حالت آزمایشی
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۷
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۴
خرید
1.68
1.17834
1.17965
سود
‪203.28 USD‬
EURUSD
معامله
#163239437
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪220.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۴
حجم معامله
1.68
خروج
1.17965
هزینه های کمیسیون
‪-16.80 USD‬
سود
‪203.28 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۲
خرید
1.68
1.1776
1.17966
سود
‪329.28 USD‬
EURUSD
معامله
#163242732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪346.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۲
حجم معامله
1.68
خروج
1.17966
هزینه های کمیسیون
‪-16.80 USD‬
سود
‪329.28 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۶
خرید
1.18
1.17778
1.17876
سود
‪103.84 USD‬
EURUSD
معامله
#163242099
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪115.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۶
حجم معامله
1.18
خروج
1.17876
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪103.84 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۰۷
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۶
خرید
1.18
1.17824
1.17872
سود
‪44.84 USD‬
EURUSD
معامله
#163240923
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪56.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۶
حجم معامله
1.18
خروج
1.17872
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪44.84 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۵
خرید
1.18
1.17916
1.17876
سود
‪-59.00 USD‬
EURUSD
معامله
#163234484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-47.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۵
حجم معامله
1.18
خروج
1.17876
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪-59.00 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۰۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۴
خرید
1.18
1.17863
1.17876
سود
‪3.54 USD‬
EURUSD
معامله
#163238643
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17863
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۴
حجم معامله
1.18
خروج
1.17876
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪3.54 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۰۸
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۳
خرید
1.18
1.17722
1.17888
سود
‪184.08 USD‬
EURUSD
معامله
#163252146
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪195.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۳
حجم معامله
1.18
خروج
1.17888
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪184.08 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۸
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۶
خرید
1.4
1.17769
1.17872
سود
‪130.20 USD‬
EURUSD
معامله
#163242812
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪144.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۶
حجم معامله
1.4
خروج
1.17872
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪130.20 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۵
خرید
1.4
1.1771
1.17872
سود
‪212.80 USD‬
EURUSD
معامله
#163252674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1771
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪226.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۵
حجم معامله
1.4
خروج
1.17872
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪212.80 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۸
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۴
خرید
1.4
1.17944
1.17872
سود
‪-114.80 USD‬
EURUSD
معامله
#163233729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17944
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-100.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۴
حجم معامله
1.4
خروج
1.17872
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-114.80 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۳
خرید
1.4
1.17865
1.17872
سود
‪-4.20 USD‬
EURUSD
معامله
#163238511
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۳
حجم معامله
1.4
خروج
1.17872
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-4.20 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۵۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۸
خرید
0.98
1.17829
1.17866
سود
‪26.46 USD‬
EURUSD
معامله
#163239596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.98
خروج
1.17866
هزینه های کمیسیون
‪-9.80 USD‬
سود
‪26.46 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۴۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۷
خرید
0.98
1.17774
1.17866
سود
‪80.36 USD‬
EURUSD
معامله
#163250309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪90.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۷
حجم معامله
0.98
خروج
1.17866
هزینه های کمیسیون
‪-9.80 USD‬
سود
‪80.36 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۷
خرید
0.98
1.17808
1.17866
سود
‪47.04 USD‬
EURUSD
معامله
#163241299
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪56.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۷
حجم معامله
0.98
خروج
1.17866
هزینه های کمیسیون
‪-9.80 USD‬
سود
‪47.04 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۴۳
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۶
خرید
1.96
1.17713
1.17866
سود
‪280.28 USD‬
EURUSD
معامله
#163252339
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17713
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪299.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۶
حجم معامله
1.96
خروج
1.17866
هزینه های کمیسیون
‪-19.60 USD‬
سود
‪280.28 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۵۸
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۵
خرید
0.98
1.17923
1.17866
سود
‪-65.66 USD‬
EURUSD
معامله
#163234139
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17923
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-55.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۵
حجم معامله
0.98
خروج
1.17866
