حالت آزمایشی
خرید
1.1
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
132.825
133.251
0.000
0.000
سود
‪4.09 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.825
Stop loss
0.000
سود
‪4.09 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
133.251
Take profit
0.000
فروش
5.22
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
1.16526
1.16399
0.00000
1.15861
سود
‪6.63 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16526
Stop loss
0.00000
سود
‪6.63 USD‬
حجم معامله
5.22
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
1.15861
خرید
0.73
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
132.546
133.251
0.000
0.000
سود
‪4.50 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.546
Stop loss
0.000
سود
‪4.50 USD‬
حجم معامله
0.73
قیمت فعلی
133.251
Take profit
0.000
فروش
63.15
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
114.340
114.510
0.000
113.536
سود
‪-93.75 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
114.340
Stop loss
0.000
سود
‪-93.75 USD‬
حجم معامله
63.15
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
82.09
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
132.581
133.280
0.000
131.867
سود
‪-501.10 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.581
Stop loss
0.000
سود
‪-501.10 USD‬
حجم معامله
82.09
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
48.58
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۰
114.148
114.510
0.000
113.536
سود
‪-153.58 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
114.148
Stop loss
0.000
سود
‪-153.58 USD‬
حجم معامله
48.58
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
63.15
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
132.380
133.280
0.000
131.867
سود
‪-496.33 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.380
Stop loss
0.000
سود
‪-496.33 USD‬
حجم معامله
63.15
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
37.37
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۰۲
113.946
114.510
0.000
113.536
سود
‪-184.06 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.946
Stop loss
0.000
سود
‪-184.06 USD‬
حجم معامله
37.37
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
48.58
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
132.137
133.280
0.000
131.867
سود
‪-484.91 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.137
Stop loss
0.000
سود
‪-484.91 USD‬
حجم معامله
48.58
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
37.37
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
131.911
133.280
0.000
131.867
سود
‪-446.77 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.911
Stop loss
0.000
سود
‪-446.77 USD‬
حجم معامله
37.37
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
4.02
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
1.16185
1.16399
0.00000
1.15861
سود
‪-8.60 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16185
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.60 USD‬
حجم معامله
4.02
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
1.15861
فروش
3.09
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
1.16032
1.16399
0.00000
1.15861
سود
‪-11.34 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16032
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.34 USD‬
حجم معامله
3.09
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
1.15861
فروش
28.74
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۰
131.696
133.280
0.000
131.867
سود
‪-397.56 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.696
Stop loss
0.000
سود
‪-397.56 USD‬
حجم معامله
28.74
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
22.11
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۰
131.478
133.280
0.000
131.867
سود
‪-347.94 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.478
Stop loss
0.000
سود
‪-347.94 USD‬
حجم معامله
22.11
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
2.38
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۱
1.15867
1.16399
0.00000
1.15861
سود
‪-12.66 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15867
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.66 USD‬
حجم معامله
2.38
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
1.15861
فروش
1.83
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
1.15684
1.16399
0.00000
1.15861
سود
‪-13.08 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15684
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.08 USD‬
حجم معامله
1.83
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
1.15861
فروش
17.01
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۲
131.292
133.280
0.000
131.867
سود
‪-295.31 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.292
Stop loss
0.000
سود
‪-295.31 USD‬
حجم معامله
17.01
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
1.41
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۶
1.15545
1.16399
0.00000
1.15861
سود
‪-12.04 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15545
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.04 USD‬
حجم معامله
1.41
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
1.15861
فروش
1.08
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۲
1.15389
1.16399
0.00000
1.15861
سود
‪-10.91 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15389
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.91 USD‬
حجم معامله
1.08
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
1.15861
فروش
0.96
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۱
1.15245
1.16399
0.00000
1.15861
سود
‪-11.08 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15245
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.08 USD‬
حجم معامله
0.96
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
1.15861
فروش
0.64
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
1.15405
1.16399
0.00000
1.15861
سود
‪-6.36 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15405
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.36 USD‬
حجم معامله
0.64
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
1.15861
فروش
28.74
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
113.763
114.510
0.000
113.536
سود
‪-187.48 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.763
Stop loss
0.000
سود
‪-187.48 USD‬
حجم معامله
28.74
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
22.11
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
113.470
114.510
0.000
113.536
سود
‪-200.81 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.470
Stop loss
0.000
سود
‪-200.81 USD‬
حجم معامله
22.11
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
16.77
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
