حالت آزمایشی
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۲
خرید
0.08
69.335
69.52
سود
‪12.42 USD‬
NZDJPY
معامله
#149629314
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
69.335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۴۲
حجم معامله
0.08
خروج
69.52
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪12.42 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۰
فروش
0.11
69.299
69.33
سود
‪-5.43 USD‬
NZDJPY
معامله
#149628448
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
69.299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.11
خروج
69.33
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪-5.43 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۰۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۰
خرید
0.11
69.304
69.293
سود
‪-3.34 USD‬
NZDJPY
معامله
#149614908
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
69.304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۰
حجم معامله
0.11
خروج
69.293
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪-3.34 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۳۱
فروش
0.15
105.579
105.616
سود
‪-6.75 USD‬
USDJPY
معامله
#149611288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.15
خروج
105.616
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-6.75 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۷
فروش
0.03
1.29602
1.29571
سود
‪0.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#149610028
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.29571
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۲
فروش
0.03
1.29591
1.29572
سود
‪0.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#149610057
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29591
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.29572
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۱۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۵۲
فروش
0.03
1.29594
1.29563
سود
‪0.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#149610363
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.29563
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۲۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۲
خرید
0.05
0.70503
0.70443
سود
‪-3.50 USD‬
AUDUSD
معامله
#149609790
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.70443
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-3.50 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۳۷
خرید
0.05
0.70499
0.70462
سود
‪-2.35 USD‬
AUDUSD
معامله
#149609838
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.70462
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-2.35 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۵۹
فروش
0.1
1.29574
1.2968
سود
‪-11.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#149609500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29574
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.2968
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-11.60 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۲۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۴۰
خرید
0.1
1.29661
1.29584
سود
‪-8.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#149609174
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.29584
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-8.70 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۲۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۲
فروش
0.08
1.29605
1.29662
سود
‪-5.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#149609061
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۲
حجم معامله
0.08
خروج
1.29662
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-5.36 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۳
خرید
0.01
1901.47
1905.85
سود
‪4.18 USD‬
XAUUSD
معامله
#149596843
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1901.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1905.85
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.18 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۱۵
خرید
0.01
24.393
24.576
سود
‪8.95 USD‬
XAGUSD
معامله
#149596874
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
24.576
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.95 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۴۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۱
خرید
0.2
0.70439
0.7038
سود
‪-13.80 USD‬
AUDUSD
معامله
#149601156
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.7038
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-13.80 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
فروش
0.2
124.221
124.298
سود
‪-18.59 USD‬
EURJPY
معامله
#149583317
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
حجم معامله
0.2
خروج
124.298
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪-18.59 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۹:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۰۴
خرید
0.1
124.224
124.216
سود
‪-2.76 USD‬
EURJPY
معامله
#149561188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
124.216
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-2.76 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۲۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۵۹
خرید
0.1
124.249
124.216
سود
‪-5.13 USD‬
EURJPY
معامله
#149561835
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
124.216
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-5.13 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۵۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۱۶
خرید
0.01
1902.06
1899.45
سود
‪-2.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#149581043
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1902.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1899.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.81 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۹
فروش
0.08
1.17712
1.17718
سود
‪-1.28 USD‬
EURUSD
معامله
#149548834
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.17718
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-1.28 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۴۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۷
فروش
0.08
1.17678
1.17718
سود
‪-4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#149560163
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.17718
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-4.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۳:۳۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۵۱
خرید
0.01
1898.32
1898.02
سود
‪-0.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#149554793
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1898.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1898.02
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.50 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۹
خرید
0.17
105.369
105.367
سود
‪-2.02 USD‬
USDJPY
معامله
#149487338
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۹
حجم معامله
0.17
خروج
105.367
هزینه های کمیسیون
‪-1.70 USD‬
سود
‪-2.02 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۵۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۴۵
خرید
0.01
0.90959
0.90978
سود
‪0.11 USD‬
USDCHF
معامله
#148961732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.90978
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۲۴
فروش
0.17
105.336
105.368
سود
‪-6.86 USD‬
USDJPY
معامله
#149486796
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۲۴
حجم معامله
0.17
خروج
105.368
هزینه های کمیسیون
‪-1.70 USD‬
سود
‪-6.86 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۶
خرید
0.01
1912.43
1911.78
سود
‪-0.85 USD‬
XAUUSD
معامله
#149486783
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1912.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1911.78
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.85 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۴۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۱
فروش
0.15
105.342
105.341
سود
‪-1.36 USD‬
