ကူးယူခြင်း
1.31 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၃၆
270.17%
408.97%
100.00
200.00
အမြတ်
-98.69 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
100.00
အမြတ်
-98.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.31 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
200.00