حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۶
132.705
132.770
0.000
132.905
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.705
Stop loss
0.000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.770
Take profit
132.905
فروش
1.74
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۵
132.657
132.800
0.000
131.567
سود
‪-2.18 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.657
Stop loss
0.000
سود
‪-2.18 USD‬
حجم معامله
1.74
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
1.74
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۰۵
132.358
132.800
0.000
131.567
سود
‪-6.73 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.358
Stop loss
0.000
سود
‪-6.73 USD‬
حجم معامله
1.74
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
1.74
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۵۷
132.054
132.800
0.000
131.567
سود
‪-11.35 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.054
Stop loss
0.000
سود
‪-11.35 USD‬
حجم معامله
1.74
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
1.74
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۷
131.754
132.800
0.000
131.567
سود
‪-15.92 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.754
Stop loss
0.000
سود
‪-15.92 USD‬
حجم معامله
1.74
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
1.41
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۰۲
131.454
132.800
0.000
131.567
سود
‪-16.60 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.454
Stop loss
0.000
سود
‪-16.60 USD‬
حجم معامله
1.41
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
1.23
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۹
131.154
132.800
0.000
131.567
سود
‪-17.71 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.154
Stop loss
0.000
سود
‪-17.71 USD‬
حجم معامله
1.23
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
1.13
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۱
130.853
132.800
0.000
131.567
سود
‪-19.24 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.853
Stop loss
0.000
سود
‪-19.24 USD‬
حجم معامله
1.13
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
0.74
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
130.544
132.800
0.000
131.567
سود
‪-14.60 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.544
Stop loss
0.000
سود
‪-14.60 USD‬
حجم معامله
0.74
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
0.41
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۲۳
130.243
132.800
0.000
131.567
سود
‪-9.17 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.243
Stop loss
0.000
سود
‪-9.17 USD‬
حجم معامله
0.41
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
0.23
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۲۲
129.943
132.800
0.000
131.567
سود
‪-5.75 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.943
Stop loss
0.000
سود
‪-5.75 USD‬
حجم معامله
0.23
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
0.13
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۳
129.643
132.800
0.000
131.567
سود
‪-3.59 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.643
Stop loss
0.000
سود
‪-3.59 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
0.07
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۰
129.344
132.800
0.000
131.567
سود
‪-2.12 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.344
Stop loss
0.000
سود
‪-2.12 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
0.04
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۱۶
129.047
132.800
0.000
131.567
سود
‪-1.31 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.047
Stop loss
0.000
سود
‪-1.31 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
0.02
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۴۰
128.747
132.800
0.000
131.567
سود
‪-0.71 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.747
Stop loss
0.000
سود
‪-0.71 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567
فروش
0.01
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۴
128.445
132.800
0.000
131.567
سود
‪-0.38 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.445
Stop loss
0.000
سود
‪-0.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.800
Take profit
131.567