USDJPY
معامله
#149482107
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.342
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۱
حجم معامله
0.15
خروج
105.341
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-1.36 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۱۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۵۸
فروش
0.15
105.339
105.338
سود
‪-1.36 USD‬
USDJPY
معامله
#149482133
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.339
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۵۸
حجم معامله
0.15
خروج
105.338
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-1.36 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۳۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۳
خرید
0.13
0.71069
0.71072
سود
‪-0.91 USD‬
AUDUSD
معامله
#149480336
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71069
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۳
حجم معامله
0.13
خروج
0.71072
هزینه های کمیسیون
‪-1.30 USD‬
سود
‪-0.91 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۵۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۹
فروش
0.32
105.339
105.367
سود
‪-11.70 USD‬
USDJPY
معامله
#149477746
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.339
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.32
خروج
105.367
هزینه های کمیسیون
‪-3.20 USD‬
سود
‪-11.70 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۳
فروش
0.05
0.90394
0.90352
سود
‪1.73 USD‬
EURGBP
معامله
#149468309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.90352
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۱۰
فروش
0.05
69.798
69.945
سود
‪-7.97 USD‬
NZDJPY
معامله
#149469564
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
69.798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
69.945
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-7.97 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۳۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۶
فروش
0.11
0.70934
0.70988
سود
‪-7.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#149469707
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۶
حجم معامله
0.11
خروج
0.70988
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-7.04 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۲۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
فروش
0.05
0.90394
0.90423
سود
‪-2.88 USD‬
EURGBP
معامله
#149468121
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.90423
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-2.88 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۲۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۴۹
فروش
0.05
1.17125
1.17235
سود
‪-6.00 USD‬
EURUSD
معامله
#149444068
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.17235
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-6.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۴۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۳۲
خرید
0.06
1.29307
1.29708
سود
‪23.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#149452375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۳۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.29708
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪23.46 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۰۰
فروش
0.15
1.17111
1.17119
سود
‪-2.70 USD‬
EURUSD
معامله
#149453380
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۰۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.17119
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-2.70 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۴۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۳۰
فروش
0.13
1.17096
1.17129
سود
‪-5.59 USD‬
EURUSD
معامله
#149452853
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۳۰
حجم معامله
0.13
خروج
1.17129
هزینه های کمیسیون
‪-1.30 USD‬
سود
‪-5.59 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۹:۱۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۴۸
فروش
0.16
105.397
105.433
سود
‪-7.06 USD‬
USDJPY
معامله
#149439225
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۴۸
حجم معامله
0.16
خروج
105.433
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-7.06 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۶
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۰
خرید
0.05
1.07168
1.07113
سود
‪-4.01 USD‬
EURCHF
معامله
#149383630
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.07113
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-4.01 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۷
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۵
فروش
0.05
123.551
123.395
سود
‪6.41 USD‬
EURJPY
معامله
#149396104
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
123.395
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.41 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۲۷
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۹
فروش
0.05
123.527
123.593
سود
‪-4.14 USD‬
EURJPY
معامله
#149395620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
123.593
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-4.14 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۵
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۱۲
خرید
0.18
1.17188
1.17434
سود
‪42.48 USD‬
EURUSD
معامله
#149377933
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17188
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۱۲
حجم معامله
0.18
خروج
1.17434
هزینه های کمیسیون
‪-1.80 USD‬
سود
‪42.48 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۷
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۴۶
فروش
0.05
0.87279
0.87287
سود
‪-1.31 USD‬
NZDCAD
معامله
#149356673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.87287
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-1.31 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۳۴
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۵
فروش
0.03
1906.44
1908.55
سود
‪-6.93 USD‬
XAUUSD
معامله
#149377027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1906.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1908.55
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-6.93 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۱۸
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۲
فروش
0.03
24.347
24.411
سود
‪-10.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#149376580
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
24.347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
24.411
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-10.20 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۵
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۵۱
فروش
0.03
1908.05
1909.45
سود
‪-4.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#149376372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1908.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
1909.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-4.80 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۰۲
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
خرید
0.04
1.29168
1.28812
سود
‪-14.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#149356171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.28812
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-14.64 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۲۸
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
خرید
0.04
1.29107
1.28812
سود
‪-12.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#149355497
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.28812
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-12.20 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۴
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۴۳
فروش
0.03
1907.37
1908.92
سود
‪-5.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#149373972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1907.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1908.92
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-5.25 USD‬