حالت آزمایشی
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
فروش
0.01
125.968
130.032
سود
‪-37.26 USD‬
GBPJPY
معامله
#129447463
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
130.032
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-37.26 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۵۹
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
فروش
0.01
127.378
130.032
سود
‪-24.40 USD‬
GBPJPY
معامله
#129462064
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
127.378
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
130.032
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-24.40 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۰
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
فروش
0.01
126.891
130.032
سود
‪-28.84 USD‬
GBPJPY
معامله
#129458950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
130.032
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-28.84 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
فروش
0.01
126.148
130.032
سود
‪-35.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#129447934
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.148
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
130.032
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-35.62 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۰
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
فروش
0.02
125.704
126.165
سود
‪-8.86 USD‬
GBPJPY
معامله
#129446750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
126.165
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-8.86 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۳
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
فروش
0.01
125.658
126.165
سود
‪-4.85 USD‬
GBPJPY
معامله
#129446684
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.658
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
126.165
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.85 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۸
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
فروش
0.01
125.634
126.165
سود
‪-5.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#129446680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
126.165
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.07 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۹
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۳۵
فروش
0.01
108.29
107.981
سود
‪2.76 USD‬
USDJPY
معامله
#129384763
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
107.981
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.76 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۴۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۳۰
فروش
0.01
125.732
125.071
سود
‪5.92 USD‬
GBPJPY
معامله
#129381047
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
125.071
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.92 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۰۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۴
فروش
0.01
107.991
107.981
سود
‪-0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#129381076
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
107.981
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۶
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۰
فروش
0.01
108.014
107.975
سود
‪0.26 USD‬
USDJPY
معامله
#129381114
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
107.975
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۲۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۱۶
فروش
0.01
108.011
107.976
سود
‪0.22 USD‬
USDJPY
معامله
#129381124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
107.976
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۵۴
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۰:۱۰
فروش
0.01
129.93
129.701
سود
‪1.94 USD‬
GBPJPY
معامله
#129247985
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
129.701
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۱۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۰۵
فروش
0.01
129.878
129.5
سود
‪3.32 USD‬
GBPJPY
معامله
#129206343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
129.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.32 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۰۱
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۰۵
فروش
0.01
129.664
129.5
سود
‪1.33 USD‬
GBPJPY
معامله
#129201935
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
129.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۷
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۷
فروش
0.01
129.799
129.152
سود
‪5.85 USD‬
GBPJPY
معامله
#129141621
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
129.152
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.85 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۲۴
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۷
فروش
0.01
129.442
129.159
سود
‪2.45 USD‬
GBPJPY
معامله
#129164295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
129.159
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.45 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۱۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۳
فروش
0.01
129.695
129.337
سود
‪3.15 USD‬
GBPJPY
معامله
#129141572
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
129.337
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.15 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۲۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۰۸
فروش
0.01
129.628
129.328
سود
‪2.61 USD‬
GBPJPY
معامله
#129141016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
129.328
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.61 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۳
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۲۹
فروش
0.01
130.24
129.574
سود
‪6.06 USD‬
GBPJPY
معامله
#129136095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
129.574
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.06 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۳۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۲۶
خرید
0.01
130.392
130.516
سود
‪0.96 USD‬
GBPJPY
معامله
#129098813
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
130.516
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۱۳
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۴۹
فروش
0.01
129.703
129.598
سود
‪0.79 USD‬
GBPJPY
معامله
#129076358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.703
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
129.598
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۵۰
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۷
فروش
0.01
129.911
129.788
سود
‪0.96 USD‬
GBPJPY
معامله
#129075179
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
129.788
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۲۹
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۳۳
فروش
0.01
129.765
129.765
سود
‪-0.20 USD‬
GBPJPY
معامله
#129060897
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.765
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
129.765
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۶
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۵
فروش
0.01
129.73
129.332
سود
‪3.57 USD‬
GBPJPY
معامله
#129060740
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
