حالت آزمایشی
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
خرید
0.03
1.20187
1.2018
سود
‪-0.21 USD‬
EURUSD.
معامله
#72773671
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
خرید
0.05
1.20108
1.2018
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD.
معامله
#72774563
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۲۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
خرید
0.08
1.20027
1.2018
سود
‪12.24 USD‬
EURUSD.
معامله
#72781481
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.24 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
خرید
0.02
1.20267
1.2018
سود
‪-1.74 USD‬
EURUSD.
معامله
#72767592
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.74 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
خرید
0.03
1.20187
1.2018
سود
‪-0.21 USD‬
EURUSD.
معامله
#72773674
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
خرید
0.05
1.20108
1.2018
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD.
معامله
#72774566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۲۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
خرید
0.08
1.20031
1.2018
سود
‪11.92 USD‬
EURUSD.
معامله
#72781530
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.92 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
خرید
0.02
1.20267
1.2018
سود
‪-1.74 USD‬
EURUSD.
معامله
#72767588
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.74 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۳۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
خرید
0.01
1.20426
1.2018
سود
‪-2.46 USD‬
EURUSD.
معامله
#72762521
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.46 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۹
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
خرید
0.01
1.20346
1.2018
سود
‪-1.66 USD‬
EURUSD.
معامله
#72763244
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.66 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۰۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
خرید
0.01
1.20425
1.2018
سود
‪-2.45 USD‬
EURUSD.
معامله
#72762327
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.45 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۹
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
خرید
0.01
1.20346
1.2018
سود
‪-1.66 USD‬
EURUSD.
معامله
#72763241
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.66 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۲
فروش
0.01
1.20055
1.20148
سود
‪-0.93 USD‬
EURUSD.
معامله
#72774906
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.93 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۲
فروش
0.01
1.20369
1.20148
سود
‪2.21 USD‬
EURUSD.
معامله
#72759378
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۲
فروش
0.01
1.20055
1.20148
سود
‪-0.93 USD‬
EURUSD.
معامله
#72774907
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.93 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۲
فروش
0.01
1.20369
1.20148
سود
‪2.21 USD‬
EURUSD.
معامله
#72759374
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۳۶
خرید
0.01
1.20406
1.20415
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#72759566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۳۶
خرید
0.01
1.20326
1.20415
سود
‪0.89 USD‬
EURUSD.
معامله
#72761417
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۰۵
خرید
0.01
1.20406
1.20413
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD.
معامله
#72759567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۰۵
خرید
0.01
1.20326
1.20413
سود
‪0.87 USD‬
EURUSD.
معامله
#72761418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۵
خرید
0.03
1.20264
1.20393
سود
‪3.87 USD‬
EURUSD.
معامله
#72752189
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.20393
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.87 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۰
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۵
خرید
0.01
1.20505
1.20393
سود
‪-1.12 USD‬
EURUSD.
معامله
#72743045
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20393
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.12 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۳۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۵
خرید
0.01
1.20425
1.20393
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD.
معامله
#72747891
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20393
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۳۱
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۵
خرید
0.02
1.20344
1.20393
سود
‪0.98 USD‬
EURUSD.
معامله
#72748916
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.20393
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۳۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۴
خرید
0.01
1.20425
1.20391
سود
‪-0.34 USD‬
EURUSD.
معامله
#72747885
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20391
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۳۰
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۴
خرید
0.02
1.20344
1.20391
سود
‪0.94 USD‬
EURUSD.
معامله
#72748912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.20391
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۴
خرید
0.03
1.20264
1.20391
سود
‪3.81 USD‬
EURUSD.
معامله
#72752193
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.20391
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.81 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۴
خرید
0.01
1.20505
1.20391
سود
‪-1.14 USD‬
EURUSD.
معامله
#72743040
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20391
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.14 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۴
فروش
0.01
1.20405
1.20381
سود
‪0.24 USD‬
EURUSD.
معامله
#72748047
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۹
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۴
فروش
0.01
1.2041
1.20381
سود
‪0.29 USD‬
EURUSD.
معامله
#72747996
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۲
فروش
0.01
1.20446
1.20418
سود
‪0.28 USD‬
EURUSD.
معامله
#72739644
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۶
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۲
فروش
0.02
1.20526
1.20418
سود
‪2.16 USD‬
EURUSD.
معامله
#72743785
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.20418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.16 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۲
فروش
0.01
1.20368
1.20418
سود
‪-0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#72738538
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.50 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۶
فروش
0.01
1.2045
1.20421
سود
‪0.29 USD‬
EURUSD.
معامله
#72739990
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20421
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۶
فروش
0.02
1.20525
1.20421
سود
‪2.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#72743837
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20525
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.20421
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.08 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۱۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۶
فروش
0.01
1.2037
1.20421
سود
‪-0.51 USD‬
EURUSD.
معامله
#72738149
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2037
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20421
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.51 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۳
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۷
خرید
0.01
1.20482
1.20491
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#72740109
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20482
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.20491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۶
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۷
خرید
0.01
1.20402
1.20491
سود
‪0.89 USD‬
EURUSD.
معامله
#72742056
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20402
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.20491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۶
خرید
0.01
1.20483
1.2049
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD.
معامله
#72740100
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2049
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۶
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۶
خرید
0.01
1.20402
1.2049
سود
‪0.88 USD‬
EURUSD.
معامله
#72742055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20402
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2049
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
خرید
0.03
1.20407
1.2047
سود
‪1.89 USD‬
EURUSD.
معامله
#72735206
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.2047
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.89 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
خرید
0.05
1.20329
1.2047
سود
‪7.05 USD‬
EURUSD.
معامله
#72736377
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.2047
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.05 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
خرید
0.01
1.2065
1.2047
سود
‪-1.80 USD‬
EURUSD.
معامله
#72719518
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2065
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2047
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.80 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۰۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
خرید
0.01
1.20569
1.2047
سود
‪-0.99 USD‬
EURUSD.
معامله
#72725198
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2047
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.99 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۵۹
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
خرید
0.02
1.20486
1.2047
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD.
معامله
#72729644
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.2047
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
خرید
0.01
1.2065
1.20468
سود
‪-1.82 USD‬
EURUSD.
معامله
#72719505
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2065
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.20468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.82 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۰۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
خرید
0.01
1.20569
1.20468
سود
‪-1.01 USD‬
EURUSD.
معامله
#72725196
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.20468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.01 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۵۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
خرید
0.02
1.20486
1.20468
سود
‪-0.36 USD‬
EURUSD.
معامله
#72729613
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.20468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
خرید
0.03
1.20407
1.20468
سود
‪1.83 USD‬
EURUSD.
معامله
#72735202
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.20468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
خرید
0.05
1.20329
1.20468
سود
‪6.95 USD‬
EURUSD.
معامله
#72736375
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.20468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.95 USD‬