حالت آزمایشی
۲۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۶
خرید
0.5
49027.93
49599.36
سود
‪141.98 USD‬
BTCUSD
معامله
#162543672
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
49027.93
بهره
‪-138.74 USD‬
مجموع
‪285.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
49599.36
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪141.98 USD‬
۱۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۴
۱۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۳
فروش
0.5
47633.21
47708.93
سود
‪-42.86 USD‬
BTCUSD
معامله
#162344489
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
47633.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
47708.93
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-42.86 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۷
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۳
فروش
2
1759.48
1770.24
سود
‪-2 166.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#162327263
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1759.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 152.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۳
حجم معامله
2
خروج
1770.24
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-2 166.00 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۶
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۴۷
فروش
3
1756.22
1761.1
سود
‪-1 485.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#162320519
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1756.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 464.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۴۷
حجم معامله
3
خروج
1761.1
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪-1 485.00 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۱۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۵
خرید
1
1.19134
1.19128
سود
‪-13.00 USD‬
EURUSD
معامله
#160816131
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1.19128
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-13.00 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۳۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
فروش
1
1887.24
1900.07
سود
‪-1 290.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#160191373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1887.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 283.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
حجم معامله
1
خروج
1900.07
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 290.00 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۳۵
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۲۶
خرید
1
1727.53
1771.84
سود
‪4 083.74 USD‬
XAUUSD
معامله
#158064421
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1727.53
بهره
‪-340.26 USD‬
مجموع
‪4 431.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1771.84
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪4 083.74 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۳۰
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۷
خرید
1
1.19367
1.20141
سود
‪559.23 USD‬
EURUSD
معامله
#157948721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19367
بهره
‪-207.77 USD‬
مجموع
‪774.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1.20141
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪559.23 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۶
فروش
0.02
1785.11
1777.5
سود
‪15.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#159001495
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1785.11
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪15.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1777.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.14 USD‬
سود
‪15.06 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۶
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۳۵
خرید
1
1712.1
1712
سود
‪-49.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#157777006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1712.1
بهره
‪-32.41 USD‬
مجموع
‪-10.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1712
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-49.41 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۶
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۱
خرید
1
1712.1
1718.55
سود
‪638.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#157773990
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1712.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪645.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1718.55
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪638.00 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۵۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۳
خرید
3
1.2622
1.26337
سود
‪193.64 USD‬
USDCAD
معامله
#157254387
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2622
بهره
‪-63.19 USD‬
مجموع
‪277.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۳
حجم معامله
3
خروج
1.26337
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪193.64 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۴
خرید
2
1705.62
1709.07
سود
‪676.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#157727393
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1705.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪690.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۴
حجم معامله
2
خروج
1709.07
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪676.00 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۳
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۲۰
خرید
1
1.24982
1.26254
سود
‪998.14 USD‬
USDCAD
معامله
#157223947
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24982
بهره
‪-2.35 USD‬
مجموع
‪1 007.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۲۰
حجم معامله
1
خروج
1.26254
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪998.14 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۳
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۲۲
فروش
0.01
1788.68
1780.32
سود
‪8.29 USD‬
XAUUSD
معامله
#156988623
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1788.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1780.32
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪8.29 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۲۹
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۶
فروش
1
1778.74
1780.63
سود
‪-196.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156986831
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1778.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-189.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۶
حجم معامله
1
خروج
1780.63
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-196.00 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۰
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۲
فروش
1
1783
1781.02
سود
‪191.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156987975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪198.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۱۲
حجم معامله
1
خروج
1781.02
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪191.00 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۰۳
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
فروش
3
1775
1782.74
سود
‪-2 343.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156979184
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 322.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
حجم معامله
3
خروج
1782.74
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪-2 343.00 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
فروش
1
1777.7
1782.57
سود
‪-494.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156984310
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1777.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-487.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
حجم معامله
1
خروج
1782.57
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-494.00 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۲
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
فروش
1
1772.49
1782.57
سود
‪-1 015.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156982185
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 008.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
حجم معامله
1
خروج
1782.57
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 015.00 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۳۳
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
فروش
0.3
1772.66
1782.57
سود
‪-299.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#156979826
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-297.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
حجم معامله
0.3
خروج
1782.57
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪-299.40 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۳
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۲
فروش
1
1787.77
1775.44
سود
‪1 226.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156940547
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1787.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 233.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۲
حجم معامله
1
خروج
1775.44
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪1 226.00 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۴
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۳۴
فروش
2
1.27444
1.26961
سود
‪746.86 USD‬
USDCAD
معامله
#156772231
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪760.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۳۴
حجم معامله
2
خروج
1.26961
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪746.86 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۴۹
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۲۲
فروش
3
1.27228
1.26945
سود
‪647.79 USD‬
USDCAD
معامله
#156762058
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪668.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۲۲
حجم معامله
3
خروج
1.26945
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪647.79 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۹
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۵۴
خرید
5
1.27468
1.27277
سود
‪-785.33 USD‬
USDCAD
معامله
#156781667
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-750.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۵۴
حجم معامله
5
خروج
1.27277
هزینه های کمیسیون
