حالت آزمایشی
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۰
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۰۷
خرید
0.3
0.89723
0.83775
سود
-13.44 USD
NZDCAD
معامله
#1465976137
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89723
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۰۷
حجم معامله
0.3
خروج
0.83775
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-13.44 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۱۷:۲۶
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۰۷
خرید
0.1
0.66238
0.63102
سود
-3.14 USD
NZDUSD
معامله
#1466002508
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۱۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66238
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.63102
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.14 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۰۲
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۰۷
خرید
0.3
0.89793
0.83775
سود
-13.60 USD
NZDCAD
معامله
#1465975679
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89793
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۰۷
حجم معامله
0.3
خروج
0.83775
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-13.60 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۲۹
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۰۷
خرید
0.1
0.89124
0.83775
سود
-4.03 USD
NZDCAD
معامله
#1466002181
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89124
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.83775
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.03 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۴۰
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۵۴
فروش
0.05
1.84911
1.82356
سود
0.88 USD
GBPAUD
معامله
#1465925910
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84911
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.82356
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.88 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۲۱:۳۲
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۴۲
فروش
0.05
111.561
111.977
سود
-0.19 USD
USDJPY
معامله
#1465925916
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.561
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
111.977
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.19 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۴۵
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۳۸
فروش
0.03
111.875
111.977
سود
-0.03 USD
USDJPY
معامله
#1465956804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.875
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
111.977
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.03 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۴۲
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۳۲
خرید
0.2
0.67094
0.67303
سود
0.42 USD
NZDUSD
معامله
#1465973132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67094
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۳۲
حجم معامله
0.2
خروج
0.67303
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.42 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۸
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۲۷
خرید
0.03
0.67347
0.67301
سود
-0.01 USD
NZDUSD
معامله
#1465928836
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67347
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.67301
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.01 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۱۰
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۲۰
خرید
0.03
0.67355
0.67298
سود
-0.02 USD
NZDUSD
معامله
#1465927202
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67355
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.67298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.02 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۰۹
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۴
خرید
0.2
0.89631
0.89777
سود
0.22 USD
NZDCAD
معامله
#1465973124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89631
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.89777
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.22 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۳
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۰۸
خرید
0.03
0.89989
0.89778
سود
-0.05 USD
NZDCAD
معامله
#1465943980
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89989
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.89778
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.05 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۴
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۰۳
خرید
0.02
0.89977
0.89779
سود
-0.03 USD
NZDCAD
معامله
#1465944001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89977
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.89779
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.03 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۱۵
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۵:۰۱
فروش
0.2
1.33984
1.33606
سود
0.57 USD
USDCAD
معامله
#1465967889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33984
بهره
0.00 USD
مجموع
0.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۲۵:۰۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.33606
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.57 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۵
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۴۹
فروش
0.03
1.94135
1.93263
سود
0.18 USD
GBPNZD
معامله
#1465943706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94135
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.93263
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.18 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۰۲
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۲
فروش
0.03
111.47
110.942
سود
0.14 USD
USDJPY
معامله
#1465928124
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.47
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
110.942
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۰۵:۵۰
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۳۴
فروش
0.05
1.93929
1.93538
سود
0.13 USD
GBPNZD
معامله
#1465925899
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۰۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.93929
بهره
0.00 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.93538
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.13 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۴۶
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۲۱
فروش
0.05
1.944
1.93906
سود
0.17 USD
GBPNZD
معامله
#1465861706
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.944
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.93906
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.17 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۲۱
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۸
فروش
0.03
1.87013
1.83661
سود
0.72 USD
GBPAUD
معامله
#1465839244
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87013
بهره
0.00 USD
مجموع
0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.83661
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.72 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۴۲
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
خرید
0.05
0.85337
0.85953
سود
0.40 USD
EURGBP
معامله
#1465861722
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85337
بهره
0.00 USD
مجموع
0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.85953
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.40 USD
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۹
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۷
فروش
0.03
1.8617
1.83629
سود
0.54 USD
GBPAUD
معامله
#1465817922
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8617
بهره
0.00 USD
مجموع
0.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.83629
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.54 USD
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۹
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۳
فروش
0.03
1.8617
1.83625
سود
0.54 USD
GBPAUD
معامله
#1465817909
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8617
بهره
0.00 USD
مجموع
0.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.83625
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.54 USD
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۲
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۹
فروش
0.03
1320.56
1310.27
سود
0.31 USD
XAUUSD
معامله
#1465822331
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1320.56
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1310.27
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.31 USD
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۴۳
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۱۰
خرید
0.05
1.63155
1.65479
سود
0.79 USD
EURNZD
معامله
#1465848352
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.63155
بهره
0.00 USD
مجموع
0.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.65479
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.79 USD
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۱۸:۰۵
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۶
خرید
0.03
1.63702
1.65477
سود
0.36 USD
EURNZD
معامله
#1465848330
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۱۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.63702
بهره
0.00 USD
مجموع
0.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.65477
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.36 USD
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۲۷
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۸