129.332
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.57 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۵
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۸
فروش
0.01
129.705
129.28
سود
‪3.83 USD‬
GBPJPY
معامله
#129060711
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
129.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.83 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۸
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۴
خرید
0.01
129.714
129.759
سود
‪0.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#129055746
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
129.759
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۴۲
خرید
0.01
130.068
130.107
سود
‪0.17 USD‬
GBPJPY
معامله
#129055395
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
130.107
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۶
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۵
فروش
0.01
131.004
130.037
سود
‪8.93 USD‬
GBPJPY
معامله
#129052781
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.004
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
130.037
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.93 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۳
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۱
خرید
0.01
2.00258
2.00259
سود
‪-0.20 USD‬
GBPAUD
معامله
#129044935
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
2.00258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
2.00259
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۱۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۸
فروش
0.01
2.01178
2
سود
‪7.02 USD‬
GBPAUD
معامله
#129040859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.01178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
2
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.02 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۱۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۴۹
فروش
0.01
131.401
130.295
سود
‪10.25 USD‬
GBPJPY
معامله
#129002783
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
130.295
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.25 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۵۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۳۴
فروش
0.01
133.275
132.729
سود
‪4.86 USD‬
GBPJPY
معامله
#128947977
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
132.729
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.86 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۲۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
فروش
0.01
133.13
132.735
سود
‪3.47 USD‬
GBPJPY
معامله
#128947785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
132.735
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.47 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۳۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
133.096
132.727
سود
‪3.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#128947665
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
132.727
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.22 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۱۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۴۰
فروش
0.01
134.068
133.734
سود
‪2.92 USD‬
GBPJPY
معامله
#128932024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
133.734
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.92 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۰۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۹
فروش
0.01
134.137
134.137
سود
‪-0.20 USD‬
GBPJPY
معامله
#128923124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
134.137
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۵۸
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۹
فروش
0.01
134.25
134.135
سود
‪0.87 USD‬
GBPJPY
معامله
#128922883
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
134.135
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۲۳
فروش
0.01
134.092
134.095
سود
‪-0.23 USD‬
GBPJPY
معامله
#128922143
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
134.095
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۲۳
فروش
0.01
134.116
133.4
سود
‪6.52 USD‬
GBPJPY
معامله
#128922193
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
133.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.52 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۲۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
فروش
0.01
131.782
133.548
سود
‪-16.88 USD‬
GBPJPY
معامله
#128896788
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
133.548
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-16.88 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
فروش
0.01
132.411
133.548
سود
‪-10.94 USD‬
GBPJPY
معامله
#128898517
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
133.548
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.94 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۵:۱۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
فروش
0.01
131.844
133.548
سود
‪-16.29 USD‬
GBPJPY
معامله
#128897192
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.844
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
133.548
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-16.29 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
فروش
0.03
131.732
133.548
سود
‪-52.04 USD‬
GBPJPY
معامله
#128896813
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-51.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
133.548
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-52.04 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۰۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۰۰
فروش
0.01
131.842
131.5
سود
‪3.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#128884718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
131.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.07 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۳۳:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۹
فروش
0.01
131.633
131.55
سود
‪0.59 USD‬
GBPJPY
معامله
#128884650
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۳۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
131.55
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۲۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۲
فروش
0.01
131.838
131.6
سود
‪2.08 USD‬
GBPJPY
معامله
#128883617
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
131.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.08 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۱۵
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۲
فروش
0.01
131.704
131.6
سود
‪0.80 USD‬
GBPJPY
معامله
#128883224
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
131.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۴۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۲۸
فروش
0.01
131.752
131.619
سود
‪1.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#128881374
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
131.619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۱:۲۵
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۴۵
فروش
0.01
132.08
131.992
سود
‪0.65 USD‬
GBPJPY
معامله
#128880872
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
131.992
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.65 USD‬