حالت آزمایشی
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.02
1.383
1.38142
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#33339251
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۲۹
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.01
1.3842
1.38142
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#33338676
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.02
1.3826
1.38142
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#33339295
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.01
1.3838
1.38142
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#33338824
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.01
1.3836
1.38142
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#33338874
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3836
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۲۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.02
1.3832
1.38142
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#33339238
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.01
1.3844
1.38142
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#33338660
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3844
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.02
1.3828
1.38142
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#33339291
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3828
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.01
1.384
1.38142
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#33338807
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.384
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۵۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.02
1.3824
1.38142
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#33339316
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.01
1.3836
1.38142
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#33338846
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3836
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۳۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.02
1.3834
1.38142
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#33339186
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خرید
0.01
1.38479
1.38142
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#33338486
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۵۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
خرید
0.2
1.385
1.38288
سود
‪-0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#33236330
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.38288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.42 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۰۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
خرید
0.3
1.38413
1.38288
سود
‪-0.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#33247172
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.3
خروج
1.38288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
خرید
0.2
1.38442
1.38288
سود
‪-0.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#33241907
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.38288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۲۹
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
فروش
0.01
1.38503
1.38564
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#33220117
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
فروش
0.2
1.38448
1.38564
سود
‪-0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#33202629
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.38564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۴۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
فروش
0.2
1.38502
1.38564
سود
‪-0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#33220120
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۴۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.38564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۵
فروش
0.1
1.19056
1.1905
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#33184360
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.1905
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۵
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۵
فروش
0.1
1.19077
1.1905
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#33184177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.1905
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۸
فروش
0.1
1.19053
1.19106
سود
‪-0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#33181390
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19053
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.19106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۱۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۸
فروش
0.1
1.19013
1.19106
سود
‪-0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#33180583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.19106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۲۹
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
فروش
0.05
1774.9
1758.13
سود
‪0.84 USD‬
XAUUSD
معامله
#33127842
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1774.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
1758.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.7029
0.69853
سود
‪-0.87 USD‬
NZDUSD
معامله
#33046785
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.87 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.70125
0.69853
سود
‪-0.54 USD‬
NZDUSD
معامله
#33101765
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.54 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۰۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.7028
0.69853
سود
‪-0.85 USD‬
NZDUSD
معامله
#33033993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.85 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۵۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.75266
0.75151
سود
‪-0.23 USD‬
AUDUSD
معامله
#33101784
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.75151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.75494
0.75151
سود
‪-0.69 USD‬
AUDUSD
معامله
#33101164
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.75151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.69 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۵۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.75571
0.75151
سود
‪-0.84 USD‬
AUDUSD
معامله
#33034319
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.75151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.84 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۰۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.75354
0.75151
سود
‪-0.41 USD‬
AUDUSD
معامله
#33101543
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.75151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.41 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۵۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.7553
0.75151
سود
‪-0.76 USD‬
AUDUSD
معامله
#33034452
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.75151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.76 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۰۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.701
0.69853
سود
‪-0.49 USD‬
NZDUSD
معامله
#33101756
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.49 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۱۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.70305
0.69853
سود
‪-0.90 USD‬
NZDUSD
معامله
#33033931
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.90 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.7027
0.69853
سود
‪-0.83 USD‬
NZDUSD
معامله
#33046828
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.83 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۹
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.70058
0.69853
سود
‪-0.41 USD‬
NZDUSD
معامله
#33101774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.41 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.7026
0.69853
سود
‪-0.81 USD‬
NZDUSD
معامله
#33034028
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.81 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۳
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.69968
0.69853
سود
‪-0.23 USD‬
NZDUSD
معامله
#33101832
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.75391
0.75151
سود
‪-0.48 USD‬
AUDUSD
معامله
#33101183
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.75151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.7555
0.75151
سود
‪-0.80 USD‬
AUDUSD
معامله
#33034414
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7555
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.75151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.80 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
خرید
0.2
0.70161
0.69853
سود
‪-0.62 USD‬
NZDUSD
معامله
#33101739
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70161
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۹
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۴۴
خرید
0.2
0.70058
0.69948
سود
‪-0.22 USD‬
NZDUSD
معامله
#33071292
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۴۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.69948
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۶
خرید
0.2
0.70125
0.69944
سود
‪-0.36 USD‬
NZDUSD
معامله
#33057848
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۶
حجم معامله
0.2
خروج
0.69944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۰۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۰
خرید
0.2
0.701
0.69943
سود
‪-0.31 USD‬
NZDUSD
معامله
#33057573
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.69943
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۲۲
خرید
0.2
0.70161
0.69943
سود
‪-0.44 USD‬
NZDUSD
معامله
#33057553
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70161
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.2
خروج
0.69943
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.44 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۰۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۷
خرید
0.2
0.75354
0.7525
سود
‪-0.21 USD‬
AUDUSD
معامله
#33071194
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۷
حجم معامله
0.2
خروج
0.7525
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۲
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۰
خرید
0.2
0.75391
0.75253
سود
‪-0.28 USD‬
AUDUSD
معامله
#33069512
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.75253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۲
خرید
0.2
0.75494
0.75255
سود
‪-0.48 USD‬
AUDUSD
معامله
#33057878
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۲
حجم معامله
0.2
خروج
0.75255
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۴
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۳۱
خرید
0.4
1.19083
1.19092
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#33070115
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19083
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۳۱
حجم معامله
0.4
خروج
1.19092
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۵
خرید
0.2
1.1916
1.19092
سود
‪-0.14 USD‬
EURUSD
معامله
#33049445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۵
حجم معامله
0.2
خروج
1.19092
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