حالت آزمایشی
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۳۸
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۰۸
خرید
0.01
1.19536
1.19229
سود
‪-3.07 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70422646
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.19229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.07 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۶
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۲
خرید
0.02
1.1902
1.19206
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70461904
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1902
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.19206
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۳۶
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۲۸
خرید
0.01
1.19237
1.19384
سود
‪1.47 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70442281
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.19384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۲۴
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۵
خرید
0.01
1.20404
1.20412
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70356994
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20412
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۹
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۴
خرید
0.01
1.20556
1.20412
سود
‪-1.44 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70337842
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20556
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20412
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.44 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۱۱
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۰
خرید
0.02
1.20268
1.20419
سود
‪3.02 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70385889
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.20419
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.02 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۴۰
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۳۱
خرید
0.01
1.20817
1.20982
سود
‪1.65 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70281021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.20982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۰۷
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۴
فروش
0.01
1.20829
1.20828
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70262492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20828
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۵۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۷
فروش
0.01
1.20898
1.20849
سود
‪0.49 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70271043
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.20849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۲
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۱۰
فروش
0.01
1.20843
1.20843
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70262157
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.20843
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۰
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۰
خرید
0.01
1.20048
1.20106
سود
‪0.58 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70214312
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20048
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.20106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۰۶
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۵۹
خرید
0.01
1.38905
1.38917
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#70193994
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38917
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۲۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۲
خرید
0.01
1.39562
1.39639
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#70143645
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.39639
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۱
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۰۳
خرید
0.01
1.39619
1.39572
سود
‪-0.47 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#70131327
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۴۵
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۴۰
خرید
0.01
1.39405
1.39577
سود
‪1.72 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#70133344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.39577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۰
خرید
0.01
1.21466
1.21196
سود
‪-2.70 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70043032
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21196
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.70 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۵۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۷
خرید
0.02
1.21278
1.21195
سود
‪-1.66 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70046646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.21195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.66 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۴
خرید
0.03
1.21
1.21196
سود
‪5.88 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70048663
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.21196
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.88 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۹
خرید
0.01
1.21409
1.21567
سود
‪1.58 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70032980
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.58 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۶:۲۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۸
خرید
0.01
1.21591
1.21567
سود
‪-0.24 USD‬
EURUSD_S
معامله
#70025245
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21591
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۶
فروش
0.01
106.153
106.081
سود
‪0.68 USD‬
USDJPY_S
معامله
#69966498
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
106.081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۱۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۳۶
فروش
0.01
106.077
106.075
سود
‪0.02 USD‬
USDJPY_S
معامله
#69949809
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
106.075
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۳۴
فروش
0.01
106.128
106.075
سود
‪0.50 USD‬
USDJPY_S
معامله
#69956378
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
106.075
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۳
خرید
0.01
1.4187
1.41571
سود
‪-2.99 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#69867890
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41571
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.99 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۳
خرید
0.01
1.41822
1.41571
سود
‪-2.51 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#69867150
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41571
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.51 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۳
خرید
0.02
1.41254
1.41571
سود
‪6.34 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#69935889
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.41571
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.34 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۲۹
خرید
0.02
1.41173
1.4144
سود
‪5.34 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#69884595
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.4144
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.34 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۲
خرید
0.01
1.21301
1.21318
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69894660
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21301
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21318
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۰۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۹
خرید
0.02
1.41235
1.41422
سود
‪3.74 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#69879501
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.41422
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.74 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۳۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۸
خرید
0.01
1.21642
1.21704
سود
‪0.62 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69873191
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21642
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21704
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۳۹
فروش
0.01
1.2167
1.21613
سود
‪0.57 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69871034
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2167
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۱۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۴
خرید
0.01
0.79122
0.79126
سود
‪0.04 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#69855292
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.79122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.79126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۴۶
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۳۹
فروش
0.01
1.21056
1.21178
سود
‪-1.22 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69654009
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21178
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.22 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۴۹
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۲۹
فروش
0.01
1.21339
1.2119
سود
‪1.49 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69663325
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21339
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2119
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.49 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۰۶
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۵
فروش
0.01
1.39428
1.39405
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#69608888
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.39405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۳۸
فروش
0.01
1.39694
1.39654
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#69614935
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.39654
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۲۵
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۳۶
فروش
0.01
1.39409
1.39332
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#69604403
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.39332
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۷
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۴۷
خرید
0.02
1.20734
1.20736
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69528465
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.20736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۱۰
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۴۶
خرید
0.01
1.20733
1.20737
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69532674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20737
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۳۰
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۱۲
خرید
0.01
1.20393
1.20453
سود
‪0.60 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69586460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20453
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۲۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۱۷
خرید
0.01
1.20407
1.20461
سود
‪0.54 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69552639
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.20461
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۱:۱۸
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۵۲
خرید
0.01
1.2089
1.20944
سود
‪0.54 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69514494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۴
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۶
خرید
0.01
1.21071
1.2111
سود
‪0.39 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69490111
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21071
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2111
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۰
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۰۷
فروش
0.02
1.21647
1.21534
سود
‪2.26 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69472256
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.21534
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.26 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۰۷
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۸
فروش
0.01
1.21451
1.21405
سود
‪0.46 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69448698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21451
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۱۷
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۰۵
فروش
0.02
1.2138
1.21356
سود
‪0.48 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69413932
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2138
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.21356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۲
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۴۰
فروش
0.01
1.2117
1.21167
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69380190
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۴۴
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۷
خرید
0.01
1.21102
1.21126
سود
‪0.24 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69355384
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21102
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.21126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۶
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۵۷
خرید
0.01
1.2121
1.21253
سود
‪0.43 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69345907
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.21253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۳
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۳۰
فروش
0.01
1.21466
1.21453
سود
‪0.13 USD‬
EURUSD_S
معامله
#69320186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21453
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