حالت آزمایشی
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خرید
1
10017.1
9686.1
سود
‪-33.60 USD‬
NQ
معامله
#137203177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10017.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-33.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
حجم معامله
1
خروج
9686.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-33.60 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خرید
1
3212.7
3029.4
سود
‪-18.83 USD‬
SPX
معامله
#136969989
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3212.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
حجم معامله
1
خروج
3029.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-18.83 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خرید
1
9997.7
9686.1
سود
‪-31.66 USD‬
NQ
معامله
#137193808
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9997.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-31.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
حجم معامله
1
خروج
9686.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-31.66 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۰۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
خرید
1
10017
9686.1
سود
‪-33.59 USD‬
NQ
معامله
#137203198
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-33.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
حجم معامله
1
خروج
9686.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-33.59 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۳۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
فروش
1
3160.5
3029.8
سود
‪12.57 USD‬
SPX
معامله
#137363016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
3160.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
حجم معامله
1
خروج
3029.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪12.57 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
فروش
1
3198.6
3029.8
سود
‪16.38 USD‬
SPX
معامله
#136983995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
3198.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۴۴
حجم معامله
1
خروج
3029.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪16.38 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۷:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۰۰
خرید
1
3227
3042.4
سود
‪-18.96 USD‬
SPX
معامله
#137202175
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۰۰
حجم معامله
1
خروج
3042.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-18.96 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۱:۵۰
خرید
1
3208.9
3043.1
سود
‪-17.08 USD‬
SPX
معامله
#137127919
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3208.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۱:۵۰
حجم معامله
1
خروج
3043.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-17.08 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۰۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۰۷
فروش
1
9890
9743
سود
‪14.20 USD‬
NQ
معامله
#137138714
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9890
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۰۷
حجم معامله
1
خروج
9743
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪14.20 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۲۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۰۰
فروش
1
9830
9783.199999999999
سود
‪4.18 USD‬
NQ
معامله
#137106739
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9830
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۰۰
حجم معامله
1
خروج
9783.199999999999
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.18 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۳۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۵۲
فروش
1
9756.8
9780.5
سود
‪-2.87 USD‬
NQ
معامله
#136983930
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9756.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۵۲
حجم معامله
1
خروج
9780.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-2.87 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۴۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۳۷
فروش
1
9970
9965.400000000001
سود
‪-0.04 USD‬
NQ
معامله
#137149165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9970
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۳۷
حجم معامله
1
خروج
9965.400000000001
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۱۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۸
خرید
1
10017.3
10024.6
سود
‪0.23 USD‬
NQ
معامله
#137203218
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10017.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۸
حجم معامله
1
خروج
10024.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۲۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۶
خرید
1
9964
9949.800000000001
سود
‪-1.92 USD‬
NQ
معامله
#137141991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۶
حجم معامله
1
خروج
9949.800000000001
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.92 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۲۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۷
خرید
1
9959.1
9949.3
سود
‪-1.48 USD‬
NQ
معامله
#137141879
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9959.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۷
حجم معامله
1
خروج
9949.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.48 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۱
خرید
1
9959.8
9948.800000000001
سود
‪-1.60 USD‬
NQ
معامله
#137141867
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9959.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۱
حجم معامله
1
خروج
9948.800000000001
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.60 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۴۴
خرید
1
330.6
336.7
سود
‪5.85 USD‬
#AAPL
معامله
#136994595
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
330.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۴۴
حجم معامله
1
خروج
336.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪5.85 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۳
خرید
1
9887.6
9886.8
سود
‪-0.58 USD‬
NQ
معامله
#137133984
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9887.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۳
حجم معامله
1
خروج
9886.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.58 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۵۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۷
خرید
1
9860.3
9885.4
سود
‪2.01 USD‬
NQ
معامله
#137127852
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9860.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۷
حجم معامله
1
خروج
9885.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.01 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۹
فروش
1
3207.9
3203.4
سود
‪-0.05 USD‬
SPX
معامله
#137090412
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
3207.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۹
حجم معامله
1
خروج
3203.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۰
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۲
فروش
1
9851
9845.2
سود
‪0.08 USD‬
NQ
معامله
#137092258
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9851
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۲
حجم معامله
1
خروج
9845.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۲:۳۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۸
فروش
1
9866.6
9864.4
سود
‪-0.28 USD‬
NQ
معامله
#137032343
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۲:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9866.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۸
حجم معامله
1
خروج
9864.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۱۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۰۳
خرید
1
9819.5
9860.1
سود
‪3.56 USD‬
NQ
معامله
#136994559
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9819.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۰۳
حجم معامله
1
خروج