113.266
114.510
0.000
113.536
سود
‪-182.18 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.266
Stop loss
0.000
سود
‪-182.18 USD‬
حجم معامله
16.77
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
12.9
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
131.079
133.280
0.000
131.867
سود
‪-247.95 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.079
Stop loss
0.000
سود
‪-247.95 USD‬
حجم معامله
12.9
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
12.9
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
113.069
114.510
0.000
113.536
سود
‪-162.33 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.069
Stop loss
0.000
سود
‪-162.33 USD‬
حجم معامله
12.9
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
9.93
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
130.820
133.280
0.000
131.867
سود
‪-213.32 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.820
Stop loss
0.000
سود
‪-213.32 USD‬
حجم معامله
9.93
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
9.93
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
112.901
114.510
0.000
113.536
سود
‪-139.53 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.901
Stop loss
0.000
سود
‪-139.53 USD‬
حجم معامله
9.93
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
7.64
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
130.588
133.280
0.000
131.867
سود
‪-179.61 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.588
Stop loss
0.000
سود
‪-179.61 USD‬
حجم معامله
7.64
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
7.64
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۰
112.681
114.510
0.000
113.536
سود
‪-122.03 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.681
Stop loss
0.000
سود
‪-122.03 USD‬
حجم معامله
7.64
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
5.87
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
130.319
133.280
0.000
131.867
سود
‪-151.79 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.319
Stop loss
0.000
سود
‪-151.79 USD‬
حجم معامله
5.87
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
5.87
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۲
112.473
114.510
0.000
113.536
سود
‪-104.42 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.473
Stop loss
0.000
سود
‪-104.42 USD‬
حجم معامله
5.87
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
4.46
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
130.051
133.280
0.000
131.867
سود
‪-125.76 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.051
Stop loss
0.000
سود
‪-125.76 USD‬
حجم معامله
4.46
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
4.46
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۱۹
112.264
114.510
0.000
113.536
سود
‪-87.48 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.264
Stop loss
0.000
سود
‪-87.48 USD‬
حجم معامله
4.46
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
3.43
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
129.807
133.280
0.000
131.867
سود
‪-104.03 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.807
Stop loss
0.000
سود
‪-104.03 USD‬
حجم معامله
3.43
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
3.43
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
112.069
114.510
0.000
113.536
سود
‪-73.12 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.069
Stop loss
0.000
سود
‪-73.12 USD‬
حجم معامله
3.43
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
2.64
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
129.577
133.280
0.000
131.867
سود
‪-85.37 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.577
Stop loss
0.000
سود
‪-85.37 USD‬
حجم معامله
2.64
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
2.03
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
129.311
133.280
0.000
131.867
سود
‪-70.36 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.311
Stop loss
0.000
سود
‪-70.36 USD‬
حجم معامله
2.03
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
2.64
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۰۱
111.869
114.510
0.000
113.536
سود
‪-60.89 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
111.869
Stop loss
0.000
سود
‪-60.89 USD‬
حجم معامله
2.64
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
1.56
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
129.118
133.280
0.000
131.867
سود
‪-56.70 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.118
Stop loss
0.000
سود
‪-56.70 USD‬
حجم معامله
1.56
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
2.03
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۱
111.721
114.510
0.000
113.536
سود
‪-49.44 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
111.721
Stop loss
0.000
سود
‪-49.44 USD‬
حجم معامله
2.03
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
1.56
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۳
111.568
114.510
0.000
113.536
سود
‪-40.08 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
111.568
Stop loss
0.000
سود
‪-40.08 USD‬
حجم معامله
1.56
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
1.2
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
128.952
133.280
0.000
131.867
سود
‪-45.36 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.952
Stop loss
0.000
سود
‪-45.36 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
0.92
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۰
128.788
133.280
0.000
131.867
سود
‪-36.09 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.788
Stop loss
0.000
سود
‪-36.09 USD‬
حجم معامله
0.92
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
1.2
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۴
111.405
114.510
0.000
113.536
سود
‪-32.54 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
111.405
Stop loss
0.000
سود
‪-32.54 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
0.71
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
128.550
133.280
0.000
131.867
سود
‪-29.33 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.550
Stop loss
0.000
سود
‪-29.33 USD‬
حجم معامله
0.71
قیمت فعلی
133.280
Take profit
131.867
فروش
1.05
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۱
111.220
114.510
0.000
113.536
سود
‪-30.17 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
111.220
Stop loss
0.000
سود
‪-30.17 USD‬
حجم معامله
1.05
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536
فروش
0.71
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۰۰
111.413
114.510
0.000
113.536
سود
‪-19.20 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
111.413
Stop loss
0.000
سود
‪-19.20 USD‬
حجم معامله
0.71
قیمت فعلی
114.510
Take profit
113.536