هزینه های کمیسیون
‪-9.80 USD‬
سود
‪-65.66 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۴
خرید
0.98
1.17884
1.17866
سود
‪-27.44 USD‬
EURUSD
معامله
#163238100
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۴
حجم معامله
0.98
خروج
1.17866
هزینه های کمیسیون
‪-9.80 USD‬
سود
‪-27.44 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۳۳
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۷
خرید
0.84
1.1789
1.17891
سود
‪-7.56 USD‬
EURUSD
معامله
#163235445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۷
حجم معامله
0.84
خروج
1.17891
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪-7.56 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۳۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۶
خرید
0.84
1.17846
1.17892
سود
‪30.24 USD‬
EURUSD
معامله
#163239260
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.84
خروج
1.17892
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪30.24 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۳۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۵
خرید
0.84
1.17818
1.17895
سود
‪56.28 USD‬
EURUSD
معامله
#163241094
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪64.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.84
خروج
1.17895
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪56.28 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۴
خرید
0.84
1.17923
1.17895
سود
‪-31.92 USD‬
EURUSD
معامله
#163234276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17923
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۴
حجم معامله
0.84
خروج
1.17895
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪-31.92 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۳
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۳
خرید
0.84
1.17786
1.17904
سود
‪90.72 USD‬
EURUSD
معامله
#163241911
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪99.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۳
حجم معامله
0.84
خروج
1.17904
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪90.72 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۳
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۹
خرید
0.63
1.17889
1.17882
سود
‪-10.71 USD‬
EURUSD
معامله
#163237843
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۹
حجم معامله
0.63
خروج
1.17882
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-10.71 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۱۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۸
خرید
1.26
1.17853
1.17883
سود
‪25.20 USD‬
EURUSD
معامله
#163238951
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۸
حجم معامله
1.26
خروج
1.17883
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪25.20 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۱۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۷
خرید
1.26
1.17833
1.17882
سود
‪49.14 USD‬
EURUSD
معامله
#163240625
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪61.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۷
حجم معامله
1.26
خروج
1.17882
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪49.14 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۶:۱۳
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۶
خرید
0.63
1.17993
1.17883
سود
‪-75.60 USD‬
EURUSD
معامله
#163232283
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-69.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۶
حجم معامله
0.63
خروج
1.17883
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-75.60 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۶
خرید
1.26
1.17804
1.17883
سود
‪86.94 USD‬
EURUSD
معامله
#163241690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17804
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪99.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۶
حجم معامله
1.26
خروج
1.17883
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪86.94 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۱۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۵
خرید
0.63
1.17955
1.17883
سود
‪-51.66 USD‬
EURUSD
معامله
#163232534
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-45.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۵
حجم معامله
0.63
خروج
1.17883
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-51.66 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۱۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۴
خرید
1.26
1.17776
1.17883
سود
‪122.22 USD‬
EURUSD
معامله
#163242194
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪134.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۴
حجم معامله
1.26
خروج
1.17883
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪122.22 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۱۳
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۳
خرید
0.63
1.17935
1.17883
سود
‪-39.06 USD‬
EURUSD
معامله
#163233509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۳
حجم معامله
0.63
خروج
1.17883
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-39.06 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۵:۱۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۲
خرید
0.63
1.17917
1.17886
سود
‪-25.83 USD‬
EURUSD
معامله
#163235148
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۵:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۲
حجم معامله
0.63
خروج
1.17886
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-25.83 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۹
خرید
1.4
1.18063
1.18241
سود
‪235.20 USD‬
EURUSD
معامله
#163118776
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪249.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۹
حجم معامله
1.4
خروج
1.18241
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪235.20 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۸
خرید
1.4
1.18212
1.18244
سود
‪30.80 USD‬
EURUSD
معامله
#163097953
