حالت آزمایشی
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۴
فروش
0.01
1.38251
1.38153
سود
‪0.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#164598258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38153
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خرید
0.01
1.37786
1.37879
سود
‪0.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#164580606
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37879
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خرید
0.01
1.37683
1.37879
سود
‪1.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#164585108
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37879
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۳۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خرید
0.01
1.37578
1.37879
سود
‪2.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#164585530
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37879
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.96 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خرید
0.01
1.37486
1.37879
سود
‪3.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#164588029
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37879
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.88 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خرید
0.01
1.37733
1.37879
سود
‪1.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#164584072
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37879
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خرید
0.01
1.37634
1.37879
سود
‪2.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#164585502
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37879
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.40 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۵
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خرید
0.01
1.37534
1.37879
سود
‪3.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#164587714
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37534
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37879
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
فروش
0.01
1.38051
1.37851
سود
‪1.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#164542264
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37851
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۳۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
فروش
0.01
1.38147
1.37851
سود
‪2.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#164543814
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38147
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37851
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.91 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
فروش
0.01
1.38249
1.37851
سود
‪3.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#164544278
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37851
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.93 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
فروش
0.01
1.38003
1.37851
سود
‪1.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#164541993
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37851
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
فروش
0.01
1.38106
1.37851
سود
‪2.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#164542904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37851
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۴۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
فروش
0.01
1.382
1.37851
سود
‪3.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#164543943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37851
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.44 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۰
فروش
0.01
1.37951
1.37851
سود
‪0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#164541949
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37851
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۲۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37428
1.37917
سود
‪4.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#163481153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪4.84 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37778
1.37917
سود
‪1.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#163412415
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۳۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37363
1.37917
سود
‪5.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#163482728
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪5.49 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37685
1.37917
سود
‪2.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#163467354
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37685
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.27 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۱۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37579
1.37917
سود
‪3.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#163469971
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.33 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.3748
1.37917
سود
‪4.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#163472241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪4.32 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37829
1.37917
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#163412270
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37189
1.37917
سود
‪7.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#164513357
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪7.23 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۰۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37379
1.37917
سود
‪5.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#163482295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪5.33 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37728
1.37917
سود
‪1.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#163413584
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۳۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37278
1.37917
سود
‪6.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#163491780
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪6.34 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۵۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37628
1.37917
سود
‪2.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#163467805
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.84 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۴۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37529
1.37917
سود
‪3.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#163471193
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.83 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خرید
0.01
1.37228
1.37917
سود
‪6.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#164501971
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37917
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪6.84 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۵۸
فروش
0.01
1.37649
1.37511
سود
‪1.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#164470809
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37511
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۴۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۵۸
فروش
0.01
1.37602
1.37511
سود
‪0.86 USD‬
GBPUSD
معامله
#164470570
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37511
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.36883
1.37317
سود
‪4.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#163781113
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪4.29 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۲۵
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.37228
1.37317
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#163495001
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۵۹
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.36841
1.37317
سود
‪4.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#164438599
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪4.71 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۲:۵۴
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.37128
1.37317
سود
‪1.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#163498913
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۱۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.36735
1.37317
سود
‪5.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#164443590
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪5.77 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۲۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.36945
1.37317
سود
‪3.67 USD‬
GBPUSD
معامله
#163780868
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.67 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۴۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.37028
1.37317
سود
‪2.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#163513061
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.84 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۹
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.37178
1.37317
سود
‪1.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#163497368
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۲۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.36778
1.37317
سود
‪5.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#164442996
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪5.34 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.36988
1.37317
سود
‪3.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#163780484
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.24 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۲۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خرید
0.01
1.37078
1.37317
سود
‪2.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#163500077
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37317
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.34 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۳
فروش
0.01
1.37244
1.37108
سود
‪1.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#164429584
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37108
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۳
فروش
0.01
1.37199
1.37108
سود
‪0.86 USD‬
GBPUSD
معامله
#164429474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37199
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37108
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خرید
0.01
1.36234
1.36925
سود
‪6.86 USD‬
GBPUSD
معامله
#163882822
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36234
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36925
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪6.86 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خرید
0.01
1.36589
1.36925
سود
‪3.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#163879681
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36589
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36925
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.31 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خرید
0.01
1.36134
1.36925
سود
‪7.86 USD‬
GBPUSD
معامله
#164315704
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36925
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪7.86 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۵۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خرید
0.01
1.36482
1.36925
سود
‪4.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#163880401
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36482
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36925
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪4.38 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۳۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خرید
0.01
1.36033
1.36925
سود
‪8.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#164319299
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36925
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪8.87 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خرید
0.01
1.36382
1.36925
سود
‪5.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#163881610
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36925
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪5.38 USD‬