فروش
0.03
126.437
126.634
سود
-0.05 USD
EURJPY
معامله
#1465805447
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.437
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
126.634
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.05 USD
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۱۱
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۵
فروش
0.03
1.1339
1.13572
سود
-0.05 USD
EURUSD
معامله
#1465794991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1339
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.13572
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.05 USD
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۴
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۳
فروش
0.03
1.13522
1.13575
سود
-0.02 USD
EURUSD
معامله
#1465796257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13522
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.13575
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.02 USD
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۴۰:۰۵
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۰
فروش
0.03
1.877
1.8542
سود
0.49 USD
GBPAUD
معامله
#1465808344
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۴۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.877
بهره
0.00 USD
مجموع
0.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.8542
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.49 USD
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۸
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۷
فروش
0.07
1.87136
1.85397
سود
0.86 USD
GBPAUD
معامله
#1465805823
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87136
بهره
0.00 USD
مجموع
0.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۷
حجم معامله
0.07
خروج
1.85397
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.86 USD
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۹
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۳
فروش
0.03
1.76079
1.75321
سود
0.17 USD
GBPCAD
معامله
#1465805542
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.76079
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.75321
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.17 USD
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۲
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۰
فروش
0.03
1.76447
1.7532
سود
0.25 USD
GBPCAD
معامله
#1465806270
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.76447
بهره
0.00 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.7532
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.25 USD
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۴۳
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۴۷
فروش
0.05
148.16
146.662
سود
0.67 USD
GBPJPY
معامله
#1465794936
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
148.16
بهره
0.00 USD
مجموع
0.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
146.662
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.67 USD
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۵۷
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۴۴
فروش
0.03
111.433
111.486
سود
-0.01 USD
USDJPY
معامله
#1465805376
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.433
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
111.486
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.01 USD
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۵۹
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۴۱
فروش
0.05
111.264
111.486
سود
-0.10 USD
USDJPY
معامله
#1465803000
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.264
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
111.486
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.10 USD
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۶:۵۱
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۳۱
فروش
0.07
111.609
111.479
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#1465805347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.609
بهره
0.00 USD
مجموع
0.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۳۱
حجم معامله
0.07
خروج
111.479
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.08 USD
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۳۵
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۳۰
خرید
0.1
1.32675
1.33374
سود
0.52 USD
USDCAD
معامله
#1465804972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32675
بهره
0.00 USD
مجموع
0.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.33374
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.52 USD
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۴۰:۲۰
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۲۷
فروش
0.05
148.166
147.676
سود
0.22 USD
GBPJPY
معامله
#1465794948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۴۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
148.166
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
147.676
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.22 USD
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۴۰
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۲۷
فروش
0.3
1.13307
1.13548
سود
-0.72 USD
EURCHF
معامله
#1465753141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13307
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۲۷
حجم معامله
0.3
خروج
1.13548
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.72 USD
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۵
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۲۳
فروش
0.21
1.13408
1.13548
سود
-0.29 USD
EURCHF
معامله
#1465753751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13408
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۲۳
حجم معامله
0.21
خروج
1.13548
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.29 USD
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۷:۳۵
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۱۱
فروش
0.1
1.01118
1.00287
سود
0.83 USD
USDCHF
معامله
#1465758125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01118
بهره
0.00 USD
مجموع
0.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.00287
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.83 USD
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۳۸:۱۸
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۰۷
فروش
0.2
1.01085
1.00287
سود
1.59 USD
USDCHF
معامله
#1465743880
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۳۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01085
بهره
0.00 USD
مجموع
1.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۰۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.00287
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.59 USD
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۲۲
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۲۳
فروش
0.31
1.13601
1.13588
سود
0.04 USD
EURCHF
معامله
#1465790041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13601
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۲۳
حجم معامله
0.31
خروج
1.13588
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۵۵
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۵۲
فروش
0.22
1.13494
1.13491
سود
0.01 USD
EURCHF
معامله
#1465756769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13494
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۵۲
حجم معامله
0.22
خروج
1.13491
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۳۶
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۳:۳۶
خرید
0.01
1.90954
1.93564
سود
0.18 USD
GBPNZD
معامله
#1465752429
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.90954
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.93564
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.18 USD
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۰۷
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۱
فروش
0.22
1.34035
1.34059
سود
-0.04 USD
USDCAD
معامله
#1465756756
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34035
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.22
خروج
1.34059
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.04 USD
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۴
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۱۷
فروش
0.3
0.70455
0.70515
سود
-0.18 USD
AUDUSD
معامله
#1465749627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70455
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۱۷
حجم معامله
0.3
خروج
0.70515
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.18 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۹
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۱:۵۹:۴۹
خرید
0.11
1285.46
1285.78
سود
0.04 USD
XAUUSD
معامله
#1465737875
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1285.46
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۱:۵۹:۴۹
حجم معامله
0.11
خروج
1285.78
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۴۰
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۲۸
فروش
0.21
1.13601
1.13315
سود
0.59 USD
EURCHF
معامله
#1465734842
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13601
بهره
0.00 USD
مجموع
0.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۲۸
حجم معامله
0.21
خروج
1.13315
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.59 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۱
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۲۳
فروش
0.21
1.13621
1.13315
سود
0.64 USD
EURCHF
معامله
#1465734821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13621
بهره
0.00 USD
مجموع
0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۲۳
حجم معامله
0.21
خروج
1.13315
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.64 USD