حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۲۲
6.51462
6.46439
0.00000
0.00000
سود
‪0.12 USD‬
USDCNH
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
6.51462
Stop loss
0.00000
سود
‪0.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
6.46439
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
73.25060
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪0.39 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
73.25060
Stop loss
0.00000
سود
‪0.39 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۳۲
80.47290
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪6.03 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.47290
Stop loss
0.00000
سود
‪6.03 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۹
78.40760
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪1.88 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
78.40760
Stop loss
0.00000
سود
‪1.88 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۳۴
78.81090
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪1.99 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
78.81090
Stop loss
0.00000
سود
‪1.99 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
71.35650
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.35650
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۵
69.71820
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪-0.21 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
69.71820
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۲۲
68.66640
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪-0.35 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
68.66640
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۳
68.76400
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪-0.33 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
68.76400
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.33 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۸
79.40400
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪12.16 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.40400
Stop loss
0.00000
سود
‪12.16 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۵۹
79.65800
72.90830
0.00000
0.00000
سود
‪12.52 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.65800
Stop loss
0.00000
سود
‪12.52 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
72.90830
Take profit
0.00000