حالت آزمایشی
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۲۳
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۱
خرید
0.02
0.96287
0.96919
سود
12.84 USD
USDCHF
معامله
#124372703
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96287
بهره
0.00 USD
مجموع
13.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.96919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
12.84 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۴۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۱
خرید
0.01
0.97371
0.96919
سود
-4.76 USD
USDCHF
معامله
#123388184
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97371
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.96919
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-4.76 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۴۲
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۱
خرید
0.01
0.96647
0.96919
سود
2.71 USD
USDCHF
معامله
#124231859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96647
بهره
0.00 USD
مجموع
2.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.96919
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.71 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۱
خرید
0.01
0.97011
0.96919
سود
-1.05 USD
USDCHF
معامله
#123503639
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97011
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.96919
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.05 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۳۳
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۸
فروش
0.01
0.6925
0.68809
سود
4.31 USD
AUDUSD
معامله
#124393738
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6925
بهره
0.00 USD
مجموع
4.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.68809
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.31 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۳۸
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۷
فروش
0.01
0.68978
0.68809
سود
1.59 USD
AUDUSD
معامله
#123930115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68978
بهره
0.00 USD
مجموع
1.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.68809
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.59 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۸
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۷
فروش
0.01
0.68708
0.68809
سود
-1.11 USD
AUDUSD
معامله
#123628059
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68708
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.68809
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.11 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۲۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۰
فروش
0.01
1.11592
1.10962
سود
6.20 USD
EURUSD
معامله
#124288631
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11592
بهره
0.00 USD
مجموع
6.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10962
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.20 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۴۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۰
فروش
0.01
1.11232
1.10962
سود
2.60 USD
EURUSD
معامله
#123711009
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11232
بهره
0.00 USD
مجموع
2.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10962
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.60 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۲۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
فروش
0.01
1.03405
1.03929
سود
-3.69 USD
AUDNZD
معامله
#123628352
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03405
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.03929
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.69 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۹
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
فروش
0.03
1.04451
1.03929
سود
9.82 USD
AUDNZD
معامله
#124159915
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04451
بهره
0.00 USD
مجموع
10.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.03929
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
9.82 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۳۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
فروش
0.01
1.03924
1.03929
سود
-0.24 USD
AUDNZD
معامله
#123878694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03924
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.03929
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.24 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۵۶
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
فروش
0.02
1.04191
1.03929
سود
3.09 USD
AUDNZD
معامله
#123972762
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04191
بهره
0.00 USD
مجموع
3.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.03929
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.09 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۴
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
فروش
0.01
1.03665
1.03929
سود
-1.96 USD
AUDNZD
معامله
#123829368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03665
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.03929
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.96 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۴۵
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۲
خرید
0.01
0.68853
0.69294
سود
4.31 USD
AUDUSD
معامله
#124070897
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68853
بهره
0.00 USD
مجموع
4.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.69294
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.31 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۲
خرید
0.01
0.69123
0.69294
سود
1.61 USD
AUDUSD
معامله
#123950823
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69123
بهره
0.00 USD
مجموع
1.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.69294
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.61 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۵
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
خرید
0.01
0.67499
0.66559
سود
-9.50 USD
NZDUSD
معامله
#123151341
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67499
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66559
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-9.50 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۲۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
خرید
0.03
0.66256
0.66559
سود
8.79 USD
NZDUSD
معامله
#123640953
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66256
بهره
0.00 USD
مجموع
9.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.66559
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
8.79 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
خرید
0.01
0.66879
0.66559
سود
-3.30 USD
NZDUSD
معامله
#123255806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66879
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66559
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-3.30 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۴۷
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
خرید
0.05
0.65947
0.66559
سود
30.10 USD
NZDUSD
معامله
#124276726
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65947
بهره
0.00 USD
مجموع
30.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.66559
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
30.10 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
خرید
0.01
0.67189
0.66559
سود
-6.40 USD
NZDUSD
معامله
#123208942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67189
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66559
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-6.40 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۰۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
خرید
0.02
0.66566
0.66559
سود
-0.34 USD
NZDUSD
معامله
#123381742
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66566
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.66559
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.34 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۵۴
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۳
خرید
0.01
1.11216
1.11482
سود
2.56 USD
EURUSD
معامله
#123711122
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11216
بهره
0.00 USD
مجموع
2.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.11482
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.56 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۴۷
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۳
خرید
0.01
1.11579
1.11482
سود
-1.07 USD
EURUSD
معامله
#123635941
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11579
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.11482
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.07 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۳۷
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۳
خرید
0.01
1.11947
1.11482
سود
-4.75 USD
EURUSD
معامله
#123517942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11947
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.11482
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-4.75 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۱۹
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۳
خرید
0.02
1.10852
1.11482
سود
12.40 USD
EURUSD
معامله
#123908925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10852
بهره
0.00 USD
مجموع
12.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.11482
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
12.40 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۵۴
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۴۵
فروش
0.01
1.08138
1.07504
سود
6.36 USD
EURCHF
معامله
#123645676
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08138
بهره
0.00 USD
مجموع
6.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07504
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.36 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۲
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۰
خرید
0.01
1.03824
1.04347
سود
3.26 USD
AUDNZD
معامله
#123849155
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03824
بهره
0.00 USD
مجموع
3.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.04347
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.26 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۲:۴۳
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۰۴
فروش
0.01
0.97023
0.96751
سود
2.71 USD
USDCHF
معامله
#123671505
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97023
بهره
0.00 USD
مجموع
2.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.96751
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.71 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۰۳
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۰۴
فروش
0.01
0.97383
0.96751
سود
6.43 USD
USDCHF
معامله
#123749901
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97383
بهره
0.00 USD
مجموع
6.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.96751
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.43 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۱۸
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۰۴
فروش
0.01
0.96662
0.96751
سود
-1.02 USD
USDCHF
معامله
#123662011
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96662
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.96751
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.02 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۱۰
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
خرید
0.01
0.70035
0.69123
سود
-9.22 USD
AUDUSD
معامله
#123208616
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70035
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.69123
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-9.22 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۱۳
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
خرید
0.03
0.69224
0.69123
سود
-3.33 USD
AUDUSD
معامله
#123586140
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69224
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.69123
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-3.33 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۵۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
خرید
0.02
0.69493
0.69123
سود
-7.60 USD
AUDUSD
معامله
#123381302
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69493
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.69123
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-7.60 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۴۶
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
خرید
0.01
0.70308
0.69123
سود
-11.95 USD
AUDUSD
معامله
#123172473
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70308
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.69123
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-11.95 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۴۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
خرید
0.05
0.68954
0.69123
سود
7.95 USD
AUDUSD
معامله
#123616396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68954
بهره
0.00 USD
مجموع
8.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.69123
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
7.95 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۴۳
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
خرید
0.01
0.69762
0.69123
سود
-6.49 USD
AUDUSD
معامله
#123351514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69762
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.69123
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-6.49 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۸
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
خرید
0.08
0.68687
0.69123
سود
34.08 USD
AUDUSD
معامله
#123635526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68687
بهره
0.00 USD
مجموع
34.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.08
خروج
0.69123
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
34.08 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۲۹
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۱
خرید
0.03
1.033
1.03823
سود
9.78 USD
AUDNZD
معامله
#123687974
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.033
بهره
0.00 USD
مجموع
10.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.03823
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
9.78 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۸
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۰
خرید
0.02
1.0356
1.03823
سود
3.07 USD
AUDNZD
معامله
#123626244
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0356
بهره
0.00 USD
مجموع
3.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.03823
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.07 USD
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۱
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۰
خرید
0.01
1.04339
1.03823
سود
-3.61 USD
AUDNZD
معامله
#122491558
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04339
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.03823
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.61 USD
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۱۹
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۰
خرید
0.01
1.04078
1.03823
سود
-1.89 USD
AUDNZD
معامله
#122838714
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04078
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.03823
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.89 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۹:۳۰
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۰
خرید
0.01
1.03818
1.03823
سود
-0.17 USD
AUDNZD
معامله
#123586629
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03818
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.03823
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.17 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۱۹
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۳
فروش
0.02
0.66735
0.66128
سود
11.94 USD
NZDUSD
معامله
#123363113
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66735
بهره
0.00 USD
مجموع
12.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.66128
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
11.94 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۲۵
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۹
خرید
0.08
1.29665
1.30485
سود
49.47 USD
USDCAD
معامله
#123165717
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29665
بهره
0.00 USD
مجموع
50.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.30485
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
49.47 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۳۲
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
خرید
0.03
1.30616
1.30485
سود
-3.31 USD
USDCAD
معامله
#123031508
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30616
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.30485
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-3.31 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۲
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
خرید
0.02
1.31086
1.30485
سود
-9.41 USD
USDCAD
معامله
#122464531
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31086
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.30485
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.41 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۵۲
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
خرید
0.01
1.32027
1.30485
سود
-11.92 USD
USDCAD
معامله
#121968426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32027
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30485
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-11.92 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۱۱
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
خرید
0.05
1.30144
1.30485
سود
12.57 USD
USDCAD
معامله
#123140317
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30144
بهره
0.00 USD
مجموع
13.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.30485
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
12.57 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۰
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
خرید
0.01
1.32496
1.30485
سود
-15.51 USD
USDCAD
معامله
#121670130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32496
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30485
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-15.51 USD