حالت آزمایشی
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۱۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
خرید
0.01
1.22728
1.22511
سود
‪-2.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#116003962
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.22511
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.27 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
فروش
0.01
0.89586
0.89706
سود
‪-1.67 USD‬
EURGBP
معامله
#116000927
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.89706
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.67 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
خرید
0.01
1.21807
1.21592
سود
‪-2.37 USD‬
GBPCHF
معامله
#116003992
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21592
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.37 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۳۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.11
1.23801
1.22605
سود
‪-132.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#115471333
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-131.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.22605
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-132.66 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.648
131.411
سود
‪-49.06 USD‬
GBPJPY
معامله
#103839047
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-48.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-49.06 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.481
131.411
سود
‪-47.50 USD‬
GBPJPY
معامله
#103841034
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-47.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-47.50 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۵۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.313
131.411
سود
‪-45.93 USD‬
GBPJPY
معامله
#103843487
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-45.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-45.93 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.244
131.411
سود
‪-45.29 USD‬
GBPJPY
معامله
#103845977
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-45.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-45.29 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.697
131.411
سود
‪-49.52 USD‬
GBPJPY
معامله
#103838230
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.697
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-49.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-49.52 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۵۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.586
131.411
سود
‪-48.48 USD‬
GBPJPY
معامله
#103840054
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-48.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-48.48 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۴۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.399
131.411
سود
‪-46.74 USD‬
GBPJPY
معامله
#103842599
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-46.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-46.74 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۰۶
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.11
1.23808
1.22605
سود
‪-133.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#115473866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-132.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.22605
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-133.43 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۷
خرید
0.01
1.22933
1.22671
سود
‪-2.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#115736788
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.22671
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.72 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۲۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۸
خرید
0.11
1.23794
1.22671
سود
‪-124.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#115474002
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-123.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.22671
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-124.63 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۰
خرید
0.11
1.23772
1.22673
سود
‪-121.99 USD‬
GBPUSD
معامله
#115474062
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-120.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۰
حجم معامله
0.11
خروج
1.22673
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-121.99 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۱۰
خرید
0.11
1.2374
1.2268
سود
‪-117.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#115474348
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-116.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۱۰
حجم معامله
0.11
خروج
1.2268
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-117.70 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۱۴
فروش
0.01
0.89259
0.89438
سود
‪-2.40 USD‬
EURGBP
معامله
#115791175
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89438
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.40 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۳۶
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۹
فروش
0.01
0.89189
0.89433
سود
‪-3.19 USD‬
EURGBP
معامله
#115775602
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.89433
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.19 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۰۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۴
فروش
0.01
0.89184
0.89446
سود
‪-3.42 USD‬
EURGBP
معامله
#115774913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89446
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.42 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۲۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۵۹
فروش
0.02
0.8914
0.89451
سود
‪-8.03 USD‬
EURGBP
معامله
#115768821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.89451
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-8.03 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۷
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۷
خرید
0.11
1.23722
1.22704
سود
‪-113.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#115475034
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-111.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.22704
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-113.08 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۳۱
خرید
0.11
1.23594
1.22681
سود
‪-101.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#115480978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-100.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۳۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.22681
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-101.53 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۵
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۱۵
فروش
0.11
0.89158
0.89457
سود
‪-42.57 USD‬
EURGBP
معامله
#115726991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.11
خروج
0.89457
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪-42.57 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۰
فروش
0.11
0.89172
0.89437
سود
‪-38.00 USD‬
EURGBP
معامله
#115774205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۰
حجم معامله
0.11
خروج
0.89437
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪-38.00 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۲۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۱۳
فروش
0.22
0.89122
0.89443
سود
‪-91.13 USD‬
EURGBP
معامله
#115767718
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-86.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.22
خروج
0.89443
هزینه های کمیسیون
‪-4.40 USD‬
سود
‪-91.13 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۱
