၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၃၆
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၁၄
ကူးယူခြင်း
270.17%
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၃၆
အဝင်အမှတ်
270.17%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၁၄
ပြင်ပ
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၅၄
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၀
ကူးယူခြင်း
67.93%
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၅၄
အဝင်အမှတ်
67.93%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၀
ပြင်ပ
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၇
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၁
ကူးယူခြင်း
828.8%
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၇
အဝင်အမှတ်
828.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၁
ပြင်ပ
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၃၄
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၄၆
ကူးယူခြင်း
860.89%
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
WF_Trade
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၃၄
အဝင်အမှတ်
860.89%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၄၆
ပြင်ပ
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၁
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၁၀
ကူးယူခြင်း
4045.16%
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၁
အဝင်အမှတ်
4045.16%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၁၀
ပြင်ပ
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD