حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
خرید
0.01
1.16431
1.1636
سود
‪-0.71 USD‬
EURUSD.
معامله
#82273775
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.1636
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.71 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۰۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
خرید
0.02
1.16244
1.1636
سود
‪2.32 USD‬
EURUSD.
معامله
#82289082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.1636
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.32 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
خرید
0.01
1.1633
1.1636
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#82281956
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.1636
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
فروش
0.01
1.16322
1.16373
سود
‪-0.51 USD‬
EURUSD.
معامله
#82264742
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.16373
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.51 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
فروش
0.02
1.1648
1.16373
سود
‪2.14 USD‬
EURUSD.
معامله
#82276952
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.16373
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.14 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۴۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
فروش
0.01
1.16401
1.16373
سود
‪0.28 USD‬
EURUSD.
معامله
#82273664
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.16373
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۵
خرید
0.01
1.16405
1.16415
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD.
معامله
#82251172
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.16415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۵
خرید
0.01
1.16328
1.16415
سود
‪0.87 USD‬
EURUSD.
معامله
#82264912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.16415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹
فروش
0.01
1.16343
1.16335
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#82247297
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16335
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹
فروش
0.01
1.16423
1.16335
سود
‪0.88 USD‬
EURUSD.
معامله
#82252367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16335
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۵۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۴
خرید
0.03
1.16268
1.16395
سود
‪3.81 USD‬
EURUSD.
معامله
#82227654
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.16395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.81 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۲۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
خرید
0.02
1.16347
1.16395
سود
‪0.96 USD‬
EURUSD.
معامله
#82225933
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.16395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
خرید
0.01
1.16426
1.16395
سود
‪-0.31 USD‬
EURUSD.
معامله
#82219240
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.16395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
خرید
0.01
1.16505
1.16395
سود
‪-1.10 USD‬
EURUSD.
معامله
#82218745
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.16395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.10 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۴
فروش
0.01
1.16455
1.16355
سود
‪1.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#82191881
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.16355
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
خرید
0.01
1.16406
1.16494
سود
‪0.88 USD‬
EURUSD.
معامله
#82217536
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16494
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
خرید
0.01
1.16486
1.16494
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#82211186
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16494
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
خرید
0.01
1.16529
1.16475
سود
‪-0.54 USD‬
EURUSD.
معامله
#82185804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.16475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.54 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۵۵
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
خرید
0.02
1.16366
1.16475
سود
‪2.18 USD‬
EURUSD.
معامله
#82196728
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.16475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
خرید
0.01
1.16445
1.16475
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#82192813
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.16475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۱۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۰
فروش
0.01
1.16561
1.16471
سود
‪0.90 USD‬
EURUSD.
معامله
#82189879
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.16471
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۰
فروش
0.01
1.16477
1.16471
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD.
معامله
#82188278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.16471
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
فروش
0.01
1.16392
1.1649
سود
‪-0.98 USD‬
EURUSD.
معامله
#82149880
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.1649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.98 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۲۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
فروش
0.03
1.16551
1.1649
سود
‪1.83 USD‬
EURUSD.
معامله
#82166218
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.1649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
فروش
0.01
1.16313
1.1649
سود
‪-1.77 USD‬
EURUSD.
معامله
#82142678
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.1649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.77 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۳۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
فروش
0.02
1.16473
1.1649
سود
‪-0.34 USD‬
EURUSD.
معامله
#82157340
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16473
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.1649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۵۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
فروش
0.05
1.16631
1.1649
سود
‪7.05 USD‬
EURUSD.
معامله
#82179795
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.1649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.05 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۲
خرید
0.01
1.164
1.16518
سود
‪1.18 USD‬
EURUSD.
معامله
#82149745
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.16518
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
خرید
0.01
1.16493
1.16382
سود
‪-1.11 USD‬
EURUSD.
معامله
#82124980
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.16382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.11 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۲۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
خرید
0.02
1.16336
1.16382
سود
‪0.92 USD‬
EURUSD.
معامله
#82131725
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.16382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.92 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
خرید
0.01
1.16414
1.16382
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD.
معامله
#82129099
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.16382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۴۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
خرید
0.03
1.16253
1.16382
سود
‪3.87 USD‬
EURUSD.
معامله
#82133305
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.16382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.87 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۲۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۹
فروش
0.01
1.16403
1.16326
سود
‪0.77 USD‬
EURUSD.
معامله
#82129176
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16403
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.16326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
فروش
0.01
1.16423
1.16415
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#82118583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.16415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۵۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
فروش
0.01
1.16503
1.16415
سود
‪0.88 USD‬
EURUSD.
معامله
#82125894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.16415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۱۵
خرید
0.01
1.16471
1.16479
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#82119491
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.16479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۱۵
خرید
0.01
1.1639
1.16479
سود
‪0.89 USD‬
EURUSD.
معامله
#82120927
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.16479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۵
خرید
0.02
1.16411
1.1646
سود
‪0.98 USD‬
EURUSD.
معامله
#82099699
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.1646
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۵
خرید
0.01
1.16491
1.1646
سود
‪-0.31 USD‬
EURUSD.
معامله
#82098948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.1646
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۵
خرید
0.03
1.16333
1.1646
سود
‪3.81 USD‬
EURUSD.
معامله
#82100419
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.1646
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.81 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۵
خرید
0.01
1.16571
1.1646
سود
‪-1.11 USD‬
EURUSD.
معامله
#82095690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.1646
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.11 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۶
فروش
0.01
1.16449
1.16435
سود
‪0.14 USD‬
EURUSD.
معامله
#82099319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16449
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.16435
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۱
فروش
0.01
1.16471
1.16462
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#82088881
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.16462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۰۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۱
فروش
0.01
1.16549
1.16462
سود
‪0.87 USD‬
EURUSD.
معامله
#82095324
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.16462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۴۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۹
خرید
0.01
1.16551
1.1656
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#82085137
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.1656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۳۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۹
خرید
0.02
1.16471
1.1656
سود
‪1.78 USD‬
EURUSD.
معامله
#82089166
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.1656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.78 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۴۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۹
خرید
0.01
1.16553
1.1656
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD.
معامله
#82085173
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.1656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۵۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
فروش
0.13
1.16421
1.16481
سود
‪-7.80 USD‬
EURUSD.
معامله
#82057310
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
حجم معامله
0.13
خروج
1.16481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.80 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۴۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
فروش
0.34
1.16571
1.16481
سود
‪30.60 USD‬
EURUSD.
معامله
#82075356
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
حجم معامله
0.34
خروج
1.16481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪30.60 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۵۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
فروش
0.01
1.16022
1.16481
سود
‪-4.59 USD‬
EURUSD.
معامله
#82038374
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16022
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.16481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.59 USD‬