حالت آزمایشی
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خرید
0.01
23.02
22.654
سود
‪-18.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#29592798
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
22.654
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-18.50 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خرید
0.01
23.02
22.654
سود
‪-18.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#29592792
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
22.654
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-18.50 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خرید
0.01
23.02
22.654
سود
‪-18.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#29592795
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
22.654
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-18.50 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خرید
0.01
23.02
22.654
سود
‪-18.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#29592797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
22.654
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-18.50 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خرید
0.01
23.02
22.654
سود
‪-18.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#29592794
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
22.654
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-18.50 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
خرید
0.01
23.02
22.654
سود
‪-18.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#29592796
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
22.654
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-18.50 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
22.928
22.97
سود
‪1.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#29548588
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
22.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
22.928
22.97
سود
‪1.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#29548587
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
22.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
22.928
22.97
سود
‪1.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#29548589
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
22.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
22.928
22.97
سود
‪1.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#29548584
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
22.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
22.928
22.97
سود
‪1.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#29548586
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
22.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۵
خرید
0.01
22.928
22.97
سود
‪1.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#29548585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
22.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۷
خرید
0.01
1794.67
1795.57
سود
‪0.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#29423637
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1794.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1795.57
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۵۰
خرید
0.01
1794.1
1794.58
سود
‪0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#29411957
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1794.1
بهره
‪-0.24 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1794.58
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۱۴
خرید
0.01
1802.46
1802.9
سود
‪0.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#29336706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1802.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۹
خرید
0.01
1802.3
1802.73
سود
‪0.23 USD‬
XAUUSD
معامله
#29341046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1802.73
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۵
خرید
0.01
1802.25
1802.66
سود
‪0.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#29337678
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1802.66
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۵
خرید
0.01
1802.25
1802.66
سود
‪0.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#29340620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1802.66
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۲
خرید
0.01
1804.28
1800.57
سود
‪-3.91 USD‬
XAUUSD
معامله
#29297834
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1804.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1800.57
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.91 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۲
خرید
0.01
1804.29
1800.57
سود
‪-3.92 USD‬
XAUUSD
معامله
#29310758
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1804.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1800.57
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.92 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۷
خرید
0.01
1804.7
1801
سود
‪-3.90 USD‬
XAUUSD
معامله
#29297344
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1804.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1801
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.90 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۱:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۴
خرید
0.01
1803.88
1804.29
سود
‪0.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#29303418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1803.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1804.29
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۲
خرید
0.01
1803.8
1804.17
سود
‪0.17 USD‬
XAUUSD
معامله
#29300424
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1803.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1804.17
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۱
خرید
0.01
1803.77
1804.18
سود
‪0.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#29301053
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1803.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1804.18
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۲۷
خرید
0.01
1790.13
1791.03
سود
‪0.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#29222191
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1790.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1791.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۱۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۲۸
خرید
0.01
1793.24
1793.7
سود
‪0.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#29148569
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1793.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1793.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۰
خرید
0.01
1792.14
1792.54
سود
‪0.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#29161047
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1792.54
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۸
خرید
0.01
1792.12
1792.54
سود
‪0.22 USD‬
XAUUSD
معامله
#29164871
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1792.54
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۳:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۴۴
خرید
0.01
1793.58
1789.85
سود
‪-3.93 USD‬
XAUUSD
معامله
#29147007
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1793.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1789.85
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.93 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۴۵
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۰۴
کپی
‪-94.64%‬
‪-96.09%‬
سود
‪-41.33 USD‬
FIC
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۴۵
نقطه ورود
‪-94.64%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۰۴
خروج
‪-96.09%‬
سود
‪-41.33 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۱۵
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۰۹
کپی
‪-94.75%‬
‪-94.64%‬
سود
‪5.03 USD‬
FIC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۱۵
نقطه ورود
‪-94.75%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۰۹
خروج
‪-94.64%‬
سود
‪5.03 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۵۸
۲۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۲۶
کپی
‪148.17%‬
‪189.98%‬
سود
‪-462.97 USD‬
SpartanScalper
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۵۸
نقطه ورود
‪148.17%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۲۶
خروج
‪189.98%‬
سود
‪-462.97 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۴۹
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۸
کپی
‪978.01%‬
‪978.9%‬
سود
‪99.79 USD‬
VuSaiGon
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۴۹
نقطه ورود
‪978.01%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۸
خروج
‪978.9%‬
سود
‪99.79 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۴۶
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۷
کپی
‪817.35%‬
‪793.55%‬
سود
‪-46.49 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۴۶
نقطه ورود
‪817.35%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۷
خروج
‪793.55%‬
سود
‪-46.49 USD‬