حالت آزمایشی
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۳۳:۰۶
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۳۴
خرید
0.1
25.435
25.842
سود
‪200.36 USD‬
XAGUSD
معامله
#8957066
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۳۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.435
بهره
‪-1.14 USD‬
مجموع
‪203.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
25.842
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪200.36 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۰۷
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۴۵
کپی
‪-72.15%‬
‪-72.15%‬
سود
‪0.00 USD‬
SG
saragaspar
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۰۷
نقطه ورود
‪-72.15%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۴۵
خروج
‪-72.15%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۱۰
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۲۲
کپی
‪157.25%‬
‪157.25%‬
سود
‪0.00 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۱۰
نقطه ورود
‪157.25%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۲۲
خروج
‪157.25%‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۲۷
کپی
‪1107.75%‬
‪1187.37%‬
سود
‪-69.09 USD‬
TradeElementsV1
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۳۷
نقطه ورود
‪1107.75%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۲۷
خروج
‪1187.37%‬
سود
‪-69.09 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۲۸
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۳۹
کپی
‪203.17%‬
‪202.34%‬
سود
‪-56.08 USD‬
SpartanScalper
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۲۸
نقطه ورود
‪203.17%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۳۹
خروج
‪202.34%‬
سود
‪-56.08 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۳۷
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۴
کپی
‪1107.75%‬
‪1107.75%‬
سود
‪0.00 USD‬
TradeElementsV1
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۳۷
نقطه ورود
‪1107.75%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۴
خروج
‪1107.75%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۵:۴۶
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۲۷
کپی
‪204.83%‬
‪203.44%‬
سود
‪-57.20 USD‬
SpartanScalper
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۵:۴۶
نقطه ورود
‪204.83%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۲۷
خروج
‪203.44%‬
سود
‪-57.20 USD‬