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۸
حجم معامله
1.4
خروج
1.18244
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪30.80 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۸
خرید
1.4
1.18128
1.18251
سود
‪158.20 USD‬
EURUSD
معامله
#163113238
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪172.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۸
حجم معامله
1.4
خروج
1.18251
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪158.20 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۳۹
خرید
1.68
1.1818
1.18243
سود
‪89.04 USD‬
EURUSD
معامله
#163100153
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪105.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۳۹
حجم معامله
1.68
خروج
1.18243
هزینه های کمیسیون
‪-16.80 USD‬
سود
‪89.04 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۳۸
خرید
1.68
1.18035
1.18245
سود
‪336.00 USD‬
EURUSD
معامله
#163119360
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪352.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۳۸
حجم معامله
1.68
خروج
1.18245
هزینه های کمیسیون
‪-16.80 USD‬
سود
‪336.00 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۹
خرید
1.18
1.1819
1.18211
سود
‪12.98 USD‬
EURUSD
معامله
#163099193
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۹
حجم معامله
1.18
خروج
1.18211
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪12.98 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۰۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۹
خرید
1.18
1.18145
1.18211
سود
‪66.08 USD‬
EURUSD
معامله
#163103202
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪77.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۹
حجم معامله
1.18
خروج
1.18211
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪66.08 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۸
خرید
1.18
1.18081
1.18213
سود
‪143.96 USD‬
EURUSD
معامله
#163118456
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪155.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۸
حجم معامله
1.18
خروج
1.18213
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪143.96 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۰۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۷
خرید
1.18
1.1805
1.18212
سود
‪179.36 USD‬
EURUSD
معامله
#163118938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪191.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۷
حجم معامله
1.18
خروج
1.18212
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪179.36 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۰۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۶
خرید
1.18
1.18226
1.18211
سود
‪-29.50 USD‬
EURUSD
معامله
#163097778
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۶
حجم معامله
1.18
خروج
1.18211
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪-29.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۰
فروش
1.68
1.19054
1.18885
سود
‪267.12 USD‬
EURUSD
معامله
#162965323
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪283.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۰
حجم معامله
1.68
خروج
1.18885
هزینه های کمیسیون
‪-16.80 USD‬
سود
‪267.12 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۰
فروش
1.68
1.19025
1.18888
سود
‪213.36 USD‬
EURUSD
معامله
#162964489
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪230.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۰
حجم معامله
1.68
خروج
1.18888
هزینه های کمیسیون
‪-16.80 USD‬
سود
‪213.36 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۹
فروش
1.68
1.19025
1.18886
سود
‪216.72 USD‬
EURUSD
معامله
#162964719
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪233.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۹
حجم معامله
1.68
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪-16.80 USD‬
سود
‪216.72 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۸
فروش
1.68
1.19054
1.18888
سود
‪262.08 USD‬
EURUSD
معامله
#162965228
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪278.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۸
حجم معامله
1.68
خروج
1.18888
هزینه های کمیسیون
‪-16.80 USD‬
سود
‪262.08 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۷
فروش
1.68
1.18709
1.18877
سود
‪-299.30 USD‬
EURUSD
معامله
#162936595
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18709
بهره
‪-0.26 USD‬
مجموع
‪-282.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۷
حجم معامله
1.68
خروج
1.18877
هزینه های کمیسیون
‪-16.80 USD‬
سود
‪-299.30 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۵۰
فروش
1.4
1.19024
1.18858
سود
‪218.40 USD‬
EURUSD
معامله
#162964601
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19024
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪232.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۵۰
حجم معامله
1.4
خروج
1.18858
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪218.40 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۹
فروش
1.4
1.19067
1.18853
سود
‪285.60 USD‬
EURUSD
معامله
#162965441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪299.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۹
حجم معامله
1.4
خروج
1.18853
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪285.60 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۹
فروش
1.18
1.19033
1.18907
سود
‪136.88 USD‬
EURUSD
معامله
#162964937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪148.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۹
حجم معامله
1.18
خروج
1.18907
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪136.88 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۸
فروش
1.18
1.19031
1.189
سود
‪142.78 USD‬
EURUSD
معامله
#162965034
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪154.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۸
حجم معامله
1.18
خروج
1.189
هزینه های کمیسیون
‪-11.80 USD‬
سود
‪142.78 USD‬