حالت آزمایشی
کپی
47.86 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۴:۰۴
-2.02%
-44.01%
0.00
0.00
سود
-52.14 USD
GeejayFighter
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۴:۰۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-52.14 USD
حجم معامله
47.86 USD
Take profit
0.00
فروش
0.05
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۵
0.65361
0.66131
0.00000
0.64695
سود
-39.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65361
Stop loss
0.00000
سود
-39.00 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.66131
Take profit
0.64695
فروش
0.05
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۵۰
0.65107
0.66131
0.00000
0.64695
سود
-51.70 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65107
Stop loss
0.00000
سود
-51.70 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.66131
Take profit
0.64695
فروش
0.05
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۹
0.64934
0.66131
0.00000
0.64695
سود
-60.35 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64934
Stop loss
0.00000
سود
-60.35 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.66131
Take profit
0.64695
فروش
0.05
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۷
0.64803
0.66131
0.00000
0.64695
سود
-66.90 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64803
Stop loss
0.00000
سود
-66.90 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.66131
Take profit
0.64695
فروش
0.05
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۱۴
0.64746
0.66131
0.00000
0.64695
سود
-69.75 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64746
Stop loss
0.00000
سود
-69.75 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.66131
Take profit
0.64695