حالت آزمایشی
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۰۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۱
خرید
0.01
1.13079
1.13125
سود
‪0.33 EUR‬
EURUSD
معامله
#139436427
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13079
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.41 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.13125
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.33 EUR‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۱۲
فروش
0.01
0.94202
0.94144
سود
‪0.47 EUR‬
USDCHF
معامله
#139436436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94202
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.55 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.94144
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.47 EUR‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۲۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۳
خرید
0.01
0.69564
0.69595
سود
‪0.20 EUR‬
AUDUSD
معامله
#139436430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69564
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.28 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.69595
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.20 EUR‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۱۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۶
خرید
0.01
134.04
134.103
سود
‪0.36 EUR‬
GBPJPY
معامله
#139018632
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.04
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.52 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
134.103
هزینه های کمیسیون
‪-0.16 EUR‬
سود
‪0.36 EUR‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۵۳
خرید
0.01
133.47
133.532
سود
‪0.35 EUR‬
GBPJPY
معامله
#139018377
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.47
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.51 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
133.532
هزینه های کمیسیون
‪-0.16 EUR‬
سود
‪0.35 EUR‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۰۴
فروش
0.05
0.68356
0.68557
سود
‪-9.37 EUR‬
AUDUSD
معامله
#138926922
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68356
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-8.96 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.68557
هزینه های کمیسیون
‪-0.41 EUR‬
سود
‪-9.37 EUR‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۸
فروش
0.05
106.605
106.599
سود
‪-0.17 EUR‬
USDJPY
معامله
#138151896
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.605
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.24 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
106.599
هزینه های کمیسیون
‪-0.41 EUR‬
سود
‪-0.17 EUR‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۳۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۱:۱۶
خرید
0.01
1.25233
1.2503
سود
‪-1.91 EUR‬
GBPUSD
معامله
#135681246
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25233
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-1.83 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2503
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-1.91 EUR‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۰۱
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۴۲
خرید
0.01
133.245
133.273
سود
‪0.08 EUR‬
GBPJPY
معامله
#135680426
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.245
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.24 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
133.273
هزینه های کمیسیون
‪-0.16 EUR‬
سود
‪0.08 EUR‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۲۶
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۹:۵۱
فروش
0.01
107.315
107.284
سود
‪0.18 EUR‬
USDJPY
معامله
#135914692
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.315
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.26 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
107.284
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.18 EUR‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۰۲
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۵۶
فروش
0.01
0.96713
0.96686
سود
‪0.18 EUR‬
USDCHF
معامله
#135680152
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96713
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.26 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.96686
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.18 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
فروش
0.01
0.96716
0.96684
سود
‪0.22 EUR‬
USDCHF
معامله
#135034739
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96716
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.30 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.96684
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.22 EUR‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۵۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۰۰
خرید
0.01
0.97612
0.97548
سود
‪-0.68 EUR‬
USDCHF
معامله
#134597153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97612
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.60 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.97548
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.68 EUR‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۳۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۴
خرید
0.01
1.09017
1.09059
سود
‪0.31 EUR‬
EURUSD
معامله
#134597182
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09017
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.39 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09059
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.31 EUR‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۰
خرید
0.01
116.9
116.938
سود
‪0.16 EUR‬
EURJPY
معامله
#134774548
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
116.9
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.32 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
116.938
هزینه های کمیسیون
‪-0.16 EUR‬
سود
‪0.16 EUR‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۷
فروش
0.01
0.64264
0.64235
سود
‪0.19 EUR‬
AUDUSD
معامله
#134666103
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64264
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.27 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.64235
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.19 EUR‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۱۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۳۷
فروش
0.01
0.64272
0.64476
سود
‪-1.97 EUR‬
AUDUSD
معامله
#134597012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64272
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-1.89 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.64476
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-1.97 EUR‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۰:۵۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۰۶
فروش
0.1
0.64272
0.64274
سود
‪-1.00 EUR‬
AUDUSD
معامله
#134596937
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64272
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.18 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
0.64274
هزینه های کمیسیون
‪-0.82 EUR‬
سود
‪-1.00 EUR‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۳۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۱۶
فروش
0.01
0.64253
0.6422
سود
‪0.23 EUR‬
AUDUSD
معامله
#134556190
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64253
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.31 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.6422
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.23 EUR‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۴:۱۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۴:۳۴
فروش
0.01
0.5714
0.57094
سود
‪0.34 EUR‬
NZDUSD
معامله
#129395057
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.5714
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.42 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۴:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.57094
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.34 EUR‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۴۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۴۶
خرید
0.01
0.57497
0.57416
سود
‪-0.82 EUR‬
NZDUSD
معامله
#129395053
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.57497
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.74 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.57416
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.82 EUR‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۳۲
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۳۳
فروش
0.01
1.2993
1.29931
سود
‪-0.09 EUR‬
GBPUSD
معامله
#124041332
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2993
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.01 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.29931
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.09 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۲
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۲
فروش
0.01
1.33439
1.33435
سود
‪-0.05 EUR‬
GBPUSD
معامله
#122229682
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33439
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.03 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.33435
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.05 EUR‬
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۴
فروش
0.01
0.68464
0.6847
سود
‪-0.14 EUR‬
AUDUSD
معامله
#121577504
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68464
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.06 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.6847
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.14 EUR‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۷
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۷
فروش
0.01
1.30384
1.30397
سود
‪-0.19 EUR‬
GBPUSD
معامله
#121527111
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30384
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.11 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.30397
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.19 EUR‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۰
