حالت آزمایشی
خرید
0.1
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۲۲
1.08397
1.08520
0.00000
0.00000
سود
0.13 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08397
Stop loss
0.00000
سود
0.13 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۴۸
1.08499
1.08520
0.00000
0.00000
سود
0.01 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08499
Stop loss
0.00000
سود
0.01 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۰۵
1.08551
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.03 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08551
Stop loss
0.00000
سود
-0.03 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.1
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۱۳
1.08671
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.15 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08671
Stop loss
0.00000
سود
-0.15 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.1
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۱۳
1.08826
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.31 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08826
Stop loss
0.00000
سود
-0.31 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.05
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۵۳:۴۳
1.08931
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.21 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۵۳:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08931
Stop loss
0.00000
سود
-0.21 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.1
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۴۵
1.08986
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.47 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08986
Stop loss
0.00000
سود
-0.47 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.15
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۳۷
1.09167
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.98 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09167
Stop loss
0.00000
سود
-0.98 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.1
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۴۰
1.09383
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.87 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09383
Stop loss
0.00000
سود
-0.87 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.15
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۵۲
1.09533
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-1.54 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09533
Stop loss
0.00000
سود
-1.54 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.1
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۷:۴۱
1.09753
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-1.25 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۷:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09753
Stop loss
0.00000
سود
-1.25 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.1
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۶
1.09859
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-1.36 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09859
Stop loss
0.00000
سود
-1.36 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.05
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۲۵
1.10034
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.77 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10034
Stop loss
0.00000
سود
-0.77 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.05
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۲۵
1.10138
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.82 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10138
Stop loss
0.00000
سود
-0.82 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.15
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۵۷
1.10181
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-2.53 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10181
Stop loss
0.00000
سود
-2.53 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.1
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۷:۳۰
1.10294
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-1.80 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۷:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10294
Stop loss
0.00000
سود
-1.80 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.1
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۰۴
1.10339
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-1.85 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10339
Stop loss
0.00000
سود
-1.85 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.05
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۴:۱۸
1.10460
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-0.99 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۴:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10460
Stop loss
0.00000
سود
-0.99 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936
خرید
0.37
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۲۶:۰۰
1.10517
1.08520
0.00000
1.09936
سود
-7.51 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۲۶:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10517
Stop loss
0.00000
سود
-7.51 USD
حجم معامله
0.37
قیمت فعلی
1.08520
Take profit
1.09936