حالت آزمایشی
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۰
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۱۴
خرید
0.01
1.31436
1.3195
سود
5.14 USD
GBPUSD
معامله
#51664920
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31436
بهره
0.00 USD
مجموع
5.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.3195
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.14 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۰۳
خرید
0.01
1.31561
1.32011
سود
4.50 USD
GBPUSD
معامله
#51547932
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31561
بهره
0.00 USD
مجموع
4.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.32011
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.50 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۳
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۵۲
خرید
0.03
1.29871
1.29946
سود
2.25 USD
GBPUSD
معامله
#50207780
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29871
بهره
0.00 USD
مجموع
2.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.29946
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.25 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۰۴
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۲۸
خرید
0.03
1.28689
1.28445
سود
-7.32 USD
GBPUSD
معامله
#50321696
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28689
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.28445
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.32 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۳۸
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۴۴
خرید
0.03
1.29298
1.29
سود
-8.94 USD
GBPUSD
معامله
#50247382
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29298
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.29
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.94 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۴۵
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۳۷
خرید
0.03
1.29286
1.2936
سود
2.22 USD
GBPUSD
معامله
#50237155
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29286
بهره
0.00 USD
مجموع
2.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.2936
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.22 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۷
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۸:۳۲
خرید
0.03
1.29372
1.29445
سود
2.19 USD
GBPUSD
معامله
#50231879
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29372
بهره
0.00 USD
مجموع
2.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۸:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.29445
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.19 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۰۵:۳۸
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۰۵
خرید
0.03
1.29132
1.295
سود
11.04 USD
GBPUSD
معامله
#50181849
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۰۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29132
بهره
0.00 USD
مجموع
11.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.295
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.04 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۹:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۳۵:۰۱
خرید
0.03
1.28796
1.28914
سود
3.54 USD
GBPUSD
معامله
#50182693
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28796
بهره
0.00 USD
مجموع
3.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۳۵:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.28914
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.54 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۴۴
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۲۰
خرید
0.03
1.29024
1.2935
سود
9.78 USD
GBPUSD
معامله
#50165604
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29024
بهره
0.00 USD
مجموع
9.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.2935
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.78 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۰۵
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۱۵
خرید
0.03
1.2864
1.29129
سود
14.67 USD
GBPUSD
معامله
#50160789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2864
بهره
0.00 USD
مجموع
14.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.29129
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.67 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۸
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۴۷
خرید
0.03
1.28221
1.2875
سود
15.87 USD
GBPUSD
معامله
#50141137
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28221
بهره
0.00 USD
مجموع
15.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.2875
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
15.87 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۴۳
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۲۴
خرید
0.03
1.28266
1.286
سود
10.02 USD
GBPUSD
معامله
#50131611
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28266
بهره
0.00 USD
مجموع
10.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.286
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.02 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۴۲
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۸
خرید
0.03
1.28032
1.28297
سود
7.95 USD
GBPUSD
معامله
#50131222
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28032
بهره
0.00 USD
مجموع
7.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.28297
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.95 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۵۷
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۷
خرید
0.03
1.27664
1.27902
سود
7.14 USD
GBPUSD
معامله
#50126227
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27664
بهره
0.00 USD
مجموع
7.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.27902
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.14 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۲۴
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۴۹
خرید
0.03
1.27631
1.28409
سود
23.34 USD
GBPUSD
معامله
#48261827
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27631
بهره
0.00 USD
مجموع
23.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.28409
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
23.34 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۴۶
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۷
فروش
0.03
1.26499
1.26203
سود
8.88 USD
GBPUSD
معامله
#49988297
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26499
بهره
0.00 USD
مجموع
8.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.26203
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.88 USD
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۲
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۵۲
فروش
0.03
1.25133
1.24606
سود
15.81 USD
GBPUSD
معامله
#48497614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25133
بهره
0.00 USD
مجموع
15.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.24606
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
15.81 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۰
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
خرید
0.03
1.26964
1.25134
سود
-54.90 USD
GBPUSD
معامله
#48320799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26964
بهره
0.00 USD
مجموع
-54.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.25134
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-54.90 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۳
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۴
خرید
0.03
1.26864
1.26945
سود
2.43 USD
GBPUSD
معامله
#48245584
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26864
بهره
0.00 USD
مجموع
2.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.26945
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.43 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۰۴
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۳
خرید
0.03
1.26688
1.26862
سود
5.22 USD
GBPUSD
معامله
#48245151
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26688
بهره
0.00 USD
مجموع
5.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.26862
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.22 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۳۵:۰۷
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۰۳
خرید
0.03
1.267
1.26795
سود
2.85 USD
GBPUSD
معامله
#48242376
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۳۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.267
بهره
0.00 USD
مجموع
2.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.26795
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.85 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۲۳
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۵۶
فروش
0.03
1.25645
1.25666
سود
-0.63 USD
GBPUSD
معامله
#48212223
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25645
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.25666
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.63 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۱۸
فروش
0.03
1.2687
1.2637
سود
15.00 USD
GBPUSD
معامله
#48152538
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2687
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.2637
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
15.00 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۰
خرید
0.03
1.27098
1.26873
سود
-6.75 USD
GBPUSD
معامله
#48137469
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27098
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.26873
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-6.75 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۱۰
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۳۷
خرید
0.03
1334.76
1335.57
سود
2.43 USD
XAUUSD
معامله
#48107736
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1334.76
بهره
0.00 USD
مجموع
2.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1335.57
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.43 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۳۱
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۴۵
خرید
0.03
1335.23
1338.51
سود
9.84 USD
XAUUSD
معامله
#48096502
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1335.23
بهره
0.00 USD
مجموع
9.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1338.51
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.84 USD
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۴۱
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۱۲
خرید
0.03
1333.58
1337.81
سود
12.69 USD
XAUUSD
معامله
#47373754
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1333.58
بهره
0.00 USD
مجموع
12.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1337.81
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
12.69 USD
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۴
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۰۹
خرید
0.03
1333.82
1334.92
سود
3.30 USD
XAUUSD
معامله
#47371497
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1333.82
بهره
0.00 USD
مجموع
3.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1334.92
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.30 USD
۱۹.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۳
۱۹.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۲۰
خرید
0.03
1331.76
1331.99
سود
0.69 USD
XAUUSD
معامله
#47357389
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1331.76
بهره
0.00 USD
مجموع
0.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1331.99
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.69 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۵
۱۹.۰۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۱۰
خرید
0.03
1325.65
1328.05
سود
7.20 USD
XAUUSD
معامله
#47267236
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1325.65
بهره
0.00 USD
مجموع
7.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1328.05
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.20 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۱۰
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۵۲
خرید
0.03
1324.19
1325.08
سود
2.67 USD
XAUUSD
معامله
#47266502
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1324.19
بهره
0.00 USD
مجموع
2.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1325.08
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.67 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۱۷
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۳
خرید
0.03
1323.04
1323.94
سود
2.70 USD
XAUUSD
معامله
#47265976
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1323.04
بهره
0.00 USD
مجموع
2.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1323.94
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.70 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۳۰
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۱۹
خرید
0.03
1321.73
1322.89
سود
3.48 USD
XAUUSD
معامله
#47264399
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1321.73
بهره
0.00 USD
مجموع
3.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
1322.89
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.48 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۱۱
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۰۹
خرید
0.03
1320.35
1321.07
سود
2.16 USD
XAUUSD
معامله
#47263230
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1320.35
بهره
0.00 USD
مجموع
2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1321.07
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.16 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۳۵
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۶:۲۹
خرید
0.03
1319.96
1320.36
سود
1.20 USD
XAUUSD
معامله
#47261594
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1319.96
بهره
0.00 USD
مجموع
1.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۶:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
1320.36
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.20 USD
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۳۶
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۵
خرید
0.03
1313.88
1316.5
سود
7.86 USD
XAUUSD
معامله
#47253534
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1313.88
بهره
0.00 USD
مجموع
7.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1316.5
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.86 USD
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۶
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۳۹
خرید
0.03
1313.75
1313.74
سود
-0.03 USD
XAUUSD
معامله
#47251366
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1313.75
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1313.74
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.03 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۱
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۷
خرید
0.03
1309.43
1310.15
سود
2.16 USD
XAUUSD
معامله
#47245506
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1309.43
بهره
0.00 USD
مجموع
2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1310.15
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.16 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۵۹
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۳۹
خرید
0.03
1309.06
1310
سود
2.82 USD
XAUUSD
معامله
#47245267
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1309.06
بهره
0.00 USD
مجموع
2.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1310
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.82 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۹
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۱
خرید
0.03
1308.28
1309.4
سود
3.36 USD
XAUUSD
معامله
#47244510
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1308.28
بهره
0.00 USD
مجموع
3.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1309.4
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.36 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۲۴
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۵:۰۷
خرید
0.03
1307.75
1308.8
سود
3.15 USD
XAUUSD
معامله
#47243836
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1307.75
بهره
0.00 USD
مجموع
3.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۵:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1308.8
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.15 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۴۶
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۴۲
خرید
0.03
1307.3
1308.8
سود
4.50 USD
XAUUSD
معامله
#47242411
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1307.3
بهره
0.00 USD
مجموع
4.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1308.8
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.50 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۱۰
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۱
خرید
0.03
1305.67
1306.68
سود
3.03 USD
XAUUSD
معامله
#47241994
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1305.67
بهره
0.00 USD
مجموع
3.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1306.68
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.03 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۱۰
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۱۱:۱۲
خرید
0.03
1303.73
1304.79
سود
3.18 USD
XAUUSD
معامله
#47241760
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1303.73
بهره
0.00 USD
مجموع
3.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۱۱:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1304.79
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.18 USD
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۵
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۲۵:۳۸
خرید
0.03
1302.99
1303.65
سود
1.98 USD
XAUUSD
معامله
#47238567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1302.99
بهره
0.00 USD
مجموع
1.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۲۵:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1303.65
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.98 USD
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۴۴
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
خرید
0.03
1300.34
1302.38
سود
6.12 USD
XAUUSD
معامله
#47236508
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1300.34
بهره
0.00 USD
مجموع
6.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1302.38
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.12 USD
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۹:۵۷
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۷:۴۰
خرید
0.03
1300.43
1301.31
سود
2.64 USD
XAUUSD
معامله
#47231761
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1300.43
بهره
0.00 USD
مجموع
2.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۷:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1301.31
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.64 USD
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۵
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۲۳:۱۴
خرید
0.03
1296.52
1302.5
سود
17.94 USD
XAUUSD
معامله
#47081176
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1296.52
بهره
0.00 USD
مجموع
17.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۲۳:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
1302.5
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.94 USD
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۶:۰۵
فروش
0.05
1279.26
1280.69
سود
-7.15 USD
XAUUSD
معامله
#47191292
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1279.26
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۶:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1280.69
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.15 USD