حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۲۲
فروش
0.01
24.59
24.573
سود
‪0.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#149793120
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
24.573
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۲۶
خرید
0.01
24.868
24.895
سود
‪1.15 USD‬
XAGUSD
معامله
#149651531
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
24.895
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۵۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۲۱
خرید
7
115.36
117.4
سود
‪12.42 USD‬
#AAPL
معامله
#148718560
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
115.36
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪14.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۲۱
حجم معامله
7
خروج
117.4
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪12.42 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۱۳
خرید
0.01
24.592
24.612
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#149611458
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.592
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
24.612
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۱۲
خرید
0.01
24.592
24.612
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#149611459
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.592
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
24.612
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۴
خرید
0.05
24.479
24.497
سود
‪3.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#149587362
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
24.497
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.50 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۰۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۲۰
خرید
0.05
24.459
24.48
سود
‪4.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#149578512
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
24.48
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.25 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۰۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۰۵
خرید
0.15
24.454
24.467
سود
‪6.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#149580016
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۰۵
حجم معامله
0.15
خروج
24.467
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪6.75 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۵
فروش
0.03
1.29383
1.29364
سود
‪0.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#149552645
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.29364
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۱۳
خرید
0.01
24.69
24.699
سود
‪0.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#149457255
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
24.699
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۲۹
فروش
0.01
24.139
24.128
سود
‪0.35 USD‬
XAGUSD
معامله
#149417978
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
24.128
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۰۳
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۰۵
خرید
0.1
24.417
24.439
سود
‪9.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#149370586
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
24.439
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪9.00 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۲۵
خرید
0.1
24.359
24.383
سود
‪10.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#149374623
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
24.383
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪10.00 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۱
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۹
خرید
0.15
24.335
24.357
سود
‪13.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#149366277
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۹
حجم معامله
0.15
خروج
24.357
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪13.50 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۰۲
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۳۶
خرید
0.15
24.255
24.286
سود
‪20.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#149338742
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۳۶
حجم معامله
0.15
خروج
24.286
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪20.25 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۰۱
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۳۸
خرید
0.05
24.32
24.349
سود
‪6.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#149312424
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
24.349
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۰۱
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۳۶
خرید
0.05
24.32
24.346
سود
‪5.50 USD‬
XAGUSD
معامله
#149312425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
24.346
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.50 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۱۱
فروش
0.01
23.877
23.849
سود
‪1.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#149291189
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.877
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
23.849
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۱۱
فروش
0.03
1.29634
1.29615
سود
‪0.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#149256019
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.29615
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۱
فروش
0.01
23.849
23.84
سود
‪0.25 USD‬
XAGUSD
معامله
#149251501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
23.84
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۱۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
خرید
0.01
24.217
24.237
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#149071692
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
24.237
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۱۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
خرید
0.01
24.217
24.237
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#149071691
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
24.237
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۲۴
فروش
0.05
24.161
24.149
سود
‪2.00 USD‬
XAGUSD
معامله
#149083719
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.161
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
24.149
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۰۷
خرید
0.01
24.216
24.223
سود
‪0.15 USD‬
XAGUSD
معامله
#149071690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
24.223
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۱۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
فروش
0.01
25.027
25.009
سود
‪0.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#148991075
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
25.009
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۰۸
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
فروش
0.01
25.029
25.009
سود
‪0.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#148991060
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
25.009
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۱۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
فروش
0.01
25.025
25.006
سود
‪0.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#148991078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
25.006
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۰۱
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۶:۲۳
خرید
0.01
24.123
24.155
سود
‪1.40 USD‬
XAGUSD
معامله
#148822084
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
24.155
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۰
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۱۶
خرید
0.04
24.072
24.095
سود
‪3.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#148749932
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
24.095
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪3.80 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۰۱
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۲۳
خرید
0.04
24.047
24.075
سود
‪4.80 USD‬
XAGUSD
معامله
#148749430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.047
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۲۳
حجم معامله
0.04
خروج
24.075
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪4.80 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۱۲
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۳۵
خرید
0.01
23.833
23.854
سود
‪0.85 USD‬
XAGUSD
معامله
#148735322
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
23.854
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۱
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۳۵
فروش
0.01
23.8
23.781
سود
‪0.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#148709223
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
23.781
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۰۱
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۵۰
فروش
0.05
23.386
23.355
سود
‪6.75 USD‬
XAGUSD
معامله
#148659508
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
23.355
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.75 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۲۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۴۲
خرید
0.01
24.126
24.164
سود
‪1.58 USD‬
XAGUSD
معامله
#148307110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.126
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
24.164
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.58 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۲۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۴۲
خرید
0.01
24.129
24.164
سود
‪1.43 USD‬
XAGUSD
معامله
#148307104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.129
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
24.164
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۳۳
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۵۳
خرید
0.01
24.139
24.198
سود
‪2.63 USD‬
XAGUSD
معامله
#148307117
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.139
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪2.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
24.198
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.63 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۰۱
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۳۶
خرید
0.01
24.046
24.069
سود
‪0.95 USD‬
XAGUSD
معامله
#148478946
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.046
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
24.069
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۰۴
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۱۹
خرید
0.01
23.916
23.941
سود
‪1.05 USD‬
XAGUSD
معامله
#148321267
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
23.941
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۱
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۱۶
خرید
0.01
23.858
23.895
سود
‪1.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#148302174
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.858
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
23.895
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۰۱
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۲
خرید
0.01
23.808
23.838
سود
‪1.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#148299897
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
23.838
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۵۸
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۱
خرید
0.01
23.372
23.459
سود
‪4.15 USD‬
XAGUSD
معامله
#148141887
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
23.459
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.15 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۵۵
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۱
خرید
0.01
23.372
23.459
سود
‪4.15 USD‬
XAGUSD
معامله
#148141874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
23.459
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.15 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۷:۰۸
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۱
خرید
0.01
23.372
23.459
سود
‪4.15 USD‬
XAGUSD
معامله
#148141922
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۷:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
23.459
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.15 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۰۱
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۲۴
خرید
0.01
23.701
23.724
سود
‪0.95 USD‬
XAGUSD
معامله
#148212119
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
23.724
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۰
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۱۷
خرید
0.03
1.29406
1.29435
سود
‪0.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#148217553
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.29435
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۱۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۰۹
خرید
0.03
24.314
23.869
سود
‪-67.35 USD‬
XAGUSD
معامله
#148005461
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-66.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
23.869
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-67.35 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۴۷
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۹:۲۳
خرید
0.03
24.334
24.27
سود
‪-10.39 USD‬
XAGUSD
معامله
#148000620
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.334
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪-9.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۹:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
24.27
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-10.39 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۰
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۴۳
خرید
0.01
23.421
23.447
سود
‪1.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#147874351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
23.447
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۰۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۷
خرید
0.05
23.132
22.744
سود
‪-98.31 USD‬
XAGUSD
معامله
#147770288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.132
بهره
‪-0.31 USD‬
مجموع
‪-97.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
22.744
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-98.31 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۰۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۷
خرید
0.05
23.132
22.744
سود
‪-98.31 USD‬
XAGUSD
معامله
#147770287
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.132
بهره
‪-0.31 USD‬
مجموع
‪-97.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
22.744
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-98.31 USD‬