حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
فروش
0.01
1.16357
1.16302
سود
‪0.55 USD‬
EURUSD.
معامله
#82269726
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.16302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
فروش
0.01
1.16244
1.16302
سود
‪-0.58 USD‬
EURUSD.
معامله
#82266003
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.16302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.58 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
فروش
0.01
1.16455
1.16302
سود
‪1.53 USD‬
EURUSD.
معامله
#82276570
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.16302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.53 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۲۴
فروش
0.01
1.16304
1.16254
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#82265023
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.16254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۱
فروش
0.01
1.1638
1.1633
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#82261793
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1633
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
فروش
0.01
1.16288
1.16405
سود
‪-1.17 USD‬
EURUSD.
معامله
#82136789
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.17 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۵
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
فروش
0.02
1.16533
1.16405
سود
‪2.56 USD‬
EURUSD.
معامله
#82166123
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.16405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.56 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
فروش
0.01
1.1639
1.16405
سود
‪-0.15 USD‬
EURUSD.
معامله
#82149841
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
فروش
0.02
1.16634
1.16405
سود
‪4.58 USD‬
EURUSD.
معامله
#82180715
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.16405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.58 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۲۵
فروش
0.01
1.16175
1.16675
سود
‪-5.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#82134103
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.16675
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۶
فروش
0.01
1.16246
1.16196
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#82133399
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16246
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.16196
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۰
فروش
0.01
1.16299
1.16249
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#82131974
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.16249
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
فروش
0.01
1.16306
1.16324
سود
‪-0.18 USD‬
EURUSD.
معامله
#82114056
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16324
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.18 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
فروش
0.01
1.16442
1.16324
سود
‪1.18 USD‬
EURUSD.
معامله
#82118933
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16324
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۹
فروش
0.01
1.16314
1.16315
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD.
معامله
#82105365
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16315
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۹
فروش
0.01
1.16415
1.16315
سود
‪1.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#82108786
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16315
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۵۲
فروش
0.01
1.16361
1.16311
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#82100249
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.16311
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
فروش
0.02
1.16668
1.16411
سود
‪5.14 USD‬
EURUSD.
معامله
#82080916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.16411
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.14 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
فروش
0.02
1.16361
1.16411
سود
‪-1.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#82054499
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.16411
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
فروش
0.02
1.16565
1.16411
سود
‪3.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#82066926
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.16411
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.08 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
فروش
0.02
1.16247
1.16411
سود
‪-3.28 USD‬
EURUSD.
معامله
#82051245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.16411
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.28 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
فروش
0.02
1.16462
1.16411
سود
‪1.02 USD‬
EURUSD.
معامله
#82059848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.16411
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۴۰
فروش
0.02
1.16128
1.16629
سود
‪-10.02 USD‬
EURUSD.
معامله
#82040655
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.16629
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.02 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۹
فروش
0.01
1.16023
1.16522
سود
‪-4.99 USD‬
EURUSD.
معامله
#82023162
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.99 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۳۵
فروش
0.01
1.15868
1.16368
سود
‪-5.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#82009915
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.16368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.00 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۱۵
فروش
0.01
1.15754
1.16257
سود
‪-5.03 USD‬
EURUSD.
معامله
#82005713
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.16257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.03 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۱۴
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۳۳
فروش
0.01
1.15806
1.15756
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#82001342
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.15756
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۱:۱۷
فروش
0.01
1.15867
1.15817
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#81993393
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.15817
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۰۴
فروش
0.01
1.15951
1.15901
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#81966421
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.15901
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۹
فروش
0.01
1.16066
1.15954
سود
‪1.12 USD‬
EURUSD.
معامله
#81963290
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16066
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.15954
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۹
فروش
0.01
1.15941
1.15954
سود
‪-0.13 USD‬
EURUSD.
معامله
#81952020
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15941
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.15954
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
فروش
0.01
1.15859
1.15922
سود
‪-0.63 USD‬
EURUSD.
معامله
#81903257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15859
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.15922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
فروش
0.01
1.16081
1.15922
سود
‪1.59 USD‬
EURUSD.
معامله
#81921503
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.15922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.59 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
فروش
0.01
1.15975
1.15922
سود
‪0.53 USD‬
EURUSD.
معامله
#81910415
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.15922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
فروش
0.02
1.15915
1.15906
سود
‪0.18 USD‬
EURUSD.
معامله
#81851623
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.15906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
فروش
0.02
1.16137
1.15906
سود
‪4.62 USD‬
EURUSD.
معامله
#81878588
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.15906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.62 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
فروش
0.01
1.15792
1.15906
سود
‪-1.14 USD‬
EURUSD.
معامله
#81849982
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.15906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.14 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
فروش
0.02
1.16037
1.15906
سود
‪2.62 USD‬
EURUSD.
معامله
#81873180
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16037
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.15906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.62 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۴۲
فروش
0.01
1.15681
1.16186
سود
‪-5.05 USD‬
EURUSD.
معامله
#81839904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15681
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.16186
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.05 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۶
فروش
0.01
1.15575
1.16075
سود
‪-5.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#81838095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.16075
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۷
خرید
0.01
1.15478
1.15528
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#81828078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.15528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
فروش
0.01
1.15614
1.15564
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#81813863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.15564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۲۰
خرید
0.01
1.1555
1.156
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#81789257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1555
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.156
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۴
خرید
0.01
1.15489
1.15539
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#81787428
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.15539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
خرید
0.01
1.1542
1.15458
سود
‪0.38 USD‬
EURUSD.
معامله
#81754020
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.15458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
خرید
0.01
1.15537
1.15458
سود
‪-0.79 USD‬
EURUSD.
معامله
#81749981
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15537
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.15458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.79 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
خرید
0.01
1.15267
1.15458
سود
‪1.91 USD‬
EURUSD.
معامله
#81775859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.15458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۲۰
فروش
0.01
1.15581
1.15531
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#81734002
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15581
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.15531
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۲۱
فروش
0.01
1.15579
1.15585
سود
‪-0.06 USD‬
EURUSD.
معامله
#81725603
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.15585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۲۱
فروش
0.01
1.15691
1.15585
سود
‪1.06 USD‬
EURUSD.
معامله
#81732433
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.15585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