حالت آزمایشی
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۵۳
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
فروش
0.13
0.64154
0.63964
سود
23.40 USD
NZDUSD
معامله
#112262431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64154
بهره
0.00 USD
مجموع
24.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
0.63964
هزینه های کمیسیون
-1.30 USD
سود
23.40 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۹:۲۷
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
فروش
0.07
0.63854
0.63964
سود
-8.40 USD
NZDUSD
معامله
#112077313
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63854
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
حجم معامله
0.07
خروج
0.63964
هزینه های کمیسیون
-0.70 USD
سود
-8.40 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۴۸
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
فروش
0.02
0.63254
0.63964
سود
-14.40 USD
NZDUSD
معامله
#111654087
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63254
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.63964
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-14.40 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۲۵
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
فروش
0.24
0.64454
0.63964
سود
115.20 USD
NZDUSD
معامله
#112401929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64454
بهره
0.00 USD
مجموع
117.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
حجم معامله
0.24
خروج
0.63964
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
115.20 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۵۴
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
فروش
0.03
0.63554
0.63964
سود
-12.60 USD
NZDUSD
معامله
#111933059
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63554
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.63964
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-12.60 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۲۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
فروش
0.02
0.62954
0.63964
سود
-20.40 USD
NZDUSD
معامله
#111653967
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.62954
بهره
0.00 USD
مجموع
-20.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.63964
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-20.40 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۰
خرید
0.01
1.10543
1.10943
سود
3.90 USD
EURUSD
معامله
#112943268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10543
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10943
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.90 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۰۲
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
فروش
0.02
1.10072
1.10272
سود
-4.20 USD
EURUSD
معامله
#112936705
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10072
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.10272
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.20 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۸
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
فروش
0.06
1.10372
1.10272
سود
5.40 USD
EURUSD
معامله
#112940797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10372
بهره
0.00 USD
مجموع
6.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.10272
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
5.40 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۴
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
فروش
0.01
1.09772
1.10272
سود
-5.10 USD
EURUSD
معامله
#112933026
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09772
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10272
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-5.10 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۲۰
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
فروش
0.15
1.10672
1.10272
سود
58.50 USD
EURUSD
معامله
#112941532
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10672
بهره
0.00 USD
مجموع
60.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.10272
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
58.50 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
فروش
0.01
1.09472
1.10272
سود
-8.10 USD
EURUSD
معامله
#112932984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09472
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10272
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-8.10 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۱
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۳۸
خرید
0.01
1.10126
1.10526
سود
3.90 USD
EURUSD
معامله
#112940945
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10126
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10526
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.90 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۰۰
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۲۶
خرید
0.01
1.09731
1.10131
سود
3.90 USD
EURUSD
معامله
#112936813
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09731
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10131
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.90 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۲
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
خرید
0.06
1.09351
1.09751
سود
23.40 USD
EURUSD
معامله
#112929004
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09351
بهره
0.00 USD
مجموع
24.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.09751
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
23.40 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۴۵
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
خرید
0.01
1.09951
1.09751
سود
-2.10 USD
EURUSD
معامله
#112917263
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09951
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.09751
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.10 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۰۳
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
خرید
0.01
1.10251
1.09751
سود
-5.10 USD
EURUSD
معامله
#112917255
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10251
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.09751
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-5.10 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۱۹
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
خرید
0.02
1.09651
1.09751
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#112928073
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09651
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.09751
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.80 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۰
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۰
فروش
0.01
1.09892
1.09492
سود
3.90 USD
EURUSD
معامله
#112928205
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09892
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09492
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.90 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۰۹
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۲
فروش
0.01
1.10059
1.09959
سود
0.90 USD
EURUSD
معامله
#112774691
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10059
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09959
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.90 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۱۳
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۲
فروش
0.01
1.10359
1.09959
سود
3.90 USD
EURUSD
معامله
#112774723
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10359
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09959
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.90 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۲۹
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۳۱
خرید
0.01
1.10155
1.10255
سود
0.90 USD
EURUSD
معامله
#112264341
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10155
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10255
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.90 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۱
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۳۱
خرید
0.02
1.09855
1.10255
سود
7.80 USD
EURUSD
معامله
#112773429
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09855
بهره
0.00 USD
مجموع
8.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.10255
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
7.80 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۰۱
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۳۱
خرید
0.01
1.10455
1.10255
سود
-2.10 USD
EURUSD
معامله
#112264330
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10455
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10255
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.10 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۵۰:۰۰
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۴۹
فروش
0.02
1.10164
1.10064
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#112467756
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10164
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10064
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.80 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۳۴
