حالت آزمایشی
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۳۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۵۰
خرید
0.1
120.834
120.894
سود
‪3.58 USD‬
EURJPY
معامله
#139422266
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
120.894
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪3.58 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۵۵
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۱۰
فروش
0.03
120.85
120.828
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#139326914
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
120.828
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۳
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۲
فروش
0.03
120.911
120.828
سود
‪1.71 USD‬
EURJPY
معامله
#139307754
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
120.828
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.71 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۴۲
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۲
فروش
0.1
120.831
120.776
سود
‪3.12 USD‬
EURJPY
معامله
#139325344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.831
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
120.776
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪3.12 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۶
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۷
فروش
0.03
120.936
120.774
سود
‪3.92 USD‬
EURJPY
معامله
#139307925
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
120.774
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۰۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۱۰
فروش
0.03
120.874
120.766
سود
‪2.41 USD‬
EURJPY
معامله
#139307314
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.874
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
120.766
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.41 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۹
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۷
فروش
0.03
1.3568
1.35525
سود
‪3.13 USD‬
USDCAD
معامله
#139127321
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.35525
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.13 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۳۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۰
فروش
0.03
1.35598
1.35519
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#139123214
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.35519
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۸
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۱۳
فروش
0.03
1.35569
1.35518
سود
‪0.83 USD‬
USDCAD
معامله
#139116421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.35518
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
فروش
0.03
1.35533
1.35517
سود
‪0.05 USD‬
USDCAD
معامله
#139115895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.35517
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۲۸
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۵
فروش
0.03
1.35525
1.35526
سود
‪-0.32 USD‬
USDCAD
معامله
#139114184
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35525
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.35526
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۲۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۵۶
فروش
0.02
1.35867
1.35518
سود
‪4.95 USD‬
USDCAD
معامله
#139146317
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.35518
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.95 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۰۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۵
فروش
0.05
1.79323
1.79172
سود
‪4.22 USD‬
GBPAUD
معامله
#139084340
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.79172
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.22 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۸
فروش
0.05
1.79289
1.79173
سود
‪3.00 USD‬
GBPAUD
معامله
#139080681
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.79173
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۷:۵۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۳
فروش
0.02
1.79387
1.79175
سود
‪2.53 USD‬
GBPAUD
معامله
#139085669
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.79175
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.53 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۸
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۱۹
فروش
0.02
1.79356
1.79178
سود
‪2.06 USD‬
GBPAUD
معامله
#139084962
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.79178
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.06 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۱۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۷:۵۹
فروش
0.05
1.79318
1.79318
سود
‪-1.00 USD‬
GBPAUD
معامله
#139081303
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۷:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.79318
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-1.00 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۴۲:۰۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۱:۵۰
خرید
0.02
132.387
132.589
سود
‪3.38 USD‬
GBPJPY
معامله
#138847680
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۴۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۱:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
132.589
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.38 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۲۳
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۴
خرید
0.05
132.434
132.6
سود
‪6.74 USD‬
GBPJPY
معامله
#138845348
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
132.6
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.74 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۳
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۴۵
خرید
0.05
132.535
132.609
سود
‪2.45 USD‬
GBPJPY
معامله
#138844972
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
132.609
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.45 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۵۶
فروش
0.03
132.312
132.24
سود
‪1.41 USD‬
GBPJPY
معامله
#138818787
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.312
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
132.24
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۲۵
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۴۴
فروش
0.03
132.284
132.248
سود
‪0.40 USD‬
GBPJPY
معامله
#138819377
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.284
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
132.248
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۳
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۵۹
فروش
0.07
132.311
132.248
سود
‪2.71 USD‬
GBPJPY
معامله
#138817626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.311
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۵۹
حجم معامله
0.07
خروج
132.248
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪2.71 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۰۱
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
فروش
0.02
1.12229
1.12139
سود
‪1.60 USD‬
EURUSD
معامله
#138748527
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.12139
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.60 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۲۷
