حالت آزمایشی
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۶
خرید
0.01
1773.39
1756.24
سود
‪-17.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#30154741
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1773.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1756.24
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-17.35 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۴
خرید
0.01
1764.15
1756.24
سود
‪-8.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#30161447
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1764.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1756.24
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.11 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۵
فروش
0.01
1763.55
1760
سود
‪3.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#30161646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1763.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1760
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.35 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۲
فروش
0.01
1772.52
1776.24
سود
‪-3.92 USD‬
XAUUSD
معامله
#30022243
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1776.24
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.92 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۱
خرید
0.01
1773.4
1775.9
سود
‪2.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#30029730
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1773.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1775.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۵۱
فروش
0.01
1771.72
1776.7
سود
‪-5.18 USD‬
XAUUSD
معامله
#29901992
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1771.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1776.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.18 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۳۰
خرید
0.01
1768.14
1771.1
سود
‪2.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#29893319
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1768.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1771.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.76 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۹
خرید
0.01
1753.41
1756.4
سود
‪2.79 USD‬
XAUUSD
معامله
#29603279
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1753.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1756.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.79 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۹
فروش
0.01
1760.01
1757
سود
‪2.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#29596808
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1760.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1757
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.81 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۹
خرید
0.01
1770.99
1758
سود
‪-13.19 USD‬
XAUUSD
معامله
#29490077
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1770.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1758
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-13.19 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۸
فروش
0.01
1762.3
1759.31
سود
‪2.79 USD‬
XAUUSD
معامله
#29503458
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1762.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1759.31
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.79 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۶
خرید
0.01
1796.91
1786.93
سود
‪-10.18 USD‬
XAUUSD
معامله
#28667441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1796.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1786.93
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.18 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۴
خرید
0.01
1791.6
1786.81
سود
‪-4.99 USD‬
XAUUSD
معامله
#28673626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1791.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1786.81
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.99 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۸
خرید
0.01
1793.69
1786.87
سود
‪-7.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#28672982
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1793.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1786.87
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.02 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۶
خرید
0.01
1788.63
1787.03
سود
‪-1.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#28674315
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1787.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.80 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۶
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۸
فروش
0.01
1814.44
1811.5
سود
‪2.74 USD‬
XAUUSD
معامله
#28555299
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1814.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1811.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.74 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۱
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۲
فروش
0.01
1812.2
1812
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#28554089
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1812.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1812
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۷
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۱
فروش
0.01
1808.9
1812
سود
‪-3.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#28550781
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1808.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1812
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.30 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
خرید
0.01
1812.7
1813.3
سود
‪0.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#28146141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1812.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1813.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۶
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
خرید
0.01
1815.77
1813.3
سود
‪-2.67 USD‬
XAUUSD
معامله
#28145735
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1815.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1813.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.67 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
خرید
0.01
1810.7
1813.3
سود
‪2.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#28169661
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1810.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1813.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.40 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
فروش
0.01
1817.56
1813.5
سود
‪3.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#28038591
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1817.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1813.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.86 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
فروش
0.01
1810.81
1813.23
سود
‪-2.62 USD‬
XAUUSD
معامله
#28006325
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1810.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1813.23
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.62 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
فروش
0.01
1815.8
1813.8
سود
‪1.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#28006874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1815.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1813.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۴۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
فروش
0.01
1813.8
1813.6
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#28006854
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1813.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۰
فروش
0.01
1815.06
1813.07
سود
‪1.79 USD‬
XAUUSD
معامله
#27852738
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1815.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1813.07
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۴۷
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۲۷
خرید
0.01
1815.3
1816.8
سود
‪1.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#27724986
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1815.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1816.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۲
فروش
0.05
1.38232
1.38401
سود
‪-8.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#21763469
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.38401
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-8.95 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۵۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
فروش
0.05
1.38564
1.38751
سود
‪-9.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#21578521
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.38751
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-9.85 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۳
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۵۶
خرید
0.05
1.38545
1.38606
سود
‪2.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#21418409
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.38606
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۸
خرید
0.05
1.3741
1.37475
سود
‪2.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#21259526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.37475
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.75 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۸
فروش
0.05
1.38386
1.38294
سود
‪4.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#20975764
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.38294
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.10 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۳
فروش
0.05
1.38537
1.38475
سود
‪2.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#20445509
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38537
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.38475
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.60 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۹
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۹
خرید
0.05
1.39133
1.3922
سود
‪3.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#20249738
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39133
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.3922
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.85 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۷
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۵
فروش
0.05
1.39071
1.39014
سود
‪2.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#19910404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39071
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.39014
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۹
فروش
0.05
1.39624
1.3952
سود
‪4.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#19755950
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.3952
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.70 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۴
خرید
0.05
1.39811
1.3991
سود
‪4.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#19634427
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.3991
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.45 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۵۱
فروش
0.05
1.38957
1.3902
سود
‪-3.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#19479849
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38957
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.3902
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-3.65 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۱۸
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۸
فروش
0.05
1.38802
1.38999
سود
‪-10.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#19476858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.38999
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-10.35 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۸
فروش
0.05
1.38712
1.38999
سود
‪-14.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#19469724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.38999
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-14.85 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۵
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۹
خرید
0.05
1.38772
1.3878
سود
‪-0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#19372062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.3878
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۳۱
خرید
0.05
1.38692
1.3876
سود
‪2.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#19378369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38692
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.3876
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.90 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
خرید
0.05
1.3834
1.38165
سود
‪-9.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#19260929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.38165
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-9.25 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۲
خرید
0.05
1.38215
1.38166
سود
‪-2.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#19261942
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.38166
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-2.95 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۴۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۱۵
خرید
0.05
1.41047
1.411
سود
‪2.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#18812311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41047
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.411
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.15 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۰
خرید
0.05
1.40753
1.4085
سود
‪4.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#18492120
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.4085
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.35 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۷
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۱۳
فروش
0.05
1.41062
1.4101
سود
‪2.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#18257669
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.4101
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.10 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۵
فروش
0.05
1.40964
1.40961
سود
‪-0.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#17726167
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.40961
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۹
فروش
0.05
1.41732
1.41658
سود
‪3.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#17506403
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.41658
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.20 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۲
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۶
فروش
0.05
1.41362
1.41414
سود
‪-3.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#17355728
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.41414
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-3.10 USD‬