حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
1.38468
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪2.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38468
Stop loss
0.00000
سود
‪2.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۷
1.38429
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-1.80 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38429
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۲
1.38380
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-1.31 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38380
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۴۸
1.38328
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-0.79 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38328
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۵۳
1.38280
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-0.31 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38280
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
1.38230
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪0.19 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38230
Stop loss
0.00000
سود
‪0.19 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۱۷
1.37968
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-2.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37968
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۱۵
1.38081
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪1.68 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38081
Stop loss
0.00000
سود
‪1.68 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
1.38184
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪0.65 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38184
Stop loss
0.00000
سود
‪0.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۱۷
1.38195
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪0.54 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38195
Stop loss
0.00000
سود
‪0.54 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۹
1.38478
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-2.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38478
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۷
1.38579
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-3.30 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38579
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۶
1.38529
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-2.80 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38529
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۷
1.38018
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-2.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38018
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۳
1.38418
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪1.53 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38418
Stop loss
0.00000
سود
‪1.53 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۴
1.38216
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-0.49 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38216
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۱
1.38266
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38266
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۲۶
1.38318
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38318
Stop loss
0.00000
سود
‪0.53 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۰
1.38368
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪1.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38368
Stop loss
0.00000
سود
‪1.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۳۹
1.38117
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-1.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38117
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۹
1.38168
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-0.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38168
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۵
1.38067
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-1.98 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38067
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۸
1.37918
1.38459
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.37918
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38459
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۹
1.37866
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-3.99 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37866
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۴۳
1.37818
1.38459
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۴۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.37818
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38459
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۳۵
1.37718
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-5.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37718
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۴
1.37768
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-4.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37768
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۶
1.37417
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-8.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37417
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۰
1.37464
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-8.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37464
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۲۲
1.37518
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-7.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37518
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۷
1.37618
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-6.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37618
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۲۸
1.37668
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-5.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37668
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۱۱
1.37568
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-6.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37568
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۰۴
1.37068
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-11.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37068
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۵۹
1.37317
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-9.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37317
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۲
1.37368
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-8.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37368
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۶
1.37139
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-11.26 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37139
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۲
1.37213
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-10.52 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37213
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.52 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۹:۰۴
1.37268
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-9.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۹:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37268
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۹
1.37117
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-11.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37117
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۵
1.37017
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-12.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37017
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۹
1.36964
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-13.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36964
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۲
1.36868
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-13.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36868
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۶
1.36917
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-13.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36917
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۰
1.36818
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-14.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36818
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۳۰
1.36768
1.38459
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۳۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.36768
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38459
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۴۳
1.36718
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-15.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36718
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۰
1.36618
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-16.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36618
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۹
1.36668
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-15.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36668
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۴
1.36568
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-16.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36568
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۲۲
1.36068
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-21.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36068
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۳۲
1.36165
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-21.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36165
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۰۶
1.36315
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-19.50 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36315
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.50 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۴
1.36418
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-18.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36418
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۱۱
1.36467
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-17.98 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36467
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۴
1.36515
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-17.50 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36515
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.50 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۲
1.38928
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-6.79 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38928
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۳۳
1.38628
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-3.79 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38628
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۰:۰۸:۰۵
1.38929
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-6.80 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۰:۰۸:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38929
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۵۷
1.38865
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-6.16 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38865
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۱۹
1.38728
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-4.79 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38728
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
1.38678
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-4.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38678
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۲۸
1.38778
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-5.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38778
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
1.38979
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-7.30 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38979
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۰
1.39078
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-8.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39078
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۵
1.39029
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-7.80 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39029
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۴۰
1.39128
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-8.79 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39128
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۴۴
1.39178
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-9.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39178
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۰۰
1.39278
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-10.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39278
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۸
1.39229
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-9.80 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39229
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
1.39328
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-10.79 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39328
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۰۷
1.39378
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-11.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39378
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۳۴
1.39430
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-11.81 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39430
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.81 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
1.39484
1.38254
0.00000
0.00000
سود
‪-12.35 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39484
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38254
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۲۹
1.36368
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-18.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36368
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۳۷
1.36268
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-19.97 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36268
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
1.36218
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-20.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36218
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۴۸
1.36117
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-21.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36117
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۱۷
1.36018
1.38260
0.00000
0.00000
سود
‪-22.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36018
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38260
Take profit
0.00000