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۱
فروش
0.01
0.68395
0.68421
سود
‪-0.31 EUR‬
AUDUSD
معامله
#121498687
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68395
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.23 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.68421
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.31 EUR‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۵
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۶
خرید
0.01
0.68253
0.68251
سود
‪-0.09 EUR‬
AUDUSD
معامله
#121370311
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68253
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.01 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.68251
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.09 EUR‬
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۴۵:۰۰
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۴۵:۰۰
خرید
0.03
0.63036
0.62959
سود
‪-2.34 EUR‬
NZDUSD
معامله
#116950029
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63036
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-2.09 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۴۵:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.62959
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 EUR‬
سود
‪-2.34 EUR‬
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۱۶
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۳۷
فروش
0.01
1.09203
1.09182
سود
‪0.11 EUR‬
EURUSD
معامله
#115280267
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09203
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.09182
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.11 EUR‬
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۳
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۴۲
فروش
0.01
1.0944
1.09428
سود
‪0.03 EUR‬
EURUSD
معامله
#114542677
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0944
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.11 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09428
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.03 EUR‬
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۴۲
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
فروش
0.01
1.09797
1.09775
سود
‪0.12 EUR‬
EURUSD
معامله
#114406911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09797
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.20 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.09775
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.12 EUR‬
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۴
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۸
خرید
0.01
0.63238
0.6315
سود
‪-0.88 EUR‬
NZDUSD
معامله
#114339937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63238
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.80 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.6315
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.88 EUR‬
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
خرید
0.01
1.10029
1.10038
سود
‪0.00 EUR‬
EURUSD
معامله
#114254266
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10029
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.08 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10038
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.00 EUR‬
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۸
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۸
فروش
0.01
1.24869
1.24875
سود
‪-0.13 EUR‬
GBPUSD
معامله
#113696748
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24869
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.05 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.24875
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.13 EUR‬
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
خرید
0.01
1.2493
1.24926
سود
‪-0.12 EUR‬
GBPUSD
معامله
#113696595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2493
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.04 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.24926
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.12 EUR‬
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۹:۵۹
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۲
فروش
0.01
0.68069
0.68047
سود
‪0.12 EUR‬
AUDUSD
معامله
#113632526
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68069
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.20 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.68047
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.12 EUR‬
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۵۲
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۵۳
فروش
0.01
0.63123
0.63189
سود
‪-0.68 EUR‬
NZDUSD
معامله
#113605779
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63123
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.60 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.63189
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.68 EUR‬
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۲
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۲
فروش
0.01
1.10506
1.10485
سود
‪0.11 EUR‬
EURUSD
معامله
#113595973
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10506
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10485
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.11 EUR‬
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۲
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۲
فروش
0.01
1.24511
1.24533
سود
‪-0.28 EUR‬
GBPUSD
معامله
#113535825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24511
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.20 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.24533
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.28 EUR‬
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۶
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۵
فروش
0.01
1.10902
1.10884
سود
‪0.08 EUR‬
EURUSD
معامله
#113138303
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10902
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.16 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10884
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.08 EUR‬
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۵۸
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۲۸
فروش
0.01
1.09621
1.09603
سود
‪0.08 EUR‬
EURUSD
معامله
#112932292
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09621
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.16 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.09603
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.08 EUR‬
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۰۳
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۰۱
فروش
0.01
1.1001
1.09992
سود
‪0.08 EUR‬
EURUSD
معامله
#112788665
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1001
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.16 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.09992
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.08 EUR‬
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۷
خرید
0.01
1.23358
1.2327
سود
‪-0.87 EUR‬
GBPUSD
معامله
#112645901
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23358
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.79 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2327
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.87 EUR‬
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۸
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۲۴
خرید
0.01
1.21027
1.2105
سود
‪0.13 EUR‬
GBPUSD
معامله
#111671008
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21027
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.21 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2105
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.13 EUR‬
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۱
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۳
خرید
0.01
0.74616
0.74592
سود
‪-0.38 EUR‬
CADCHF
معامله
#111613259
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74616
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.22 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.74592
هزینه های کمیسیون
‪-0.16 EUR‬
سود
‪-0.38 EUR‬
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۰
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
خرید
0.01
1.10763
1.10784
سود
‪0.11 EUR‬
EURUSD
معامله
#111415776
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10763
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10784
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪0.11 EUR‬
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۶
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۸
فروش
0.01
1.10674
1.10694
سود
‪-0.26 EUR‬
EURUSD
معامله
#109588381
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10674
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.18 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10694
هزینه های کمیسیون
‪-0.08 EUR‬
سود
‪-0.26 EUR‬
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۵
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۵
خرید
0.1
0.70018
0.70015
سود
‪-1.09 EUR‬
AUDUSD
معامله
#100901668
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70018
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.27 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
0.70015
هزینه های کمیسیون
‪-0.82 EUR‬
سود
‪-1.09 EUR‬
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
فروش
0.1
0.69855
0.69925
سود
‪-7.04 EUR‬
AUDUSD
معامله
#100901669
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69855
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-6.22 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
0.69925
هزینه های کمیسیون
‪-0.82 EUR‬
سود
‪-7.04 EUR‬
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۸
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۸
فروش
0.1
1.12407
1.12408
سود
‪-0.91 EUR‬
EURUSD
معامله
#100880652
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12407
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.09 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.12408
هزینه های کمیسیون
‪-0.82 EUR‬
سود
‪-0.91 EUR‬