ရောင်းချမှု
0.1
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၄
1.39762
1.40400
0.00000
0.00000
အမြတ်
-65.07 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39762
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40400
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
1810.39
1821.85
0.00
0.00
အမြတ်
-23.33 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1810.39
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-23.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1821.85
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.1
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၄
1.38757
1.40400
0.00000
0.00000
အမြတ်
-166.48 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38757
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-166.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40400
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
1.38204
1.40400
0.00000
0.00000
အမြတ်
-224.50 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38204
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-224.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40400
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၄
1.38051
1.40400
0.00000
0.00000
အမြတ်
-119.97 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38051
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-119.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40400
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၁၁
1.37875
1.40400
0.00000
0.00000
အမြတ်
-25.76 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37875
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40400
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.05
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၅၅
1.36560
1.40456
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40456
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.04
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၃၂
1674.00
1825.92
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1674.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1825.92
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၅၁
1.41683
1.40387
0.00000
0.00000
အမြတ်
-77.12 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41683
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-77.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40387
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000