حالت آزمایشی
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۱
فروش
0.01
1.26101
1.25601
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#101978382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26101
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25601
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۰۰
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۲۳
فروش
0.01
1.2658
1.2608
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#101920822
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2658
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2608
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۰۳
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۱۰
فروش
0.01
1.2705
1.2655
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#101644961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2705
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2655
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۰۹
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۰۶
فروش
0.01
1.2728
1.2708
سود
1.90 USD
GBPUSD
معامله
#101316536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2728
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2708
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۱۴
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۰۶
فروش
0.02
1.2758
1.2708
سود
9.80 USD
GBPUSD
معامله
#101452195
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2758
بهره
0.00 USD
مجموع
10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.2708
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.80 USD
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۰۱
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۰۶
فروش
0.01
1.2698
1.2708
سود
-1.10 USD
GBPUSD
معامله
#101316461
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2698
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2708
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.10 USD
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۲۸:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۰۸
خرید
0.01
1.27243
1.27143
سود
-1.10 USD
GBPUSD
معامله
#101231849
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۲۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27243
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.27143
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.10 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۰۸
خرید
0.01
1.27543
1.27143
سود
-4.10 USD
GBPUSD
معامله
#101231844
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27543
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.27143
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-4.10 USD
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۴۵
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۰۸
خرید
0.06
1.26643
1.27143
سود
29.40 USD
GBPUSD
معامله
#101316990
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26643
بهره
0.00 USD
مجموع
30.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.06
خروج
1.27143
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
29.40 USD
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۵:۲۳
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۰۸
خرید
0.02
1.26943
1.27143
سود
3.80 USD
GBPUSD
معامله
#101289349
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26943
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.27143
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.80 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۲۵
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۳۲
فروش
0.01
1.27189
1.26989
سود
1.90 USD
GBPUSD
معامله
#101168897
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27189
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.26989
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۳۲
فروش
0.01
1.26889
1.26989
سود
-1.10 USD
GBPUSD
معامله
#101168851
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26889
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.26989
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.10 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۳۲
فروش
0.02
1.27489
1.26989
سود
9.80 USD
GBPUSD
معامله
#101213735
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27489
بهره
0.00 USD
مجموع
10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.26989
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.80 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۰۴
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
خرید
0.01
1.27343
1.27543
سود
1.90 USD
GBPUSD
معامله
#101124823
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27343
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.27543
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۱۳
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
خرید
0.01
1.27043
1.27543
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#101124845
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27043
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.27543
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۰۱
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۴:۴۶
فروش
0.01
1.26785
1.26885
سود
-1.10 USD
GBPUSD
معامله
#101059891
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26785
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26885
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.10 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۵۷
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۴:۴۶
فروش
0.02
1.27385
1.26885
سود
9.80 USD
GBPUSD
معامله
#101106055
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27385
بهره
0.00 USD
مجموع
10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۴:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.26885
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.80 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۰۶
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۴:۴۶
فروش
0.01
1.27085
1.26885
سود
1.90 USD
GBPUSD
معامله
#101059897
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27085
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26885
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۴:۱۸
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۷
خرید
0.01
1.26834
1.27334
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#100893269
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26834
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.27334
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۸:۰۱
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۷
خرید
0.01
1.27134
1.27334
سود
1.90 USD
GBPUSD
معامله
#100893232
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27134
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.27334
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۲۳
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
فروش
0.31
1.2729
1.2679
سود
151.90 USD
GBPUSD
معامله
#100879289
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2729
بهره
0.00 USD
مجموع
155.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
حجم معامله
0.31
خروج
1.2679
هزینه های کمیسیون
-3.10 USD
سود
151.90 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۴۸:۱۰
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
فروش
0.02
1.2639
1.2679
سود
-8.20 USD
GBPUSD
معامله
#100440588
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۴۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2639
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.2679
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.20 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۶
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
فروش
0.12
1.2699
1.2679
سود
22.80 USD
GBPUSD
معامله
#100832336
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2699
بهره
0.00 USD
مجموع
24.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
حجم معامله
0.12
خروج
1.2679
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
22.80 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۱
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
فروش
0.02
1.2609
1.2679
سود
-14.20 USD
GBPUSD
معامله
#100440455
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2609
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.2679
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-14.20 USD
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۱۹
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
فروش
0.05
1.2669
1.2679
سود
-5.50 USD
GBPUSD
معامله
#100679779
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2669
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.2679
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-5.50 USD
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۷:۳۲
خرید
0.01
1.2664
1.2714
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#100829336
