حالت آزمایشی
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۲۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۶
خرید
0.01
1.2115
1.21157
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD.
معامله
#73854024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2115
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21157
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۶
خرید
0.01
1.2107
1.21157
سود
‪0.87 USD‬
EURUSD.
معامله
#73855129
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21157
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۲۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۶
خرید
0.01
1.21147
1.21156
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#73854033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21147
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21156
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۶
خرید
0.01
1.21067
1.21156
سود
‪0.89 USD‬
EURUSD.
معامله
#73855172
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21156
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
فروش
0.05
1.21041
1.21044
سود
‪-0.15 USD‬
EURUSD.
معامله
#73843382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.21044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
فروش
0.08
1.2112
1.21044
سود
‪6.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#73848250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.08
خروج
1.21044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.08 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
فروش
0.13
1.21211
1.21044
سود
‪21.71 USD‬
EURUSD.
معامله
#73850648
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21211
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.13
خروج
1.21044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.71 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
فروش
0.01
1.2072
1.21044
سود
‪-3.24 USD‬
EURUSD.
معامله
#73831918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.24 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۴۵
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
فروش
0.01
1.20801
1.21044
سود
‪-2.43 USD‬
EURUSD.
معامله
#73833517
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.43 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
فروش
0.02
1.20881
1.21044
سود
‪-3.26 USD‬
EURUSD.
معامله
#73839724
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.21044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.26 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
فروش
0.03
1.2096
1.21044
سود
‪-2.52 USD‬
EURUSD.
معامله
#73840806
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.21044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.52 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۵
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
فروش
0.01
1.20718
1.21117
سود
‪-3.99 USD‬
EURUSD.
معامله
#73831882
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.99 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۴۳
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
فروش
0.01
1.20797
1.21117
سود
‪-3.20 USD‬
EURUSD.
معامله
#73833475
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.20 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۳۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
فروش
0.02
1.20877
1.21117
سود
‪-4.80 USD‬
EURUSD.
معامله
#73839678
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20877
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.21117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.80 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۵۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
فروش
0.03
1.20957
1.21117
سود
‪-4.80 USD‬
EURUSD.
معامله
#73840764
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20957
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.21117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.80 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۵
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
فروش
0.05
1.21036
1.21117
سود
‪-4.05 USD‬
EURUSD.
معامله
#73843255
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21036
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.21117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.05 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
فروش
0.08
1.21117
1.21117
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73848212
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.21117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۵
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
فروش
0.13
1.21204
1.21117
سود
‪11.31 USD‬
EURUSD.
معامله
#73850621
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.13
خروج
1.21117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.31 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
فروش
0.21
1.21283
1.21117
سود
‪34.86 USD‬
EURUSD.
معامله
#73851960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.21
خروج
1.21117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪34.86 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۹
خرید
0.01
1.21095
1.21138
سود
‪0.43 USD‬
EURUSD.
معامله
#73845775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۹
خرید
0.01
1.20792
1.21138
سود
‪3.46 USD‬
EURUSD.
معامله
#73826465
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.46 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۱۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۹
خرید
0.01
1.21108
1.21138
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#73845951
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۹
خرید
0.01
1.20786
1.21138
سود
‪3.52 USD‬
EURUSD.
معامله
#73826397
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.52 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۴
فروش
0.01
1.20741
1.20733
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#73822800
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۰۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۴
فروش
0.01
1.20822
1.20733
سود
‪0.89 USD‬
EURUSD.
معامله
#73827230
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۲
فروش
0.01
1.20741
1.20735
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD.
معامله
#73822804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۰۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۲
فروش
0.01
1.20822
1.20735
سود
‪0.87 USD‬
EURUSD.
معامله
#73827233
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۰۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۳
خرید
0.01
1.2082
1.20779
سود
‪-0.41 USD‬
EURUSD.
معامله
#73821008
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2082
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20779
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.41 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۳
خرید
0.01
1.20756
1.20779
سود
‪0.23 USD‬
EURUSD.
معامله
#73822784
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20779
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۰۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۳
خرید
0.02
1.20672
1.20779
سود
‪2.14 USD‬
EURUSD.
معامله
#73824193
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.20779
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.14 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۶
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۴
خرید
0.01
1.20817
1.20776
سود
‪-0.41 USD‬
EURUSD.
معامله
#73820965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.41 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۴
خرید
0.01
1.20756
1.20776
سود
‪0.20 USD‬
EURUSD.
معامله
#73822781
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۰۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۴
خرید
0.02
1.20672
1.20776
سود
‪2.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#73824192
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.20776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.08 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۵۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
فروش
0.01
1.2079
1.20763
سود
‪0.27 USD‬
EURUSD.
معامله
#73820775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20763
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
فروش
0.02
1.20869
1.20763
سود
‪2.12 USD‬
EURUSD.
معامله
#73821870
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20869
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.20763
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.12 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
فروش
0.01
1.2071
1.20763
سود
‪-0.53 USD‬
EURUSD.
معامله
#73817462
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2071
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20763
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.53 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۴۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۴
فروش
0.01
1.20787
1.20778
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#73820735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۲۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۴
فروش
0.01
1.20867
1.20778
سود
‪0.89 USD‬
EURUSD.
معامله
#73821622
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۰۵
خرید
0.01
1.2078
1.2081
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#73816110
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۰۵
خرید
0.02
1.20701
1.2081
سود
‪2.18 USD‬
EURUSD.
معامله
#73818032
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.2081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۰۵
خرید
0.01
1.20861
1.2081
سود
‪-0.51 USD‬
EURUSD.
معامله
#73814358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.51 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۵۶
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۳
خرید
0.02
1.20699
1.20806
سود
‪2.14 USD‬
EURUSD.
معامله
#73818085
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.20806
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.14 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۳
خرید
0.01
1.20857
1.20806
سود
‪-0.51 USD‬
EURUSD.
معامله
#73814313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20806
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.51 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۳
خرید
0.01
1.20779
1.20806
سود
‪0.27 USD‬
EURUSD.
معامله
#73816286
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20806
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۴۷
فروش
0.01
1.20831
1.208
سود
‪0.31 USD‬
EURUSD.
معامله
#73814452
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20831
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.208
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۲
فروش
0.01
1.20774
1.20724
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#73816126
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۲
فروش
0.01
1.20768
1.20724
سود
‪0.44 USD‬
EURUSD.
معامله
#73816105
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20768
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۸
فروش
0.03
1.20841
1.20782
سود
‪1.77 USD‬
EURUSD.
معامله
#73802285
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.20782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.77 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۸
فروش
0.05
1.20924
1.20782
سود
‪7.10 USD‬
EURUSD.
معامله
#73806153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.20782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.10 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۸
فروش
0.01
1.20601
1.20782
سود
‪-1.81 USD‬
EURUSD.
معامله
#73797564
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.81 USD‬