حالت آزمایشی
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۴:۴۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۲۱
خرید
0.1
0.98435
0.97602
سود
‪-86.35 USD‬
USDCHF
معامله
#121879288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98435
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-85.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.97602
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-86.35 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۳
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۷
خرید
0.1
0.9896
0.97598
سود
‪-140.55 USD‬
USDCHF
معامله
#121412603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-139.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.97598
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-140.55 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۳
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۴
خرید
0.1
0.9907
0.97597
سود
‪-151.93 USD‬
USDCHF
معامله
#121399960
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-150.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.97597
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-151.93 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۶
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۹
خرید
0.1
0.99169
0.97598
سود
‪-161.97 USD‬
USDCHF
معامله
#121323118
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99169
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-160.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.97598
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-161.97 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۳۴
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۲۲
فروش
0.1
0.65172
0.65257
سود
‪-9.50 USD‬
NZDUSD
معامله
#121388419
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
0.65257
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-9.50 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۹
فروش
0.1
0.66392
0.65257
سود
‪112.50 USD‬
NZDUSD
معامله
#122721143
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪113.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.65257
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪112.50 USD‬
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۴۰
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۶
فروش
0.1
0.65641
0.65257
سود
‪37.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#121654758
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۶
حجم معامله
0.1
خروج
0.65257
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪37.40 USD‬
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۱۹
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۳
فروش
0.1
0.65551
0.65258
سود
‪28.30 USD‬
NZDUSD
معامله
#121577557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.65258
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪28.30 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۸
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۰
فروش
0.1
0.65348
0.65258
سود
‪8.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#121554881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.65258
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪8.00 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۰۷
فروش
0.1
0.65068
0.65258
سود
‪-20.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#121323028
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.65258
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-20.00 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۵
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۵۳
خرید
0.1
0.84666
0.84794
سود
‪14.82 USD‬
EURGBP
معامله
#121561846
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.84794
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪14.82 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۴
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۴۹
خرید
0.1
0.8456
0.84802
سود
‪29.79 USD‬
EURGBP
معامله
#121563197
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.84802
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪29.79 USD‬
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۳۶
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۴۲
فروش
0.1
1.31242
1.31246
سود
‪-1.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#121586445
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۴۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.31246
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-1.40 USD‬
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۴۵
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۳۷
فروش
0.1
1.31592
1.31235
سود
‪34.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#121623969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31592
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.31235
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪34.70 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۰۴
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۱۲
فروش
0.1
1.10947
1.10862
سود
‪7.50 USD‬
EURUSD
معامله
#121554461
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.10862
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.50 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۳۳
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
فروش
0.1
1.31032
1.30888
سود
‪13.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#121554402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.30888
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪13.40 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۰۷
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۷
فروش
0.1
1.3092
1.30892
سود
‪1.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#121547243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.30892
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۰
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
خرید
0.1
0.84853
0.84835
سود
‪-4.35 USD‬
EURGBP
معامله
#121524758
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.84835
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-4.35 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۵۷
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۶
خرید
0.1
0.8465
0.8484
سود
‪22.87 USD‬
EURGBP
معامله
#121547002
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
0.8484
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪22.87 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۵
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۵۲
خرید
0.1
141.837
142.349
سود
‪45.11 USD‬
GBPJPY
معامله
#99223441
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
141.837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
142.349
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪45.11 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۱
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۴۹
خرید
0.1
142.116
142.357
سود
‪20.18 USD‬
GBPJPY
معامله
#99218956
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
142.357
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪20.18 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۵
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۴۴
خرید
0.1
142.373
142.36
سود
‪-3.20 USD‬
GBPJPY
معامله
#99206569
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
142.36
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-3.20 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۹
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۳۸
فروش
0.1
1.10836
1.10803
سود
‪2.30 USD‬
EURUSD
معامله
#121323083
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10836
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.10803
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۴۱
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۰
خرید
0.05
0.987
0.99187
سود
‪24.05 USD‬
USDCHF
