حالت آزمایشی
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۴۱
خرید
0.01
109.276
109.298
سود
0.10 USD
USDJPY
معامله
#125017227
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.276
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.298
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۱۴
خرید
0.01
109.265
109.285
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#125017119
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.265
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.285
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۳۳
خرید
0.01
109.24
109.262
سود
0.10 USD
USDJPY
معامله
#125016968
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.24
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.262
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۳۶
خرید
0.01
109.198
109.222
سود
0.12 USD
USDJPY
معامله
#125016885
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.198
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.222
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.12 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۳۵
فروش
0.01
109.195
109.174
سود
0.09 USD
USDJPY
معامله
#125016623
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.195
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.174
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
خرید
0.01
1.1034
1.10316
سود
-0.34 USD
EURUSD
معامله
#124995046
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1034
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10316
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.34 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
خرید
0.03
1.10255
1.10316
سود
1.53 USD
EURUSD
معامله
#125005591
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10255
بهره
0.00 USD
مجموع
1.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.10316
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.53 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
خرید
0.01
1.10389
1.10316
سود
-0.83 USD
EURUSD
معامله
#124992043
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10389
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10316
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.83 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۹
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
خرید
0.01
1.10293
1.10316
سود
0.13 USD
EURUSD
معامله
#125001636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10293
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10316
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.13 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۱
فروش
0.01
109.219
109.198
سود
0.09 USD
USDJPY
معامله
#125016520
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.219
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.198
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۵۹
فروش
0.01
109.237
109.217
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#125015973
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.237
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.217
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۵۷
فروش
0.01
109.275
109.257
سود
0.06 USD
USDJPY
معامله
#125015596
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.275
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.257
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۸
فروش
0.01
109.287
109.285
سود
-0.08 USD
USDJPY
معامله
#125014473
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.287
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.285
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۷
فروش
0.01
109.322
109.285
سود
0.24 USD
USDJPY
معامله
#125014791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.322
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.285
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.24 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۳۶
فروش
0.01
109.293
109.275
سود
0.06 USD
USDJPY
معامله
#125013756
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.293
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.275
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۲۷
فروش
0.01
109.312
109.292
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#125013210
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.312
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.292
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
فروش
0.01
109.336
109.314
سود
0.10 USD
USDJPY
معامله
#125011295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.336
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.314
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۷
فروش
0.01
109.349
109.332
سود
0.06 USD
USDJPY
معامله
#125010668
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.349
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.332
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۴
فروش
0.01
109.369
109.347
سود
0.10 USD
USDJPY
معامله
#125008261
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.369
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.347
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۶
فروش
0.01
109.387
109.366
سود
0.09 USD
USDJPY
معامله
#125007836
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.387
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.366
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
فروش
0.01
109.358
109.374
سود
-0.25 USD
USDJPY
معامله
#125002268
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.358
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.374
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.25 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
فروش
0.03
109.438
109.374
سود
1.46 USD
USDJPY
معامله
#125005615
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.438
بهره
0.00 USD
مجموع
1.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
109.374
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.46 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۶
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
فروش
0.02
109.392
109.374
سود
0.13 USD
USDJPY
معامله
#125004701
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.392
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
109.374
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.13 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۶
فروش
0.01
109.325
109.374
سود
-0.55 USD
USDJPY
معامله
#125001586
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.325
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.374
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.55 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۱
فروش
0.04
0.68729
0.6821
سود
20.36 USD
AUDUSD
معامله
#124805785
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68729
بهره
0.00 USD
مجموع
20.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.6821
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
20.36 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۱
فروش
0.04
0.68364
0.6821
سود
5.76 USD
AUDUSD
معامله
#124711194
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68364
بهره
0.00 USD
مجموع
6.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.6821
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
5.76 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۹
فروش
0.01
109.358
109.336
سود
0.10 USD
USDJPY
معامله
#125000570
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.358
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.336
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۵
فروش
0.01
109.391
109.371
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#125000176
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.391
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.371
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۳۱
فروش
0.01
109.416
109.396
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#124999536
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.416
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.396
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۹
فروش
0.01
109.441
109.418
سود
0.11 USD
USDJPY
معامله
#124998178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.441
بهره
0.00 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.418
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.11 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۵
فروش
0.01
109.536
109.501
سود
0.22 USD
USDJPY
معامله
#124994236
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.536
بهره
0.00 USD
مجموع
0.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.501
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.22 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۵
فروش
0.01
109.505
109.501
سود
-0.06 USD
USDJPY
معامله
#124992792
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.505
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.501
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۷
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
فروش
0.01
109.537
109.516
سود
0.09 USD
USDJPY
معامله
#124989199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.537
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.516
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۷
خرید
0.01
1.10368
1.10388
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#124990024
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10368
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10388
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۹
خرید
0.02
1.10358
1.10374
سود
0.12 USD
EURUSD
معامله
#124965343
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10358
بهره
0.00 USD
مجموع
0.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10374
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.12 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۹
خرید
0.01
1.1042
1.10373
سود
-0.57 USD
EURUSD
معامله
#124962157
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1042
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10373
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.57 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۸
خرید
0.03
1.10276
1.10374
سود
2.64 USD
EURUSD
معامله
#124984496
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10276
بهره
0.00 USD
مجموع
2.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.10374
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
2.64 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۸
خرید
0.01
1.10507
1.10374
سود
-1.43 USD
EURUSD
معامله
#124957964
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10507
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10374
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.43 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۲
فروش
0.01
109.527
109.558
سود
-0.38 USD
USDJPY
معامله
#124966672
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.527
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.558
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.38 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۱
فروش
0.02
109.606
109.559
سود
0.66 USD
USDJPY
معامله
#124973559
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.606
بهره
0.00 USD
مجموع
0.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
109.559
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.66 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۱
فروش
0.01
109.576
109.559
سود
0.06 USD
USDJPY
معامله
#124968812
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.576
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.559
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.06 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۱
فروش
0.04
1.10962
1.10332
سود
24.80 USD
EURUSD
معامله
#124524291
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10962
بهره
0.00 USD
مجموع
25.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.10332
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
24.80 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۸
فروش
0.01
109.576
109.553
سود
0.11 USD
USDJPY
معامله
#124963737
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.576
بهره
0.00 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.553
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.11 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
فروش
0.01
109.546
109.567
سود
-0.29 USD
USDJPY
معامله
#124944772
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.546
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.567
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.29 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
فروش
0.03
109.622
109.567
سود
1.21 USD
USDJPY
معامله
#124952243
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.622
بهره
0.00 USD
مجموع
1.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
109.567
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.21 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
فروش
0.01
109.514
109.567
سود
-0.58 USD
USDJPY
معامله
#124941668
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.514
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.567
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.58 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
فروش
0.02
109.591
109.567
سود
0.24 USD
USDJPY
معامله
#124948680
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.591
بهره
0.00 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
109.567
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.24 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۲
فروش
0.01
1.10449
1.10431
سود
0.08 USD
EURUSD
معامله
#124955717
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10449
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10431
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۳۰
فروش
0.01
1.10487
1.10466
سود
0.11 USD
EURUSD
معامله
#124953665
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10487
بهره
0.00 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10466
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.11 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۲
خرید
0.01
1.10534
1.10569
سود
0.25 USD
EURUSD
معامله
#124949268
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10534
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10569
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.25 USD