حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
1.20950
1.18659
0.00000
1.17700
سود
‪22.91 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20950
Stop loss
0.00000
سود
‪22.91 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18659
Take profit
1.17700
فروش
0.01
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
152.510
152.342
0.000
144.300
سود
‪1.52 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
152.510
Stop loss
0.000
سود
‪1.52 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
152.342
Take profit
144.300
فروش
0.01
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
129.370
130.856
0.000
121.000
سود
‪-13.48 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.370
Stop loss
0.000
سود
‪-13.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.856
Take profit
121.000
فروش
0.01
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
1.39120
1.38137
0.00000
1.33900
سود
‪9.83 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.39120
Stop loss
0.00000
سود
‪9.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38137
Take profit
1.33900
فروش
0.01
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
144.300
152.342
0.000
134.119
سود
‪-72.94 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
144.300
Stop loss
0.000
سود
‪-72.94 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
152.342
Take profit
134.119
فروش
0.01
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
1.37620
1.38137
0.00000
1.33900
سود
‪-5.17 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37620
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38137
Take profit
1.33900
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
126.480
130.856
0.000
124.780
سود
‪-39.69 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.480
Stop loss
0.000
سود
‪-39.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.856
Take profit
124.780
فروش
0.01
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
126.800
130.856
0.000
124.780
سود
‪-36.79 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.800
Stop loss
0.000
سود
‪-36.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.856
Take profit
124.780
فروش
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
1.35950
1.38137
0.00000
1.33900
سود
‪-43.74 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.35950
Stop loss
0.00000
سود
‪-43.74 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.38137
Take profit
1.33900
فروش
0.01
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
127.064
130.856
0.000
124.780
سود
‪-34.39 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
127.064
Stop loss
0.000
سود
‪-34.39 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.856
Take profit
124.780
فروش
0.01
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
1.33020
1.38137
0.00000
1.30510
سود
‪-51.17 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33020
Stop loss
0.00000
سود
‪-51.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38137
Take profit
1.30510
فروش
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
123.250
130.856
0.000
122.390
سود
‪-68.99 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
123.250
Stop loss
0.000
سود
‪-68.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.856
Take profit
122.390
فروش
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
1.30510
1.38137
0.00000
0.00000
سود
‪-152.54 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30510
Stop loss
0.00000
سود
‪-152.54 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.38137
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
1.17700
1.18659
0.00000
1.15488
سود
‪-9.59 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17700
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.59 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18659
Take profit
1.15488
فروش
0.02
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
1.31030
1.38137
0.00000
1.26850
سود
‪-142.14 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31030
Stop loss
0.00000
سود
‪-142.14 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.38137
Take profit
1.26850
فروش
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
1.29480
1.38137
0.00000
1.27248
سود
‪-86.57 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29480
Stop loss
0.00000
سود
‪-86.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38137
Take profit
1.27248
فروش
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
1.16900
1.18659
0.00000
1.11400
سود
‪-17.59 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16900
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.59 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18659
Take profit
1.11400
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
1.28470
1.38137
0.00000
1.24171
سود
‪-96.67 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28470
Stop loss
0.00000
سود
‪-96.67 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38137
Take profit
1.24171
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
1.14327
1.18659
0.00000
1.11800
سود
‪-43.32 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.14327
Stop loss
0.00000
سود
‪-43.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18659
Take profit
1.11800
فروش
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
120.700
130.856
0.000
116.906
سود
‪-92.12 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.700
Stop loss
0.000
سود
‪-92.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.856
Take profit
116.906
فروش
0.01
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
1.12560
1.18659
0.00000
1.11320
سود
‪-60.99 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12560
Stop loss
0.00000
سود
‪-60.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18659
Take profit
1.11320
فروش
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
1.11321
1.18659
0.00000
1.08800
سود
‪-73.38 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11321
Stop loss
0.00000
سود
‪-73.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18659
Take profit
1.08800