លក់
0.33
0.87912
0.87739
ចំណេញ
43.08 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164066709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 13:40:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 16:46:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
43.08 USD
04.10.2021 15:34:32
04.10.2021 16:44:01
លក់
0.33
0.91952
0.91769
ចំណេញ
45.68 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164071827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 15:34:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
47.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 16:44:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.91769
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
45.68 USD
04.10.2021 13:42:40
04.10.2021 16:02:08
លក់
0.33
0.87919
0.87836
ចំណេញ
19.44 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164066801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 13:42:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87919
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 16:02:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
19.44 USD
04.10.2021 11:25:01
04.10.2021 15:34:33
ទិញ
0.33
0.91667
0.91953
ចំណេញ
72.51 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164062108
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 11:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 15:34:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.91953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
72.51 USD
04.10.2021 05:07:38
04.10.2021 15:34:32
ទិញ
0.33
0.91761
0.91952
ចំណេញ
47.66 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164053124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 05:07:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 15:34:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.91952
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
47.66 USD
29.09.2021 16:32:59
04.10.2021 13:42:43
ទិញ
0.33
0.87726
0.87919
ចំណេញ
48.14 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163938845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 16:32:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
50.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 13:42:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
48.14 USD
29.09.2021 14:29:19
04.10.2021 13:42:42
ទិញ
0.33
0.87906
0.87919
ចំណេញ
1.09 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163932047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 14:29:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87906
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 13:42:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
1.09 USD
27.09.2021 09:30:37
04.10.2021 13:42:42
ទិញ
0.33
0.88522
0.87919
ចំណេញ
-159.91 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163824279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 09:30:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88522
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-157.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 13:42:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-159.91 USD
28.09.2021 12:18:17
04.10.2021 13:42:42
ទិញ
0.33
0.88078
0.87919
ចំណេញ
-43.86 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163878610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 12:18:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-41.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 13:42:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
-43.86 USD
29.09.2021 16:07:20
04.10.2021 13:42:41
ទិញ
0.33
0.87806
0.87919
ចំណេញ
27.23 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#163937605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 16:07:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 13:42:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.87919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.31 USD
ចំណេញ
27.23 USD