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۱
فروش
0.02
1.12273
1.12138
سود
‪2.50 USD‬
EURUSD
معامله
#138753759
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.12138
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۳۳
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۱۶
فروش
0.05
1.12202
1.12141
سود
‪2.55 USD‬
EURUSD
معامله
#138748244
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.12141
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۷
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
فروش
0.05
1.12196
1.12156
سود
‪1.50 USD‬
EURUSD
معامله
#138748307
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12196
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.12156
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.50 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۰
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۴
فروش
0.02
132.851
132.682
سود
‪2.76 USD‬
GBPJPY
معامله
#138714588
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.851
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
132.682
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.76 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۴۲
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۵۶
فروش
0.04
133.125
133.048
سود
‪2.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#138677910
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۵۶
حجم معامله
0.04
خروج
133.048
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪2.07 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۴۹
خرید
0.04
133.038
133.055
سود
‪-0.17 USD‬
GBPJPY
معامله
#138674625
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
133.055
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۱۶
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۳۲
خرید
0.03
132.996
133.045
سود
‪0.77 USD‬
GBPJPY
معامله
#138674877
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
133.045
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۱۹
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۴۱
فروش
0.08
133.095
133.056
سود
‪1.31 USD‬
GBPJPY
معامله
#138672955
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۴۱
حجم معامله
0.08
خروج
133.056
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۵۲
خرید
0.02
133.282
133.496
سود
‪3.59 USD‬
GBPJPY
معامله
#138627260
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.282
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
133.496
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.59 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۱۷
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۹
خرید
0.05
133.381
133.501
سود
‪4.59 USD‬
GBPJPY
معامله
#138624546
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
133.501
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.59 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۴
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۶
خرید
0.05
133.335
133.468
سود
‪5.19 USD‬
GBPJPY
معامله
#138627068
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
133.468
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.19 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۳۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۴۷
فروش
0.02
132.964
132.868
سود
‪1.39 USD‬
GBPJPY
معامله
#138529632
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
132.868
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.39 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۲۱
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۲۷
فروش
0.02
132.892
132.871
سود
‪-0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#138529376
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
132.871
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۵۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۵۹
فروش
0.02
132.934
132.873
سود
‪0.74 USD‬
GBPJPY
معامله
#138529415
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
132.873
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۴۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۳۴
خرید
0.02
120.483
120.451
سود
‪-0.99 USD‬
EURJPY
معامله
#138526393
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
120.451
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.99 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۳۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۲۷
خرید
0.04
120.397
120.452
سود
‪1.26 USD‬
EURJPY
معامله
#138526836
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
120.452
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۲۳
خرید
0.02
120.429
120.453
سود
‪0.05 USD‬
EURJPY
معامله
#138526490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
120.453
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۰۷
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۱۶
خرید
0.04
120.415
120.451
سود
‪0.55 USD‬
EURJPY
معامله
#138526530
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
120.451
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۳۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۷
فروش
0.02
133.349
133.027
سود
‪5.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#138518834
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.349
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
133.027
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪5.62 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۰
فروش
0.05
133.273
133.025
سود
‪10.59 USD‬
GBPJPY
معامله
#138515168
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
133.025
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪10.59 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۷
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۴
فروش
0.05
133.209
133.136
سود
‪2.41 USD‬
GBPJPY
معامله
#138513973
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
133.136
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.41 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۱۸
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۲۵
خرید
0.02
132.94
133.305
سود
‪6.46 USD‬
GBPJPY
معامله
#138495957
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
133.305
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪6.46 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۸
خرید
0.03
133.042
133.265
سود
‪5.68 USD‬
GBPJPY
معامله
#138495518
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
133.265
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪5.68 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۴۱
خرید
0.03
133.18
133.269
سود
‪1.91 USD‬
GBPJPY
معامله
#138493818
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
133.269
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۲۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۳
خرید
0.05
0.65516
0.65615
سود
‪4.24 USD‬
AUDCHF
معامله
#138442363
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.65615
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.24 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۵۳
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۲۱
خرید
0.02
0.65582
0.655
سود
‪-2.14 USD‬
AUDCHF
معامله
#138437725
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.655
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-2.14 USD‬