9860.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.56 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۸
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۷
خرید
1
9819.3
9859.699999999999
سود
‪3.54 USD‬
NQ
معامله
#136994550
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9819.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۷
حجم معامله
1
خروج
9859.699999999999
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.54 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۵۷
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۵۰
خرید
1
9800
9800.3
سود
‪-0.47 USD‬
NQ
معامله
#136972660
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9800
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۵۰
حجم معامله
1
خروج
9800.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
خرید
0.02
1.08728
1.0808
سود
‪-13.16 USD‬
EURUSD
معامله
#132687624
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.0808
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-13.16 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۳۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
خرید
0.02
1.086
1.0808
سود
‪-10.60 USD‬
EURUSD
معامله
#132582573
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.0808
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.60 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خرید
1
1.08841
1.08426
سود
‪-425.00 USD‬
EURUSD
معامله
#132438833
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-415.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
حجم معامله
1
خروج
1.08426
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-425.00 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۱
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خرید
0.02
1.12172
1.08426
سود
‪-75.12 USD‬
EURUSD
معامله
#128896146
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-74.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08426
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-75.12 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۲۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خرید
0.02
1.13694
1.08426
سود
‪-105.56 USD‬
EURUSD
معامله
#128546904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-105.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08426
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-105.56 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۰۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خرید
0.02
1.13471
1.08426
سود
‪-101.10 USD‬
EURUSD
معامله
#128693846
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-100.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08426
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-101.10 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۲۹
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خرید
0.02
1.12086
1.08426
سود
‪-73.40 USD‬
EURUSD
معامله
#129002244
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-73.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08426
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-73.40 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۱۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
خرید
0.02
1.09313
1.08426
سود
‪-17.94 USD‬
EURUSD
معامله
#131935629
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08426
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-17.94 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۱۳
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۰
خرید
0.02
1.08446
1.08623
سود
‪3.34 USD‬
EURUSD
معامله
#132238316
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.08623
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.34 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۹
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۵۸
فروش
0.02
1.0824
1.08429
سود
‪-3.98 USD‬
EURUSD
معامله
#132209431
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08429
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.98 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۱
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۵
فروش
0.02
1.08396
1.08332
سود
‪1.08 USD‬
EURUSD
معامله
#132198791
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.08332
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.08 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۱
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۳
خرید
0.02
1.08362
1.08567
سود
‪3.90 USD‬
EURUSD
معامله
#132099453
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.08567
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.90 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۱۸
فروش
0.02
1.08357
1.08337
سود
‪0.20 USD‬
EURUSD
معامله
#132076066
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08337
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۱۳
فروش
0.02
1.08366
1.08332
سود
‪0.48 USD‬
EURUSD
معامله
#132076124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.08332
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۳۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۸
فروش
0.02
1.08377
1.08372
سود
‪-0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#132075991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08372
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۳
فروش
0.02
1.08375
1.08362
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#132075931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.08362
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۹
فروش
0.02
1.08388
1.08362
سود
‪0.32 USD‬
EURUSD
معامله
#132075885
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.08362
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۰۶
فروش
0.02
1.0883
1.08833
سود
‪-0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#131952454
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.08833
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.26 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۸
خرید
0.02
1.08794
1.08839
سود
‪0.70 USD‬
EURUSD
معامله
#131920641
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08839
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۱
فروش
0.02
1.08425
1.09066
سود
‪-13.02 USD‬
EURUSD
معامله
#131366005
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.09066
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-13.02 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۴۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۳۶
فروش
0.02
1.09813
1.09069
سود
‪14.68 USD‬
EURUSD
معامله
#131845896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09813
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.09069
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪14.68 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۲۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۶
فروش
0.02
1.09517
1.09047
سود
‪9.20 USD‬
EURUSD
معامله
#131872474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09517
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.09047
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.20 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۳۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۳۵
فروش
0.02
1.09
1.08766
سود
‪4.48 USD‬
EURUSD
معامله
#131144288
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.08766
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.48 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۸
فروش
0.02
1.08708
1.08755
سود
‪-1.14 USD‬
EURUSD
معامله
#131909652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08755
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.14 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۳۵
خرید
0.02
1.09506
1.09813
سود
‪5.94 USD‬
EURUSD
معامله
#131527198
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.09813
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.94 USD‬