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2664
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.2714
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۴
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۷
خرید
0.01
1.26146
1.26646
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#100682966
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26146
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26646
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۷
خرید
0.01
1.26446
1.26646
سود
1.90 USD
GBPUSD
معامله
#100682950
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26446
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26646
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۱۳
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۵۹:۵۷
خرید
0.01
1.25937
1.26437
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#100596891
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25937
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۵۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26437
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۵۹:۵۷
خرید
0.01
1.26237
1.26437
سود
1.90 USD
GBPUSD
معامله
#100596879
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26237
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۵۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26437
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۴۵
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
خرید
0.06
1.2634
1.2624
سود
-6.60 USD
GBPUSD
معامله
#100139612
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2634
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
حجم معامله
0.06
خروج
1.2624
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-6.60 USD
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۲۰
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
خرید
0.01
1.2694
1.2624
سود
-7.10 USD
GBPUSD
معامله
#100016899
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2694
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2624
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-7.10 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۰۱
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
خرید
0.01
1.2724
1.2624
سود
-10.10 USD
GBPUSD
معامله
#100016848
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2724
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2624
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-10.10 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۴۷
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
خرید
0.15
1.2604
1.2624
سود
28.50 USD
GBPUSD
معامله
#100269891
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2604
بهره
0.00 USD
مجموع
30.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.2624
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
28.50 USD
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۴۷
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
خرید
0.02
1.2664
1.2624
سود
-8.20 USD
GBPUSD
معامله
#100054985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2664
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.2624
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.20 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۳۹
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
خرید
0.28
1.2574
1.2624
سود
137.20 USD
GBPUSD
معامله
#100444418
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2574
بهره
0.00 USD
مجموع
140.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۳
حجم معامله
0.28
خروج
1.2624
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
137.20 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۲۱
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۳
فروش
0.02
1.26567
1.26067
سود
9.80 USD
GBPUSD
معامله
#100275800
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26567
بهره
0.00 USD
مجموع
10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.26067
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.80 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۱
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۳
فروش
0.02
1.26267
1.26067
سود
3.80 USD
GBPUSD
معامله
#100275698
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26267
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.26067
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.80 USD
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۰۰
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۲۱
فروش
0.02
1.26774
1.26274
سود
9.80 USD
GBPUSD
معامله
#100055618
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26774
بهره
0.00 USD
مجموع
10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.26274
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.80 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۴۶
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۳
فروش
0.05
1.27089
1.26889
سود
9.50 USD
GBPUSD
معامله
#100005626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27089
بهره
0.00 USD
مجموع
10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.26889
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
9.50 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۸
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۳
فروش
0.02
1.26789
1.26889
سود
-2.20 USD
GBPUSD
معامله
#99998398
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26789
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.26889
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.20 USD
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۲۱:۴۸
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۳
فروش
0.12
1.27389
1.26889
سود
58.80 USD
GBPUSD
معامله
#100011546
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۲۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27389
بهره
0.00 USD
مجموع
60.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.12
خروج
1.26889
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
58.80 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۳
فروش
0.02
1.26489
1.26889
سود
-8.20 USD
GBPUSD
معامله
#99998387
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26489
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.26889
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.20 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۱
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۲۶
خرید
0.01
1.26739
1.27239
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#99896298
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26739
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.27239
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۰۱
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۸
فروش
0.02
1.26399
1.26499
سود
-2.20 USD
GBPUSD
معامله
#99798801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26399
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.26499
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.20 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۱۳
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۸
فروش
0.05
1.26999
1.26499
سود
24.50 USD
GBPUSD
معامله
#99894674
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26999
بهره
0.00 USD
مجموع
25.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.26499
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
24.50 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۳۶
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۸
فروش
0.02
1.26699
1.26499
سود
3.80 USD
GBPUSD
معامله
#99798807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26699
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.26499
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.80 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۱
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۴۲
خرید
0.01
1.26854
1.26754
سود
-1.10 USD
GBPUSD
معامله
#99760420
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26854
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.26754
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.10 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۴
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۴۲
خرید
0.02
1.26254
1.26754
سود
9.80 USD
GBPUSD
معامله
#99771618
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26254
بهره
0.00 USD
مجموع
10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.26754
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.80 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۵۸
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۴۲
خرید
0.01
1.26554
1.26754
سود
1.90 USD
GBPUSD
معامله
#99760494
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26554
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.26754
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD