حالت آزمایشی
خرید
1
۱۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۹:۴۹
8530.47
8146.32
0.00
0.00
سود
-395.53 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۹:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
8530.47
Stop loss
0.00
سود
-395.53 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
8146.32
Take profit
0.00
خرید
0.3
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۱۰
9228.54
8146.32
0.00
9930.00
سود
-363.59 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
9228.54
Stop loss
0.00
سود
-363.59 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
8146.32
Take profit
9930.00
خرید
0.3
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۱۷
9506.34
8146.32
0.00
9930.00
سود
-450.86 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
9506.34
Stop loss
0.00
سود
-450.86 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
8146.32
Take profit
9930.00
خرید
0.1
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۰۰
9650.10
8146.32
0.00
9930.00
سود
-164.68 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
9650.10
Stop loss
0.00
سود
-164.68 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
8146.32
Take profit
9930.00
خرید
0.1
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۲۵
9755.01
8146.32
0.00
9930.00
سود
-175.17 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
9755.01
Stop loss
0.00
سود
-175.17 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
8146.32
Take profit
9930.00