حالت آزمایشی
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۱۸
فروش
0.01
152.51
149.322
سود
‪29.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#71686843
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
149.322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪29.07 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۷
فروش
0.01
1.3918
1.36244
سود
‪29.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#78139634
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36244
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪29.36 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۲
فروش
0.01
129.37
128.22
سود
‪10.48 USD‬
EURJPY
معامله
#71555119
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
128.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.48 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۱۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۶
فروش
0.01
132.227
128.683
سود
‪32.44 USD‬
EURJPY
معامله
#76146368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
128.683
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪32.44 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۶
فروش
0.01
1.2095
1.1776
سود
‪31.90 USD‬
EURUSD
معامله
#72569421
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.90 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۲
فروش
0.02
1.3595
1.359
سود
‪1.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#67545006
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.359
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۰
فروش
0.01
1.3762
1.36012
سود
‪16.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#69053846
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36012
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.08 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
فروش
0.01
1.3912
1.36012
سود
‪31.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#70937649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36012
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.08 USD‬