حالت آزمایشی
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۵
فروش
0.04
1.83994
1.85617
سود
-44.87 USD
GBPAUD
معامله
#116467203
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.83994
بهره
0.00 USD
مجموع
-44.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.85617
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
-44.87 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۹
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۴
فروش
0.03
1.83202
1.85621
سود
-49.86 USD
GBPAUD
معامله
#116453718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.83202
بهره
0.00 USD
مجموع
-49.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.85621
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-49.86 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۰
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۳
فروش
0.02
1.82899
1.85637
سود
-37.57 USD
GBPAUD
معامله
#116441626
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.82899
بهره
0.00 USD
مجموع
-37.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.85637
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-37.57 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۹
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۲
فروش
0.01
1.81725
1.85645
سود
-26.81 USD
GBPAUD
معامله
#116424469
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81725
بهره
0.00 USD
مجموع
-26.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.85645
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-26.81 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۸
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۰
فروش
0.01
1.80921
1.85641
سود
-32.24 USD
GBPAUD
معامله
#116408595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80921
بهره
0.00 USD
مجموع
-32.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.85641
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-32.24 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۳۲
خرید
0.01
1.10253
1.10369
سود
1.06 USD
EURUSD
معامله
#116411705
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10253
بهره
0.00 USD
مجموع
1.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10369
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.06 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۲۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۰۱
خرید
0.01
1.84012
1.84126
سود
0.57 USD
GBPAUD
معامله
#116467330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84012
بهره
0.00 USD
مجموع
0.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.84126
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.57 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۲۴
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۴:۳۹
خرید
0.01
1.83224
1.83353
سود
0.68 USD
GBPAUD
معامله
#116453849
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83224
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۴:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.83353
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.68 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۳۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۲۶
خرید
0.01
1.82896
1.82944
سود
0.13 USD
GBPAUD
معامله
#116441801
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82896
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.82944
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.13 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۵
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۲
خرید
0.01
1.81789
1.81979
سود
1.08 USD
GBPAUD
معامله
#116424965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81789
بهره
0.00 USD
مجموع
1.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.81979
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.08 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۲
خرید
0.01
1.81802
1.81987
سود
1.05 USD
GBPAUD
معامله
#116424694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81802
بهره
0.00 USD
مجموع
1.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.81987
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.05 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۴:۴۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۵۴
فروش
0.35
1508.03
1494.39
سود
470.40 USD
XAUUSD
معامله
#116275026
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1508.03
بهره
0.00 USD
مجموع
477.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۵۴
حجم معامله
0.35
خروج
1494.39
هزینه های کمیسیون
-7.00 USD
سود
470.40 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۸
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۰۲
خرید
0.01
1.8124
1.81633
سود
2.46 USD
GBPAUD
معامله
#116336737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8124
بهره
0.00 USD
مجموع
2.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.81633
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.46 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۶
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۰۰
خرید
0.01
1.81817
1.81612
سود
-1.59 USD
GBPAUD
معامله
#116314984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81817
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.81612
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.59 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۱۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۳۴
فروش
0.01
1.80923
1.80786
سود
0.72 USD
GBPAUD
معامله
#116408676
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80923
بهره
0.00 USD
مجموع
0.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.80786
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.72 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۶
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۴۱
فروش
0.01
1.81053
1.80915
سود
0.73 USD
GBPAUD
معامله
#116397159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81053
بهره
0.00 USD
مجموع
0.93 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.80915
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.73 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۳۵
فروش
0.01
1.81064
1.80917
سود
0.79 USD
GBPAUD
معامله
#116397264
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81064
بهره
0.00 USD
مجموع
0.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.80917
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.79 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۱۸
فروش
0.01
1.81066
1.80927
سود
0.74 USD
GBPAUD
معامله
#116377138
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81066
بهره
0.00 USD
مجموع
0.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.80927
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.74 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۵۱
فروش
0.01
1.81063
1.80945
سود
0.60 USD
GBPAUD
معامله
#116377052
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81063
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.80945
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.60 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۱۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۰۴
خرید
0.01
1.10176
1.10285
سود
0.99 USD
EURUSD
معامله
#116377265
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10176
بهره
0.00 USD
مجموع
1.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10285
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.99 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۱۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۸:۰۹
فروش
0.01
1.81339
1.81197
سود
0.75 USD
GBPAUD
معامله
#116366830
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81339
بهره
0.00 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.81197
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.75 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۲۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۵
خرید
0.01
1.8132
1.81471
سود
0.82 USD
GBPAUD
معامله
#116354482
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8132
بهره
0.00 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.81471
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.82 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۵۸
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۲۳
فروش
0.02
1.333
1.33129
سود
2.37 USD
USDCAD
معامله
#116276130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.333
بهره
0.00 USD
مجموع
2.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.33129
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.37 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۴۲
فروش
0.01
1.8131
1.81148
سود
0.90 USD
GBPAUD
معامله
#116354379
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8131
بهره
0.00 USD
مجموع
1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.81148
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.90 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۱
خرید
0.01
1.09864
1.09977
سود
1.03 USD
EURUSD
معامله
#116343543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09864
بهره
0.00 USD
مجموع
1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.09977
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.03 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۱۵
