မှာဝယ်ပါ
0.4
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၂၂
1.17777
1.18575
0.00000
1.20581
အမြတ်
0.00 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17777
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18575
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20581
မှာရောင်းချ
0.4
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၄၈
2.02222
1.99944
0.00000
1.97500
အမြတ်
0.00 USD
GBPNZDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.02222
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.99944
အမြတ်ရယူခြင်း
1.97500
ရောင်းချမှု
0.4
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၄၉:၂၆
1.99481
1.99742
0.00000
1.98090
အမြတ်
-73.04 USD
GBPNZDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.99481
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-73.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.99742
အမြတ်ရယူခြင်း
1.98090
မှာရောင်းချ
0.4
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၂၆
1.90909
1.88751
0.00000
1.83815
အမြတ်
0.00 USD
GBPAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.90909
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.88751
အမြတ်ရယူခြင်း
1.83815
ရောင်းချမှု
0.4
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၄
1.88278
1.88843
0.00000
1.85388
အမြတ်
-167.25 USD
GBPAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.88278
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-167.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.88843
အမြတ်ရယူခြင်း
1.85388
မှာဝယ်ပါ
0.4
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၁၄
1.38500
1.39293
0.00000
1.40234
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39293
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40234
မှာဝယ်ပါ
0.4
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၈
1.36234
1.39293
0.00000
1.40234
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36234
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39293
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40234
မှာဝယ်ပါ
0.4
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၁၃
129.555
130.189
0.000
130.950
အမြတ်
0.00 USD
EURJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.555
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.189
အမြတ်ရယူခြင်း
130.950
မှာရောင်းချ
0.4
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၂၈
1.61010
1.60678
0.00000
1.58454
အမြတ်
0.00 USD
EURAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.61010
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.60678
အမြတ်ရယူခြင်း
1.58454
ရောင်းချမှု
0.4
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၉
1.86666
1.88843
0.00000
1.85388
အမြတ်
-644.44 USD
GBPAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.86666
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-644.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.88843
အမြတ်ရယူခြင်း
1.85388
ရောင်းချမှု
0.4
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၂၀
1.59750
1.60620
0.00000
1.58454
အမြတ်
-257.54 USD
EURAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.59750
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-257.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.60620
အမြတ်ရယူခြင်း
1.58454
ရောင်းချမှု
0.4
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၇
1.58888
1.60620
0.00000
1.58454
အမြတ်
-512.71 USD
EURAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.58888
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-512.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.60620
အမြတ်ရယူခြင်း
1.58454
ရောင်းချမှု
0.4
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၀၀
1.85500
1.88843
0.00000
1.85388
အမြတ်
-989.61 USD
GBPAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.85500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-989.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.88843
အမြတ်ရယူခြင်း
1.85388
ဝယ်ယူမှု
0.4
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၁၉
130.550
130.256
0.000
130.950
အမြတ်
-107.29 USD
EURJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.550
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-107.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.256
အမြတ်ရယူခြင်း
130.950
ရောင်းချမှု
0.4
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၂၆
1.84638
1.88843
0.00000
1.85388
အမြတ်
-1 244.78 USD
GBPAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၀၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.84638
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 244.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.88843
အမြတ်ရယူခြင်း
1.85388
ရောင်းချမှု
0.4
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၅၃
1.84000
1.88843
0.00000
1.85388
အမြတ်
-1 433.64 USD
GBPAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.84000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 433.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.88843
အမြတ်ရယူခြင်း
1.85388
ဝယ်ယူမှု
0.4
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၂၁
131.119
130.256
0.000
130.950
အမြတ်
-314.93 USD
EURJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.119
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-314.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.256
အမြတ်ရယူခြင်း
130.950
ဝယ်ယူမှု
0.4
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၅၆:၅၃
1.19334
1.18822
0.00000
1.20581
အမြတ်
-204.80 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၁:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19334
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-204.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18822
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20581
ဝယ်ယူမှု
0.4
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၇:၃၄
1.20383
1.18822
0.00000
1.20581
အမြတ်
-624.40 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20383
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-624.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18822
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20581