حالت آزمایشی
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۳
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۲
فروش
0.01
2054.58
2065.22
سود
‪-10.74 USD‬
XAUUSD
معامله
#143235673
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2054.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
2065.22
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-10.74 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۱۸
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۱۹
فروش
0.01
2050.53
2048.74
سود
‪1.69 USD‬
XAUUSD
معامله
#143215263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2050.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
2048.74
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۴۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۶
فروش
0.05
2036.76
2042.87
سود
‪-31.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#143127894
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2036.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
2042.87
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-31.05 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۲۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۳۲
فروش
0.05
2036.08
2035.19
سود
‪3.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#143127220
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2036.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
2035.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.95 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۳۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۷
فروش
0.01
26.793
26.694
سود
‪4.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#143120827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
26.793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
26.694
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.85 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۵۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۵
فروش
0.01
2044.91
2039.4
سود
‪5.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#143121050
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2044.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
2039.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.41 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۱۱
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۵۱
فروش
0.01
2047.85
2045.34
سود
‪2.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#143110311
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2047.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
2045.34
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.41 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۳۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۲۲
فروش
0.01
2048.83
2042.76
سود
‪5.97 USD‬
XAUUSD
معامله
#143110675
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2048.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
2042.76
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.97 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۰
فروش
0.01
2052.26
2042.5
سود
‪9.66 USD‬
XAUUSD
معامله
#143104375
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2052.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
2042.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪9.66 USD‬