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۲۵
فروش
0.01
1.81296
1.81133
سود
0.90 USD
GBPAUD
معامله
#116330883
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81296
بهره
0.00 USD
مجموع
1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.81133
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.90 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۱۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۲۴
فروش
0.01
1.81287
1.81133
سود
0.84 USD
GBPAUD
معامله
#116330870
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81287
بهره
0.00 USD
مجموع
1.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.81133
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.84 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۵:۵۵
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۰۸
خرید
0.01
1.0979
1.09912
سود
1.12 USD
EURUSD
معامله
#116275230
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0979
بهره
0.00 USD
مجموع
1.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.09912
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.12 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۵:۴۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۰۸
خرید
0.01
1.09794
1.09912
سود
1.08 USD
EURUSD
معامله
#116275102
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09794
بهره
0.00 USD
مجموع
1.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.09912
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.08 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۴۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۵۱
فروش
0.01
1.8191
1.8151
سود
2.49 USD
GBPAUD
معامله
#116289065
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8191
بهره
0.00 USD
مجموع
2.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.8151
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.49 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۱۶
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۴۸
فروش
0.01
1.819
1.81463
سود
2.74 USD
GBPAUD
معامله
#116288967
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.819
بهره
0.00 USD
مجموع
2.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.81463
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.74 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۴۶
فروش
0.01
1.81425
1.81548
سود
-1.03 USD
GBPAUD
معامله
#116275455
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81425
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.81548
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.03 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۶
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۴۴
فروش
0.01
1.81423
1.81552
سود
-1.07 USD
GBPAUD
معامله
#116275407
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81423
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.81552
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.07 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۵۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۴۹
فروش
0.01
1.81962
1.81705
سود
1.52 USD
GBPAUD
معامله
#116289201
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81962
بهره
0.00 USD
مجموع
1.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.81705
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.52 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۸
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۴۷
فروش
0.01
1.8143
1.81706
سود
-2.06 USD
GBPAUD
معامله
#116275480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8143
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.81706
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.06 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۵۰
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۲۰
خرید
0.05
130.75
131.068
سود
13.84 USD
GBPJPY
معامله
#116020672
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.75
بهره
0.00 USD
مجموع
14.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
131.068
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
13.84 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۳۰
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۶
خرید
0.05
130.95
131.063
سود
4.27 USD
GBPJPY
معامله
#116018140
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.95
بهره
0.00 USD
مجموع
5.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
131.063
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
4.27 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۱۷
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۳۴
خرید
0.01
1.09889
1.09918
سود
0.19 USD
EURUSD
معامله
#115798451
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09889
بهره
0.00 USD
مجموع
0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09918
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.19 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۲۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۳۸
فروش
0.29
1.9444
1.93722
سود
125.87 USD
GBPNZD
معامله
#113082586
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9444
بهره
0.00 USD
مجموع
131.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۳۸
حجم معامله
0.29
خروج
1.93722
هزینه های کمیسیون
-5.80 USD
سود
125.87 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۴۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۲۳
فروش
0.29
1.9487
1.93719
سود
205.28 USD
GBPNZD
معامله
#113093912
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9487
بهره
0.00 USD
مجموع
211.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۲۳
حجم معامله
0.29
خروج
1.93719
هزینه های کمیسیون
-5.80 USD
سود
205.28 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۲
فروش
0.8
1.06786
1.06761
سود
-3.35 USD
AUDNZD
معامله
#112633907
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06786
بهره
0.00 USD
مجموع
12.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۲
حجم معامله
0.8
خروج
1.06761
هزینه های کمیسیون
-16.00 USD
سود
-3.35 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۲
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۴۶
فروش
0.22
1.93786
1.93722
سود
4.50 USD
GBPNZD
معامله
#113051563
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.93786
بهره
0.00 USD
مجموع
8.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۴۶
حجم معامله
0.22
خروج
1.93722
هزینه های کمیسیون
-4.40 USD
سود
4.50 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۰۳
خرید
0.05
131.074
131.122
سود
1.24 USD
GBPJPY
معامله
#116010575
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.074
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
131.122
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.24 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۵۸
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۵۲
فروش
0.01
1.09895
1.09704
سود
1.81 USD
EURUSD
معامله
#115798274
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09895
بهره
0.00 USD
مجموع
1.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09704
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.81 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۲۵
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۵۲
فروش
0.01
1.09887
1.09703
سود
1.74 USD
EURUSD
معامله
#115798546
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09887
بهره
0.00 USD
مجموع
1.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09703
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.74 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۵۴
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۵۲
فروش
0.35
1.33073
1.32942
سود
30.99 USD
USDCAD
معامله
#115580828
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33073
بهره
0.00 USD
مجموع
34.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۵۲
حجم معامله
0.35
خروج
1.32942
هزینه های کمیسیون
-3.50 USD
سود
30.99 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۸
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۳۹
خرید
0.01
1.0988
1.09864
سود
-0.26 USD
EURUSD
معامله
#115687609
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0988
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09864
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.26 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۲۰
فروش
0.01
1.09791
1.09721
سود
0.60 USD
EURUSD
معامله
#115678616
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09791
بهره
0.00 USD
مجموع
0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09721
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.60 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۱
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۱۹
فروش
0.51
1.07084
1.06968
سود
27.13 USD
AUDNZD
معامله
#112953176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07084
بهره
0.00 USD
مجموع
37.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۱۹
حجم معامله
0.51
خروج
1.06968
هزینه های کمیسیون
-10.20 USD
سود
27.13 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۱۰
فروش
0.36
1.07092
1.06965
سود
21.65 USD
AUDNZD
معامله
#112953864
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07092
بهره
0.00 USD
مجموع
28.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۱۰
حجم معامله
0.36
خروج
1.06965
هزینه های کمیسیون
-7.20 USD
سود
21.65 USD