معامله
#118788593
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.99187
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪24.05 USD‬
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۱۸:۳۷
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۴۷
خرید
0.05
0.98869
0.99187
سود
‪15.53 USD‬
USDCHF
معامله
#118784329
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۱۸:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98869
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.99187
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪15.53 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۶:۵۴
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۴۴
خرید
0.05
0.99294
0.99187
سود
‪-5.89 USD‬
USDCHF
معامله
#118690655
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.99187
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-5.89 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۲۵
فروش
0.1
0.6434
0.64266
سود
‪6.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#117696772
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
0.64266
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.40 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۱۷
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۲۱
فروش
0.1
0.64294
0.64266
سود
‪1.80 USD‬
NZDUSD
معامله
#117696408
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.64266
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۲۳
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۹
فروش
0.1
1.1179
1.11521
سود
‪25.90 USD‬
EURUSD
معامله
#117586791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.11521
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪25.90 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۳۸
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۴
فروش
0.1
1.11647
1.11519
سود
‪11.80 USD‬
EURUSD
معامله
#117513534
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.11519
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪11.80 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۹
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۴۸
فروش
0.1
0.64008
0.63925
سود
‪7.30 USD‬
NZDUSD
معامله
#117584565
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.63925
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.30 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۴
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۱۰
فروش
0.1
1.11489
1.11411
سود
‪6.80 USD‬
EURUSD
معامله
#117440952
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.11411
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.80 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۳
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۵
فروش
0.1
1.11446
1.11411
سود
‪2.50 USD‬
EURUSD
معامله
#117430990
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.11411
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۵۰
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۹
خرید
0.05
130.75
131.072
سود
‪14.02 USD‬
GBPJPY
معامله
#116020674
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
131.072
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪14.02 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۲۹
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۶
خرید
0.05
130.95
131.063
سود
‪4.27 USD‬
GBPJPY
معامله
#116018137
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
131.063
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.27 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۰۳
خرید
0.05
131.074
131.122
سود
‪1.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#116010574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
131.122
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۵
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۵۲
فروش
0.02
1.25759
1.25726
سود
‪0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#113792519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.25726
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۲
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۴۳
خرید
0.01
1.10778
1.10777
سود
‪-0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#110260090
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10777
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.11 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۴۰
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۹
خرید
0.01
0.66616
0.6555
سود
‪-10.76 USD‬
NZDUSD
معامله
#101274985
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.6555
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-10.76 USD‬
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۴
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۸
خرید
0.02
0.66299
0.6555
سود
‪-15.18 USD‬
NZDUSD
معامله
#101141864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.6555
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-15.18 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۲۶
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۸
فروش
0.01
0.65616
0.65556
سود
‪0.50 USD‬
NZDUSD
معامله
#100779175
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.65556
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۴۴
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۱۲
فروش
0.01
0.66199
0.65751
سود
‪4.38 USD‬
NZDUSD
معامله
#100947725
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66199
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.65751
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.38 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۵۷
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۵
خرید
0.01
0.6593
0.66585
سود
‪6.45 USD‬
NZDUSD
معامله
#100868772
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66585
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪6.45 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۰
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۱
خرید
0.01
0.66029
0.66586
سود
‪5.47 USD‬
NZDUSD
معامله
#100865166
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.66586
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.47 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۴
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۲۸
خرید
0.1
109.232
109.298
سود
‪5.04 USD‬
USDJPY
معامله
#99208737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
109.298
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.04 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۴۶
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۱۷
خرید
0.1
109.258
109.292
سود
‪2.11 USD‬
USDJPY
معامله
#99207414
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
109.292
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.11 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۲۹
خرید
0.1
109.121
109.156
سود
‪2.21 USD‬
USDJPY
معامله
#99211021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
109.156
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۱
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۰۸
خرید
0.1
142.199
142.281
سود
‪5.52 USD‬
GBPJPY
معامله
#99212545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.199
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
142.281
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪5.52 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۰
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۵
فروش
0.1
1.01288
1.0118
سود
‪9.67 USD‬
USDCHF
معامله
#97842510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.0118
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪9.67 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۲۱
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۲
فروش
0.1
1.01438
1.01181
سود
‪24.40 USD‬
USDCHF
معامله
#97855248
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.01181
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪24.40 USD‬