حالت آزمایشی
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۱۸
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۱۳
خرید
0.01
1.5962
1.59689
سود
‪0.30 USD‬
EURAUD
معامله
#164069640
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.5962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.59689
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۹
فروش
0.01
1.59592
1.59512
سود
‪0.39 USD‬
EURAUD
معامله
#164070162
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.59592
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.59512
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
فروش
0.01
0.92521
0.92702
سود
‪-2.05 USD‬
USDCHF
معامله
#163787721
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92702
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.05 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۴۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
فروش
0.01
0.93022
0.92702
سود
‪3.35 USD‬
USDCHF
معامله
#163922332
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93022
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92702
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.35 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
فروش
0.01
0.9227
0.92702
سود
‪-4.76 USD‬
USDCHF
معامله
#163777576
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92702
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.76 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۲
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
فروش
0.01
0.92772
0.92702
سود
‪0.66 USD‬
USDCHF
معامله
#163827323
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92702
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۳۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
فروش
0.01
0.93272
0.92702
سود
‪6.05 USD‬
USDCHF
معامله
#163944351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93272
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92702
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪6.05 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۴۱
فروش
0.01
0.7287
0.7279
سود
‪0.70 USD‬
AUDUSD
معامله
#163770264
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.7279
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۷
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
خرید
0.01
0.92223
0.92548
سود
‪3.41 USD‬
USDCHF
معامله
#163743510
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92223
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.92548
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.41 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۳۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
خرید
0.01
0.9248
0.92548
سود
‪0.63 USD‬
USDCHF
معامله
#163717315
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.92548
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۴۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
خرید
0.01
0.9273
0.92548
سود
‪-2.07 USD‬
USDCHF
معامله
#163703657
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.92548
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.07 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۳:۲۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۶
خرید
0.01
0.7245400000000001
0.726
سود
‪1.36 USD‬
AUDUSD
معامله
#163699387
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7245400000000001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.726
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.36 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۲۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۵۰
فروش
0.01
0.69931
0.69851
سود
‪0.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#163700750
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.69851
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۹
فروش
0.01
1.17157
1.17212
سود
‪-0.65 USD‬
EURUSD
معامله
#163621956
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17157
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17212
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.65 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۹
فروش
0.01
1.17407
1.17212
سود
‪1.85 USD‬
EURUSD
معامله
#163669275
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17212
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۳۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۳۴
خرید
0.01
0.72404
0.725
سود
‪0.86 USD‬
AUDUSD
معامله
#163615280
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.725
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۴۳
فروش
0.01
0.72456
0.72371
سود
‪0.75 USD‬
AUDUSD
معامله
#163608809
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72371
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
فروش
0.01
0.72271
0.72452
سود
‪-1.91 USD‬
AUDUSD
معامله
#163531552
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72452
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.91 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
فروش
0.01
0.72774
0.72452
سود
‪3.12 USD‬
AUDUSD
معامله
#163589728
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72452
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.12 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
فروش
0.01
0.72521
0.72452
سود
‪0.59 USD‬
AUDUSD
معامله
#163549548
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72452
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۸
خرید
0.01
0.72733
0.72807
سود
‪0.64 USD‬
AUDUSD
معامله
#163474779
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.72807
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.17104
1.17024
سود
‪0.70 USD‬
EURUSD
معامله
#163505765
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17104
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.17024
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۳۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۱
فروش
0.01
0.7030799999999999
0.70239
سود
‪0.59 USD‬
NZDUSD
معامله
#163488028
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7030799999999999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.70239
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۰۷
خرید
0.01
1.61373
1.61451
سود
‪0.37 USD‬
EURAUD
معامله
#163470321
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.61451
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۴۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۴
فروش
0.01
1.37899
1.37704
سود
‪1.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#163419290
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37899
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37704
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۴
فروش
0.01
1.37649
1.37704
سود
‪-0.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#163417386
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37704
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.65 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۴۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۵
خرید
0.01
109.67
109.748
سود
‪0.61 USD‬
USDJPY
معامله
#163405885
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.748
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۴۰
فروش
0.01
0.71066
0.70987
سود
‪0.69 USD‬
NZDUSD
معامله
#163405115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71066
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.70987
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۵۱
فروش
0.01
1.61029
1.60953
سود
‪0.35 USD‬
EURAUD
معامله
#163389439
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.60953
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۲۷
فروش
0.01
1.38369
1.38286
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#163381609
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38286
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۹
فروش
0.01
109.323
109.243
سود
‪0.63 USD‬
USDJPY
معامله
#163375942
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.243
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۰۳
فروش
0.01
1.61109
1.61029
سود
‪0.39 USD‬
EURAUD
معامله
#163373592
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.61029
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۱۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۴
خرید
0.01
0.9184
0.92034
سود
‪2.01 USD‬
USDCHF
معامله
#163345482
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92034
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۴
خرید
0.01
0.92089
0.92034
سود
‪-0.70 USD‬
USDCHF
معامله
#163325791
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92034
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.70 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۶
فروش
0.01
109.781
109.701
سود
‪0.63 USD‬
USDJPY
معامله
#163310404
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.701
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۵
خرید
0.01
1.38968
1.39043
سود
‪0.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#163303142
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.39043
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۵۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
خرید
0.01
0.73506
0.73573
سود
‪0.57 USD‬
AUDUSD
معامله
#163280789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.73573
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
خرید
0.01
0.73757
0.73573
سود
‪-1.94 USD‬
AUDUSD
معامله
#163264270
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.73573
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.94 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۰۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
خرید
0.01
0.73245
0.73573
سود
‪3.18 USD‬
AUDUSD
معامله
#163299645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73245
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.73573
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.18 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
خرید
0.01
1.18057
1.18136
سود
‪0.69 USD‬
EURUSD
معامله
#163262861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18136
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۲۶
خرید
0.01
0.73632
0.73712
سود
‪0.70 USD‬
AUDUSD
معامله
#163254791
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73632
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.73712
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۶
فروش
0.01
1.60092
1.60013
سود
‪0.38 USD‬
EURAUD
معامله
#163245793
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.60013
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۱۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۶
خرید
0.01
0.73524
0.736
سود
‪0.66 USD‬
AUDUSD
معامله
#163250792
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73524
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.736
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
خرید
0.01
0.91728
0.9205
سود
‪3.40 USD‬
USDCHF
معامله
#163159165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.9205
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
خرید
0.01
0.91979
0.9205
سود
‪0.67 USD‬
USDCHF
معامله
#163146464
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91979
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.9205
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۵
خرید
0.01
0.92233
0.9205
سود
‪-2.09 USD‬
USDCHF
معامله
#163137733
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.9205
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.09 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۹:۰۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۴۱
خرید
0.01
1.60478
1.60543
سود
‪0.28 USD‬
EURAUD
معامله
#163134433
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.60543
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۴۰
خرید
0.01
0.70823
0.71017
سود
‪1.84 USD‬
NZDUSD
معامله
#163119236
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.71017
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۴۰
خرید
0.01
0.7107
0.71017
سود
‪-0.63 USD‬
NZDUSD
معامله
#163106509
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.71017
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۲۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۳۸
خرید
0.02
0.73611
0.73736
سود
‪2.30 USD‬
AUDUSD
معامله
#163101830
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73611
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.73736
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.30 USD‬