၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၃၆
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၁၄
ကူးယူခြင်း
270.17%
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၃၆
အဝင်အမှတ်
270.17%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၁၄
ပြင်ပ
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၅၈:၅၄
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၁၀
ကူးယူခြင်း
67.93%
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၅၈:၅၄
အဝင်အမှတ်
67.93%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၁၀
ပြင်ပ
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၀၃:၃၇
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၁၁
ကူးယူခြင်း
828.8%
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၀၃:၃၇
အဝင်အမှတ်
828.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၁၁
ပြင်ပ
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၃၈:၃၄
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၄၆
ကူးယူခြင်း
860.89%
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
WF_Trade
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၃၈:၃၄
အဝင်အမှတ်
860.89%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၄၆
ပြင်ပ
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၃၉:၄၁
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၁၀
ကူးယူခြင်း
4045.16%
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၃၉:၄၁
အဝင်အမှတ်
4045.16%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၁၀
ပြင်ပ
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD