မှာဝယ်ပါ
0.5
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၃
1.58600
1.62497
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
EURNZDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.58600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.62497
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.5
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၀၀
134.096
132.440
0.000
128.674
အမြတ်
0.00 USD
EURJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.096
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.440
အမြတ်ရယူခြင်း
128.674
မှာရောင်းချ
0.5
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၂၄
159.888
157.144
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
159.888
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.144
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.5
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၅၁
113.846
113.466
0.000
110.995
အမြတ်
167.45 USD
USDJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.846
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
167.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.466
အမြတ်ရယူခြင်း
110.995
ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၃
1.56256
1.55899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-133.22 USD
EURAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.56256
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-133.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၅၈
155.529
156.034
0.000
150.432
အမြတ်
-222.53 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
155.529
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-222.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.034
အမြတ်ရယူခြင်း
150.432
ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၂၁
1.65477
1.62868
0.00000
1.67285
အမြတ်
-931.91 USD
EURNZDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.65477
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-931.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.62868
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67285
မှာဝယ်ပါ
0.5
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၄၇
1.82550
1.84826
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.82550
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.84826
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၀၂
1.85684
1.84218
0.00000
1.86888
အမြတ်
-547.03 USD
GBPAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.85684
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-547.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.84218
အမြတ်ရယူခြင်း
1.86888
ရောင်းချမှု
0.5
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၇
130.573
132.046
0.000
128.674
အမြတ်
-649.09 USD
EURJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.573
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-649.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.046
အမြတ်ရယူခြင်း
128.674
မှာဝယ်ပါ
0.5
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၃၀
1.22888
1.23697
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDCADm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22888
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.23697
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၈
152.638
156.034
0.000
150.432
အမြတ်
-1 496.48 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
152.638
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1 496.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.034
အမြတ်ရယူခြင်း
150.432
ဝယ်ယူမှု
0.5
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၄
1.70356
1.70128
0.00000
1.74190
အမြတ်
-92.15 USD
GBPCADm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.70356
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-92.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70128
အမြတ်ရယူခြင်း
1.74190
ဝယ်ယူမှု
0.5
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၃
1.25201
1.23713
0.00000
1.27057
အမြတ်
-601.39 USD
USDCADm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25201
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-601.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.23713
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27057
ဝယ်ယူမှု
0.5
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၈:၀၆
1.58999
1.55899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 156.75 USD
EURAUDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.58999
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 156.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.5
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၂၆
1.14764
1.16260
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14764
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16260
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.5
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၈
1.68644
1.70618
0.00000
1.74190
အမြတ်
0.00 USD
GBPCADm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.68644
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70618
အမြတ်ရယူခြင်း
1.74190
ဝယ်ယူမှု
0.5
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၇
1.72517
1.70128
0.00000
1.74190
အမြတ်
-965.55 USD
GBPCADm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.72517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-965.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70128
အမြတ်ရယူခြင်း
1.74190
ဝယ်ယူမှု
0.5
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၄၅
1.16781
1.16365
0.00000
1.17171
အမြတ်
-208.00 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16781
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-208.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16365
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17171