حالت آزمایشی
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۵۷
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۴۶
خرید
0.08
0.91678
0.91583
سود
‪-0.08 USD‬
USDCHF
معامله
#1504905504
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۴۶
حجم معامله
0.08
خروج
0.91583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۴۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۳۱
فروش
0.01
1.20291
1.20258
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1504900004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.20258
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۳
فروش
0.01
1.20363
1.20316
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1504808132
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20316
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۶
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۰
فروش
0.01
1.20363
1.20314
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1504808133
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.20314
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۵
خرید
0.05
0.91515
0.91576
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504881563
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.91576
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۹
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۲۹
فروش
0.01
1.20547
1.20514
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1504857576
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.20514
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۹
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۲
خرید
0.05
0.91545
0.9162
سود
‪0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504747856
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.9162
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۱۱
خرید
0.05
0.91428
0.91523
سود
‪0.05 USD‬
USDCHF
معامله
#1504771840
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.91523
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۱۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۹
خرید
0.05
0.91328
0.91403
سود
‪0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504763686
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.91403
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۵
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۱
خرید
0.05
0.91399
0.91293
سود
‪-0.06 USD‬
USDCHF
معامله
#1504753813
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.91293
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۰
فروش
0.05
0.71756
0.71852
سود
‪-0.05 USD‬
NZDUSD
معامله
#1504743526
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.71852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۵۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۰
فروش
0.05
0.71742
0.71852
سود
‪-0.06 USD‬
NZDUSD
معامله
#1504743361
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.71852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۹
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۵
فروش
0.05
129.938
129.762
سود
‪0.08 USD‬
EURJPY
معامله
#1504254371
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
129.762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۱
فروش
0.07
129.939
129.767
سود
‪0.11 USD‬
EURJPY
معامله
#1504254375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.939
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۱
حجم معامله
0.07
خروج
129.767
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۳۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۵
فروش
0.03
130.04
129.771
سود
‪0.07 USD‬
EURJPY
معامله
#1504600321
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
129.771
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۸:۱۳
خرید
0.01
1.35039
1.3544
سود
‪0.00 USD‬
XRPUSD
معامله
#1504693024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۴۵
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۴۵
خرید
0.01
1.33117
1.34401
سود
‪0.01 USD‬
XRPUSD
معامله
#1504693014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.34401
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۲۳
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۵۸
خرید
0.01
1.31895
1.32503
سود
‪0.00 USD‬
XRPUSD
معامله
#1504693003
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.32503
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۵۲
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۰۲
خرید
0.01
1.30884
1.31205
سود
‪0.00 USD‬
XRPUSD
معامله
#1504692515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۲۴
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۹
خرید
0.01
1.29002
1.31385
سود
‪0.02 USD‬
XRPUSD
معامله
#1504692122
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.31385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۴۷
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۳۷
خرید
0.01
1.26199
1.2674
سود
‪0.00 USD‬
XRPUSD
معامله
#1504692110
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26199
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۰۲
فروش
0.05
130.444
130.385
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1504646486
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
130.385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
خرید
0.05
0.92229
0.921
سود
‪-0.07 USD‬
USDCHF
معامله
#1504609259
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.921
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
خرید
0.05
0.92228
0.921
سود
‪-0.07 USD‬
USDCHF
معامله
#1504609256
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.921
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۵۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۲۳
فروش
0.05
130.148
130.068
سود
‪0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#1504567458
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.148
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۲۳
حجم معامله
0.05
خروج
130.068
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۳۹
خرید
0.05
0.92223
0.92259
سود
‪0.02 USD‬
USDCHF
معامله
#1504597635
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92223
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.92259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۳۰
فروش
0.05
1.19751
1.1965
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1504585819
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.1965
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۸
خرید
0.05
0.92191
0.9213
سود
‪-0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504584109
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.9213
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۰۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۳
خرید
0.05
0.92379
0.92437
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504531860
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.92437
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۹
خرید
0.1
0.92379
0.92434
سود
‪0.06 USD‬
USDCHF
معامله
#1504531855
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.92434
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۵۳
فروش
0.05
130.215
130.175
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1504471653
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
130.175
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۶
خرید
0.03
0.92288
0.92356
سود
‪0.02 USD‬
USDCHF
معامله
#1504488611
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.92356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۲
خرید
0.05
0.92304
0.92356
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504471632
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.92356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۹
خرید
0.05
0.92305
0.92356
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504471646
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.92356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۲۸
خرید
0.05
1.25218
1.25235
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1504510499
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25218
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.25235
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۸
خرید
0.05
0.9222
0.9228
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504399963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.9228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۸
خرید
0.05
0.92215
0.92284
سود
‪0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504399984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.92284
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۱۱
خرید
0.05
0.92163
0.9221
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504464159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.9221
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۴
خرید
0.05
0.92076
0.9214
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504452016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.9214
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۸
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۱
خرید
0.1
0.92077
0.92143
سود
‪0.07 USD‬
USDCHF
معامله
#1504406045
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.92143
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۸
خرید
0.05
0.73316
0.73376
سود
‪0.03 USD‬
CADCHF
معامله
#1504460613
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.73376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۳۱
خرید
0.05
0.91916
0.91998
سود
‪0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504459376
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.91998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۳
خرید
0.05
0.91923
0.91874
سود
‪-0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504458089
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91923
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.91874
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۲
خرید
0.05
0.91955
0.91899
سود
‪-0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504457558
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.91899
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۰۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
خرید
0.1
0.91976
0.92054
سود
‪0.08 USD‬
USDCHF
معامله
#1504441278
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91976
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.92054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۴۸:۱۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۴
خرید
0.1
0.92078
0.91949
سود
‪-0.14 USD‬
USDCHF
معامله
#1504417426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۴۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.91949
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
فروش
0.05
130.176
130.152
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1504419338
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
130.152
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
فروش
0.05
130.261
130.209
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1504397530
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
130.209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۱۰
خرید
0.1
0.92021
0.92054
سود
‪0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504413096
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.92054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۲
خرید
0.1
0.92077
0.92
سود
‪-0.08 USD‬
USDCHF
معامله
#1504410597
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
0.92
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