حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۴۹
1.21330
1.21453
0.00000
0.00000
سود
‪1.23 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21330
Stop loss
0.00000
سود
‪1.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21453
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۴۸
1.21333
1.21453
0.00000
0.00000
سود
‪1.20 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21333
Stop loss
0.00000
سود
‪1.20 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21453
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۰
1.21431
1.21465
0.00000
1.21290
سود
‪-1.70 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21431
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.70 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21290
فروش
0.08
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۹
1.21428
1.21465
0.00000
1.21276
سود
‪-2.96 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21428
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.96 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21276
فروش
0.03
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۲
1.21351
1.21465
0.00000
1.21290
سود
‪-3.42 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21351
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.42 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21290
فروش
0.05
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۲
1.21350
1.21465
0.00000
1.21276
سود
‪-5.75 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21350
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.75 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21276
فروش
0.03
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۷
1.21272
1.21465
0.00000
1.21276
سود
‪-5.79 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21272
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.79 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21276
فروش
0.02
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۷
1.21272
1.21465
0.00000
1.21290
سود
‪-3.86 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21272
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.86 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21290
فروش
0.02
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۸
1.21187
1.21465
0.00000
1.21276
سود
‪-5.56 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21187
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.56 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21276
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۳۱
1.21186
1.21465
0.00000
1.21290
سود
‪-2.79 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21186
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21290
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۰
1.21108
1.21465
0.00000
1.21276
سود
‪-3.57 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21108
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21276
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۴
1.21028
1.21465
0.00000
1.21276
سود
‪-4.37 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21028
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.37 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21276
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۰
1.21106
1.21465
0.00000
1.21290
سود
‪-3.59 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21106
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.59 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21465
Take profit
1.21290