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۴۹
فروش
0.02
1.10464
1.10064
سود
7.80 USD
EURUSD
معامله
#112467785
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10464
بهره
0.00 USD
مجموع
8.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10064
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
7.80 USD
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۱
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۴:۳۲
خرید
0.01
0.68367
0.68827
سود
4.50 USD
AUDUSD
معامله
#112399045
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68367
بهره
0.00 USD
مجموع
4.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۴:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.68827
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.50 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۵۷
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۸
فروش
0.01
1.09979
1.10179
سود
-2.10 USD
EURUSD
معامله
#111639226
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09979
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10179
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.10 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۵:۰۱
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۸
فروش
0.01
1.09639
1.10179
سود
-5.50 USD
EURUSD
معامله
#111639199
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09639
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10179
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-5.50 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۵۹
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۸
فروش
0.12
1.10579
1.10179
سود
46.80 USD
EURUSD
معامله
#112132661
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10579
بهره
0.00 USD
مجموع
48.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.12
خروج
1.10179
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
46.80 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۲۰
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۸
فروش
0.05
1.10279
1.10179
سود
4.50 USD
EURUSD
معامله
#112088329
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10279
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.10179
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.50 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۰۱
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۷
خرید
0.01
0.63819
0.64309
سود
4.80 USD
NZDUSD
معامله
#112234043
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63819
بهره
0.00 USD
مجموع
4.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.64309
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.80 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۰۱
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۴
خرید
0.01
0.67921
0.68381
سود
4.50 USD
AUDUSD
معامله
#112097946
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67921
بهره
0.00 USD
مجموع
4.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.68381
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.50 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۷
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۴۳
خرید
0.01
1.10047
1.10447
سود
3.90 USD
EURUSD
معامله
#112088352
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10047
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10447
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.90 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۰۰
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۵۱
خرید
0.01
0.63323
0.63813
سود
4.80 USD
NZDUSD
معامله
#111959999
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63323
بهره
0.00 USD
مجموع
4.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.63813
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.80 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۵
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۵۵
خرید
0.01
0.67459
0.67919
سود
4.50 USD
AUDUSD
معامله
#111907246
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67459
بهره
0.00 USD
مجموع
4.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.67919
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.50 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۰۵
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
خرید
0.01
1.1087
1.1
سود
-8.80 USD
EURUSD
معامله
#110527880
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1087
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.1
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-8.80 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۰:۰۰
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
خرید
0.01
1.1121
1.1
سود
-12.20 USD
EURUSD
معامله
#110527854
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1121
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.1
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-12.20 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۱۰
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
خرید
0.06
1.0985
1.1
سود
8.40 USD
EURUSD
معامله
#111630731
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0985
بهره
0.00 USD
مجموع
9.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.1
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
8.40 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۷
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
خرید
0.11
1.0951
1.1
سود
52.80 USD
EURUSD
معامله
#111635522
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0951
بهره
0.00 USD
مجموع
53.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
1.1
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
52.80 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۹
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
خرید
0.03
1.1019
1.1
سود
-6.00 USD
EURUSD
معامله
#111470252
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1019
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.1
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-6.00 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۱۰
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
خرید
0.01
1.1053
1.1
سود
-5.40 USD
EURUSD
معامله
#110981600
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1053
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.1
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-5.40 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۲۶
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
خرید
0.03
0.63107
0.63327
سود
6.30 USD
NZDUSD
معامله
#111057042
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63107
بهره
0.00 USD
مجموع
6.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.63327
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
6.30 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۳:۳۳
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
خرید
0.05
0.62807
0.63327
سود
25.50 USD
NZDUSD
معامله
#111317204
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62807
بهره
0.00 USD
مجموع
26.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.63327
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
25.50 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۵:۳۴
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
خرید
0.01
0.63407
0.63327
سود
-0.90 USD
NZDUSD
معامله
#110880109
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63407
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.63327
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.90 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
خرید
0.01
0.64007
0.63327
سود
-6.90 USD
NZDUSD
معامله
#110788494
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64007
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.63327
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-6.90 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۴۸:۳۱
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
خرید
0.01
0.63707
0.63327
سود
-3.90 USD
NZDUSD
معامله
#110788521
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۴۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63707
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.63327
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-3.90 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۰
خرید
0.01
0.67864
0.67394
سود
-4.80 USD
AUDUSD
معامله
#110788492
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67864
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.67394
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-4.80 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۲۵
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۰
خرید
0.01
0.67244
0.67394
سود
1.40 USD
AUDUSD
معامله
#110880255
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67244
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.67394
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.40 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۴۸:۳۳
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۰
خرید
0.01
0.67554
0.67394
سود
-1.70 USD
AUDUSD
معامله
#110788512
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۴۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67554
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.67394
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.70 USD