‪-35.00 USD‬
سود
‪-785.33 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۵۷
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۹
خرید
2
1817.18
1814.06
سود
‪-638.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156777862
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1817.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-624.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۹
حجم معامله
2
خروج
1814.06
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-638.00 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۵
خرید
10
1.26759
1.2679
سود
‪174.50 USD‬
USDCAD
معامله
#156746955
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪244.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۵
حجم معامله
10
خروج
1.2679
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪174.50 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۵۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۰
فروش
3
1842.05
1846.83
سود
‪-1 455.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156737535
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1842.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 434.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۰
حجم معامله
3
خروج
1846.83
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪-1 455.00 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۲۷
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۳۱
خرید
3
1.27062
1.26884
سود
‪-441.86 USD‬
USDCAD
معامله
#156728716
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-420.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۳۱
حجم معامله
3
خروج
1.26884
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪-441.86 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۰
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۶
خرید
5
1.27062
1.26884
سود
‪-736.43 USD‬
USDCAD
معامله
#156728712
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-701.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۶
حجم معامله
5
خروج
1.26884
هزینه های کمیسیون
‪-35.00 USD‬
سود
‪-736.43 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۴
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۶
خرید
0.01
1841.93
1837.54
سود
‪-4.46 USD‬
XAUUSD
معامله
#156727109
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1841.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1837.54
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-4.46 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۸
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۳
خرید
1
1836.4
1840.46
سود
‪399.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156720351
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪406.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1840.46
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪399.00 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۳
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۹
خرید
20
1.26873
1.26812
سود
‪-1 102.05 USD‬
USDCAD
معامله
#156714351
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-962.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۹
حجم معامله
20
خروج
1.26812
هزینه های کمیسیون
‪-140.00 USD‬
سود
‪-1 102.05 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۸
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۷
فروش
2
1852.57
1847.41
سود
‪1 018.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156714345
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1852.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 032.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۷
حجم معامله
2
خروج
1847.41
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪1 018.00 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۴۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۸
خرید
5
1.26953
1.26952
سود
‪-38.94 USD‬
USDCAD
معامله
#156699972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۸
حجم معامله
5
خروج
1.26952
هزینه های کمیسیون
‪-35.00 USD‬
سود
‪-38.94 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۲
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۳
خرید
1
1840.12
1842.41
سود
‪222.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156709813
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1840.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪229.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1842.41
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪222.00 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۲۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۸
خرید
1
1.27109
1.26937
سود
‪-144.83 USD‬
USDCAD
معامله
#156684702
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27109
بهره
‪-2.33 USD‬
مجموع
‪-135.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۸
حجم معامله
1
خروج
1.26937
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-144.83 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۰
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۵
خرید
2
1.27303
1.26934
سود
‪-600.06 USD‬
USDCAD
معامله
#156683933
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27303
بهره
‪-4.66 USD‬
مجموع
‪-581.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۵
حجم معامله
2
خروج
1.26934
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-600.06 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۱۸
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۱
خرید
2
1.26953
1.26934
سود
‪-48.60 USD‬
USDCAD
معامله
#156687162
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26953
بهره
‪-4.66 USD‬
مجموع
‪-29.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۱
حجم معامله
2
خروج
1.26934
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-48.60 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۴
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۸
خرید
7
1.27137
1.26936
سود
‪-1 173.75 USD‬
USDCAD
معامله
#156684570
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27137
بهره
‪-16.32 USD‬
مجموع
‪-1 108.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۸
حجم معامله
7
خروج
1.26936
هزینه های کمیسیون
‪-49.00 USD‬
سود
‪-1 173.75 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۱۳
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۵
خرید
10
1.26971
1.26933
سود
‪-369.37 USD‬
USDCAD
معامله
#156693604
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-299.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۵
حجم معامله
10
خروج
1.26933
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-369.37 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۳۳
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۵
خرید
10
1.26863
1.26944
سود
‪568.08 USD‬
USDCAD
معامله
#156698942
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26863
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪638.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۵
حجم معامله
10
خروج
1.26944
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪568.08 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۷
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۱۱
فروش
20
1.2681
1.26845
سود
‪-691.85 USD‬
USDCAD
معامله
#156698837
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2681
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-551.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۱۱
حجم معامله
20
خروج
1.26845
هزینه های کمیسیون
‪-140.00 USD‬
سود
‪-691.85 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۰۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۲۳
خرید
1
1839.82
1842.61
سود
‪272.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156692225
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1839.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪279.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۲۳
حجم معامله
1
خروج
1842.61
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪272.00 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۰۴
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۳
خرید
2
1.27448
1.27582
سود
‪191.41 USD‬
USDCAD
معامله
#156650714
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27448
بهره
‪-4.65 USD‬
مجموع
‪210.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۳
حجم معامله
2
خروج
1.27582
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪191.41 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۳
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۸
فروش
1
1842.2
1834.62
سود
‪751.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#156674051
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1842.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪758.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۸
حجم معامله
1
خروج
1834.62
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪751.00 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۰۳
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۰
خرید
1
1.27263
1.27605
سود
‪261.01 USD‬
USDCAD
معامله
#156674472
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27263
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪268.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۰
حجم معامله
1
خروج
1.27605
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪261.01 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۰
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۵۶
خرید
1
1.27463
1.27601
سود
‪98.82 USD‬
USDCAD
معامله
#156650721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27463
بهره
‪-2.33 USD‬
مجموع
‪108.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.27601
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪98.82 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۵۶
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۱
فروش
1
1.37757
1.37827
سود
‪-77.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#156674724
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1.37827
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-77.00 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۹
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۷
فروش
1
1.37404
1.37827
سود
‪-434.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#156650731
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37404
بهره
‪-4.10 USD‬
مجموع
‪-423.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۷
حجم معامله
1
خروج
1.37827
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-434.10 USD‬