حالت آزمایشی
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
خرید
0.01
1.10685
1.10635
سود
-0.60 USD
EURUSD
معامله
#121763022
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10685
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10635
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.60 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
خرید
0.03
1.10607
1.10635
سود
0.54 USD
EURUSD
معامله
#121766246
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10607
بهره
0.00 USD
مجموع
0.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.10635
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
0.54 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۱۶
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
خرید
0.02
1.1065
1.10635
سود
-0.50 USD
EURUSD
معامله
#121764762
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1065
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.10635
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.50 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
خرید
0.01
1.10731
1.10637
سود
-1.04 USD
EURUSD
معامله
#121760841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10731
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10637
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.04 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۲۰
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
خرید
0.05
1.10564
1.10635
سود
3.05 USD
EURUSD
معامله
#121766923
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10564
بهره
0.00 USD
مجموع
3.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.10635
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.05 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۳۲:۴۴
خرید
0.02
108.596
108.642
سود
0.65 USD
USDJPY
معامله
#121769601
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.596
بهره
0.00 USD
مجموع
0.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۳۲:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
108.642
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.65 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۰۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۳۲:۴۳
خرید
0.01
108.63
108.643
سود
0.02 USD
USDJPY
معامله
#121767555
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.63
بهره
0.00 USD
مجموع
0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.643
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.02 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۲۰
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۳۲:۴۳
خرید
0.01
108.667
108.643
سود
-0.32 USD
USDJPY
معامله
#121766766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.667
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.643
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.32 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۵۷
خرید
0.01
108.626
108.66
سود
0.21 USD
USDJPY
معامله
#121765735
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.626
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.66
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.21 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۵۷
خرید
0.01
108.655
108.66
سود
-0.05 USD
USDJPY
معامله
#121764836
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.655
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.66
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.05 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۲۶
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۴۳
خرید
0.02
74.021
74.23
سود
3.44 USD
AUDJPY
معامله
#121719953
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.021
بهره
0.00 USD
مجموع
3.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
74.23
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.44 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۲۴
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۴۲
خرید
0.02
74.243
74.229
سود
-0.66 USD
AUDJPY
معامله
#121699629
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.243
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
74.229
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-0.66 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۵۰
خرید
0.01
108.628
108.658
سود
0.18 USD
USDJPY
معامله
#121764162
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.628
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.658
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.18 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۵۶
خرید
0.01
108.627
108.633
سود
-0.04 USD
USDJPY
معامله
#121759231
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.627
بهره
0.00 USD
مجموع
0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
108.633
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.04 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۵۶
خرید
0.01
108.596
108.633
سود
0.24 USD
USDJPY
معامله
#121760398
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.596
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
108.633
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.24 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۴
خرید
0.01
1.10741
1.10736
سود
-0.15 USD
EURUSD
معامله
#121756563
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10741
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10736
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.15 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۴
خرید
0.01
1.10693
1.10736
سود
0.33 USD
EURUSD
معامله
#121759069
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10693
بهره
0.00 USD
مجموع
0.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10736
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.33 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۰۰
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۸
خرید
0.01
108.6
108.62
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121758948
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.6
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.62
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۹
خرید
0.01
108.59
108.611
سود
0.09 USD
USDJPY
معامله
#121758792
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.59
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.611
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۰۴
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۱
خرید
0.01
108.57
108.594
سود
0.12 USD
USDJPY
معامله
#121758660
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.57
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.594
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.12 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۰۳
خرید
0.01
108.552
108.572
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121757577
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.552
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.572
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۳۸
خرید
0.01
108.549
108.554
سود
-0.05 USD
USDJPY
معامله
#121750537
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.549
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.554
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.05 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۳۰
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۳۸
خرید
0.01
108.517
108.554
سود
0.24 USD
USDJPY
معامله
#121752580
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.517
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.554
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.24 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۲۶
فروش
0.01
1.10703
1.10683
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#121754684
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10703
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10683
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۵
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
خرید
0.01
1.10763
1.10736
سود
-0.37 USD
EURUSD
معامله
#121745105
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10763
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10736
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.37 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
خرید
0.02
1.10688
1.10736
سود
0.76 USD
EURUSD
معامله
#121750724
