حالت آزمایشی
خرید
6.18
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
110.225
110.217
0.000
110.672
سود
‪-0.45 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.225
Stop loss
0.000
سود
‪-0.45 USD‬
حجم معامله
6.18
قیمت فعلی
110.217
Take profit
110.672
خرید
65.01
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۱
131.058
130.753
0.000
131.992
سود
‪-179.90 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.058
Stop loss
0.000
سود
‪-179.90 USD‬
حجم معامله
65.01
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
50.4
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۱
131.288
130.753
0.000
131.992
سود
‪-244.64 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.288
Stop loss
0.000
سود
‪-244.64 USD‬
حجم معامله
50.4
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
45.67
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۱
1.19041
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-188.16 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19041
Stop loss
0.00000
سود
‪-188.16 USD‬
حجم معامله
45.67
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
38.77
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
131.503
130.753
0.000
131.992
سود
‪-263.82 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.503
Stop loss
0.000
سود
‪-263.82 USD‬
حجم معامله
38.77
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
4.72
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۲
110.349
110.217
0.000
110.672
سود
‪-5.65 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.349
Stop loss
0.000
سود
‪-5.65 USD‬
حجم معامله
4.72
قیمت فعلی
110.217
Take profit
110.672
خرید
34.83
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
1.19243
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-213.86 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19243
Stop loss
0.00000
سود
‪-213.86 USD‬
حجم معامله
34.83
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
29.59
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
131.717
130.753
0.000
131.992
سود
‪-258.81 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.717
Stop loss
0.000
سود
‪-258.81 USD‬
حجم معامله
29.59
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
3.63
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
110.525
110.217
0.000
110.672
سود
‪-10.14 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.525
Stop loss
0.000
سود
‪-10.14 USD‬
حجم معامله
3.63
قیمت فعلی
110.217
Take profit
110.672
خرید
22.76
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
131.928
130.753
0.000
131.992
سود
‪-242.64 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.928
Stop loss
0.000
سود
‪-242.64 USD‬
حجم معامله
22.76
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
17.51
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۱
132.163
130.753
0.000
131.992
سود
‪-224.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.163
Stop loss
0.000
سود
‪-224.00 USD‬
حجم معامله
17.51
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
26.79
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
1.19462
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-223.16 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19462
Stop loss
0.00000
سود
‪-223.16 USD‬
حجم معامله
26.79
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
20.61
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
1.19630
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-206.31 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19630
Stop loss
0.00000
سود
‪-206.31 USD‬
حجم معامله
20.61
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
13.47
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
132.380
130.753
0.000
131.992
سود
‪-198.84 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.380
Stop loss
0.000
سود
‪-198.84 USD‬
حجم معامله
13.47
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
10.36
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۲
132.643
130.753
0.000
131.992
سود
‪-177.65 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.643
Stop loss
0.000
سود
‪-177.65 USD‬
حجم معامله
10.36
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
15.85
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۴
1.19827
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-189.88 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19827
Stop loss
0.00000
سود
‪-189.88 USD‬
حجم معامله
15.85
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
2.79
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
110.663
110.217
0.000
110.672
سود
‪-11.29 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.663
Stop loss
0.000
سود
‪-11.29 USD‬
حجم معامله
2.79
قیمت فعلی
110.217
Take profit
110.672
خرید
2.86
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۰
110.789
110.217
0.000
110.672
سود
‪-14.84 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.789
Stop loss
0.000
سود
‪-14.84 USD‬
حجم معامله
2.86
قیمت فعلی
110.217
Take profit
110.672
خرید
12.2
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۰
1.20017
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-169.34 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20017
Stop loss
0.00000
سود
‪-169.34 USD‬
حجم معامله
12.2
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
1.91
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
110.648
110.217
0.000
110.672
سود
‪-7.47 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.648
Stop loss
0.000
سود
‪-7.47 USD‬
حجم معامله
1.91
قیمت فعلی
110.217
Take profit
110.672
خرید
9.38
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۱۱
1.20169
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-144.45 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20169
Stop loss
0.00000
سود
‪-144.45 USD‬
حجم معامله
9.38
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
1.27
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
110.502
110.217
0.000
110.672
سود
‪-3.28 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.502
Stop loss
0.000
سود
‪-3.28 USD‬
حجم معامله
1.27
قیمت فعلی
110.217
Take profit
110.672
خرید
7.97
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۰
132.774
130.753
0.000
131.992
سود
‪-146.14 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.774
Stop loss
0.000
سود
‪-146.14 USD‬
حجم معامله
7.97
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
7.22
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۴۷
1.20249
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-116.96 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20249
Stop loss
0.00000
سود
‪-116.96 USD‬
حجم معامله
7.22
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
5.55
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۱
1.20403
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-98.46 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20403
Stop loss
0.00000
سود
‪-98.46 USD‬
حجم معامله
5.55
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
6.13
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
132.927
130.753
0.000
131.992
سود
‪-120.91 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.927
Stop loss
0.000
سود
‪-120.91 USD‬
حجم معامله
6.13
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
4.72
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
133.050
130.753
0.000
131.992
سود
‪-98.37 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.050
Stop loss
0.000
سود
‪-98.37 USD‬
حجم معامله
4.72
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
4.27
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
1.20514
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-80.49 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20514
Stop loss
0.00000
سود
‪-80.49 USD‬
حجم معامله
4.27
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
3.6
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
133.147
130.753
0.000
131.992
سود
‪-78.19 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.147
Stop loss
0.000
سود
‪-78.19 USD‬
حجم معامله
3.6
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
2.77
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
133.249
130.753
0.000
131.992
سود
‪-62.73 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.249
Stop loss
0.000
سود
‪-62.73 USD‬
حجم معامله
2.77
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
2.13
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
133.330
130.753
0.000
131.992
سود
‪-49.80 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.330
Stop loss
0.000
سود
‪-49.80 USD‬
حجم معامله
2.13
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
1.64
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
133.491
130.753
0.000
131.992
سود
‪-40.74 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.491
Stop loss
0.000
سود
‪-40.74 USD‬
حجم معامله
1.64
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
1.26
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
133.585
130.753
0.000
131.992
سود
‪-32.38 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.585
Stop loss
0.000
سود
‪-32.38 USD‬
حجم معامله
1.26
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.992
خرید
3.26
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۰
1.21130
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-81.53 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21130
Stop loss
0.00000
سود
‪-81.53 USD‬
حجم معامله
3.26
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
2.5
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
1.21241
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-65.30 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21241
Stop loss
0.00000
سود
‪-65.30 USD‬
حجم معامله
2.5
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
1.93
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
1.21341
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-52.34 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21341
Stop loss
0.00000
سود
‪-52.34 USD‬
حجم معامله
1.93
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
1.71
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۱
1.21431
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-47.91 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21431
Stop loss
0.00000
سود
‪-47.91 USD‬
حجم معامله
1.71
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
خرید
1.14
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
1.21339
1.18629
0.00000
1.19868
سود
‪-30.89 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21339
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.89 USD‬
حجم معامله
1.14
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19868
فروش
36
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
128.556
130.856
0.000
128.086
سود
‪-750.99 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.556
Stop loss
0.000
سود
‪-750.99 USD‬
حجم معامله
36
قیمت فعلی
130.856
Take profit
128.086