حالت آزمایشی
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۳۲
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۱۷
خرید
0.01
0.77436
0.7749
سود
‪0.54 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#73448184
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.7749
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۸
خرید
0.01
1.2024
1.20253
سود
‪0.13 USD‬
EURUSD_S
معامله
#73374075
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2024
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۶
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۰۲
خرید
0.01
1.38955
1.39027
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#73433356
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.39027
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۴۶
خرید
0.01
0.77179
0.77282
سود
‪1.03 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#73432875
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.77282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۱۶
خرید
0.01
131.186
131.271
سود
‪0.78 USD‬
EURJPY_S
معامله
#73405223
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
131.271
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۸
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۳
خرید
0.01
1.19953
1.20003
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD_S
معامله
#73401062
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20003
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۹
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۵۲
خرید
0.01
0.77352
0.77398
سود
‪0.46 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#73373456
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77352
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.77398
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۸
خرید
0.01
1.19922
1.20071
سود
‪1.49 USD‬
EURUSD_S
معامله
#73381946
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.49 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۳۹
خرید
0.01
1.20213
1.20253
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD_S
معامله
#73330089
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.20253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۵۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۴
فروش
0.01
1.3863
1.38589
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#73262335
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3863
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38589
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۶
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۱
خرید
0.01
109.561
109.559
سود
‪-0.02 USD‬
USDJPY_S
معامله
#73250337
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۵۹
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۵۰
فروش
0.01
0.7714
0.77078
سود
‪0.62 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#73244344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.77078
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۸
فروش
0.01
0.91496
0.91448
سود
‪0.52 USD‬
USDCHF_S
معامله
#73085671
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.91448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۳۱
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۶
خرید
0.01
108.236
108.29
سود
‪0.50 USD‬
USDJPY_S
معامله
#73012143
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
108.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۵۴
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۲۲
فروش
0.01
1.20892
1.20847
سود
‪0.45 USD‬
EURUSD_S
معامله
#72970167
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20847
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۲۲
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۸
خرید
0.01
1.39214
1.39271
سود
‪0.57 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72831424
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39214
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.39271
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۲۹
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۶
خرید
0.01
1.38965
1.38967
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72844848
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38967
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۴۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۷
خرید
0.01
1.38974
1.39079
سود
‪1.05 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72831481
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38974
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.39079
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۲:۵۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۲۶
فروش
0.01
1.20289
1.20146
سود
‪1.43 USD‬
EURUSD_S
معامله
#72766472
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۵۵
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۴۳
فروش
0.01
1.10268
1.10289
سود
‪-0.23 USD‬
EURCHF_S
معامله
#72705543
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۴۵
فروش
0.01
1.10397
1.10316
سود
‪0.89 USD‬
EURCHF_S
معامله
#72722456
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10316
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۳۰
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۳
فروش
0.01
1.10396
1.10349
سود
‪0.51 USD‬
EURCHF_S
معامله
#72719891
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۳۷
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۵
فروش
0.01
1.10371
1.1034
سود
‪0.34 USD‬
EURCHF_S
معامله
#72714402
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.1034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۱۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۴
خرید
0.01
1.38815
1.38733
سود
‪-0.82 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72039628
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.82 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۱۳
خرید
0.01
1.37657
1.37758
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72570706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۷
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۴۲
خرید
0.01
1.37589
1.37632
سود
‪0.43 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72564708
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37589
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۴۷
خرید
0.01
1.37789
1.37839
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72523146
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۵
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
خرید
0.01
1.37375
1.37451
سود
‪0.76 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72396125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۴۲
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۳
خرید
0.01
1.36839
1.36902
سود
‪0.63 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72312965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36902
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۰۰
خرید
0.01
1.37378
1.3742
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72240818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37378
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3742
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۴۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۰
خرید
0.01
1.37598
1.37656
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72213986
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۵۰
خرید
0.01
1.37595
1.37648
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72211423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37648
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۴
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲
خرید
0.01
1.37588
1.37691
سود
‪1.03 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72194266
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37691
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۳۶
خرید
0.01
1.38257
1.38299
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72129330
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۰
خرید
0.01
1.38187
1.38227
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72109789
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38227
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۱۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۲:۱۷
خرید
0.01
1.38228
1.38269
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72102623
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38269
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۰۶
خرید
0.01
1.38224
1.38282
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72085710
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
خرید
0.01
1.38316
1.38357
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72066797
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38357
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۲
خرید
0.01
1.38348
1.38503
سود
‪1.55 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72054149
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38503
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
خرید
0.01
1.39272
1.38919
سود
‪-3.53 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71206603
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39272
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.53 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۰
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۱۲
فروش
0.01
1.38605
1.38604
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71978189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38604
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۹
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۱
خرید
0.01
1.38366
1.38408
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71965331
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۴۸
خرید
0.01
1.38193
1.38204
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71943831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38204
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۸
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۵
فروش
0.01
1.38189
1.38187
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71911180
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38187
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
فروش
0.01
1.38264
1.38252
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71910734
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38252
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۸
فروش
0.01
1.38139
1.38106
سود
‪0.33 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71908817
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۸
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
فروش
0.01
1.3826
1.38229
سود
‪0.31 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71907567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
خرید
0.01
1.37728
1.378
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71892637
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.378
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۴۶
خرید
0.01
1.37677
1.37758
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71873934
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۲۵
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۲۵
فروش
0.01
1.37875
1.37844
سود
‪0.31 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71860438
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