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10688
بهره
0.00 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.10736
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.76 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
خرید
0.01
1.10728
1.10736
سود
-0.02 USD
EURUSD
معامله
#121748812
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10728
بهره
0.00 USD
مجموع
0.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10736
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.02 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۳۲
خرید
0.01
108.53
108.55
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121749550
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.53
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.55
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۲۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۲
خرید
0.02
81.778
81.932
سود
2.43 USD
CADJPY
معامله
#121721965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
81.778
بهره
0.00 USD
مجموع
2.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
81.932
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.43 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۰۷
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۲
خرید
0.01
108.508
108.528
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#121748222
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.508
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.528
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۰
خرید
0.01
108.495
108.509
سود
0.03 USD
USDJPY
معامله
#121744484
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.495
بهره
0.00 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.509
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.03 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۰۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۰
خرید
0.02
108.466
108.509
سود
0.59 USD
USDJPY
معامله
#121744978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.466
بهره
0.00 USD
مجموع
0.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
108.509
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.59 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۰
خرید
0.01
108.528
108.509
سود
-0.28 USD
USDJPY
معامله
#121742111
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.528
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.509
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.28 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۴
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۰
خرید
0.01
1.10772
1.10761
سود
-0.21 USD
EURUSD
معامله
#121737624
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10772
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10761
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.21 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۰
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۰
خرید
0.01
1.10704
1.10762
سود
0.48 USD
EURUSD
معامله
#121743503
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10704
بهره
0.00 USD
مجموع
0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10762
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.48 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۹:۰۴
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۰۵
خرید
0.01
108.516
108.519
سود
-0.07 USD
USDJPY
معامله
#121725116
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.516
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.519
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.07 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۰۵
خرید
0.01
108.482
108.519
سود
0.24 USD
USDJPY
معامله
#121726051
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.482
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.519
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.24 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۴۸
فروش
0.01
1.10738
1.10717
سود
0.11 USD
EURUSD
معامله
#121736378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10738
بهره
0.00 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10717
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.11 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۲
خرید
0.01
1.10735
1.10754
سود
0.09 USD
EURUSD
معامله
#121729846
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10735
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10754
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۲
خرید
0.01
1.10707
1.10731
سود
0.14 USD
EURUSD
معامله
#121728365
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10707
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10731
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.14 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۲۶
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۵۵
خرید
0.01
1.62325
1.62215
سود
-0.95 USD
EURAUD
معامله
#121637423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.62325
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.62215
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.95 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۳۰:۲۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۵۴
خرید
0.02
1.6258
1.62215
سود
-5.38 USD
EURAUD
معامله
#121623762
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6258
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.62215
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-5.38 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۴
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۲۲
خرید
0.01
1.10683
1.10707
سود
0.14 USD
EURUSD
معامله
#121726757
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10683
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10707
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.14 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۵۰
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۲۰
خرید
0.04
1.61641
1.62173
سود
13.72 USD
EURAUD
معامله
#121679549
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61641
بهره
0.00 USD
مجموع
14.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۲۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.62173
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
13.72 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۱۰
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۱۲
فروش
0.05
108.605
108.475
سود
5.49 USD
USDJPY
معامله
#121685273
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.605
بهره
0.00 USD
مجموع
5.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
108.475
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
5.49 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۸
خرید
0.01
1.10652
1.10662
سود
0.00 USD
EURUSD
معامله
#121724307
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10652
بهره
0.00 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10662
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.00 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۸
خرید
0.01
1.10683
1.10662
سود
-0.31 USD
EURUSD
معامله
#121721820
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10683
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10662
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.31 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۰۳
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۸
خرید
0.02
1.10615
1.10662
سود
0.74 USD
EURUSD
معامله
#121725502
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10615
بهره
0.00 USD
مجموع
0.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.10662
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.74 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۷
خرید
0.01
108.501
108.519
سود
0.07 USD
USDJPY
معامله
#121723931
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.501
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.519
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.07 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۰۲
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۳۵
خرید
0.02
108.512
108.503
سود
-0.37 USD
USDJPY
معامله
#121719499
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.512
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
108.503
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.37 USD