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۵۴
خرید
0.05
1.23076
1.23245
سود
‪7.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#115727529
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.23245
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪7.95 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۴
خرید
0.01
1.22977
1.2325
سود
‪2.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#115585270
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22977
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2325
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.63 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۵۰
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۸
خرید
0.01
1.23034
1.23276
سود
‪2.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#115730504
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23034
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.23276
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.32 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۱۳
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
خرید
0.11
1.23164
1.23283
سود
‪11.99 USD‬
GBPUSD
معامله
#115726752
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.23283
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪11.99 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۴۸
خرید
0.05
131.499
131.738
سود
‪10.19 USD‬
GBPJPY
معامله
#115727715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
131.738
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪10.19 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۵۱
خرید
0.01
1.22992
1.23242
سود
‪2.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#115585227
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.23242
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.40 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۱
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۴۶
خرید
0.01
1.22996
1.23242
سود
‪2.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#115585110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.23242
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۴۴
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۸
خرید
0.11
1.23175
1.23242
سود
‪6.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#115560341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.23242
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪6.27 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۱۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
خرید
0.01
131.674
132.1
سود
‪3.78 USD‬
GBPJPY
معامله
#115399785
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
132.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.78 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۰۸
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
خرید
0.11
131.732
132.1
سود
‪35.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#115398346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
حجم معامله
0.11
خروج
132.1
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪35.62 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۲۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۸
خرید
0.11
131.746
131.947
سود
‪18.47 USD‬
GBPJPY
معامله
#115391386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۸
حجم معامله
0.11
خروج
131.947
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪18.47 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۴۸
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۴
خرید
0.11
131.772
131.931
سود
‪14.15 USD‬
GBPJPY
معامله
#115390457
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.11
خروج
131.931
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪14.15 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۶
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۳
خرید
0.11
131.783
131.959
سود
‪15.90 USD‬
GBPJPY
معامله
#115390373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۳
حجم معامله
0.11
خروج
131.959
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪15.90 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۳۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۵
خرید
0.22
131.837
131.939
سود
‪16.57 USD‬
GBPJPY
معامله
#115390132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۵
حجم معامله
0.22
خروج
131.939
هزینه های کمیسیون
‪-4.40 USD‬
سود
‪16.57 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۲
خرید
0.11
131.792
131.925
سود
‪11.47 USD‬
GBPJPY
معامله
#115390301
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
131.925
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪11.47 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۵۸
خرید
0.11
131.806
131.925
سود
‪10.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#115390216
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۵۸
حجم معامله
0.11
خروج
131.925
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪10.03 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۱
خرید
0.11
1.82842
1.83225
سود
‪26.12 USD‬
GBPAUD
معامله
#115414520
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.83225
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪26.12 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۱۶
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۲۳
خرید
0.11
1.82909
1.83178
سود
‪17.69 USD‬
GBPAUD
معامله
#115404024
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۲۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.83178
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪17.69 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۰۶
خرید
0.02
1.82992
1.83174
سود
‪2.05 USD‬
GBPAUD
معامله
#115388553
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.83174
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.05 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۲۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۳۰
خرید
0.01
1496.1
1499.88
سود
‪3.58 USD‬
XAUUSD
معامله
#115367243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1496.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1499.88
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.58 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۵۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۹
خرید
0.01
1.82999
1.83299
سود
‪1.81 USD‬
GBPAUD
معامله
#115381281
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.83299
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.81 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۷
خرید
0.2
1.82992
1.83255
سود
‪31.35 USD‬
GBPAUD
معامله
#115384896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.83255
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪31.35 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۱۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۴
خرید
0.11
1.82978
1.8326
سود
‪18.65 USD‬
GBPAUD
معامله
#115386270
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82978
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.8326
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪18.65 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۰
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۴۳
خرید
0.01
1496.59
1503.05
سود
‪6.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#115366766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1496.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1503.05
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.26 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۲۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۵۹
خرید
0.01
1496.89
1503.36
سود
‪6.27 USD‬
XAUUSD
معامله
#115366598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1496.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1503.36
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.27 USD‬