၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၅၈
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.93852
1.94716
အမြတ်
304.50 USD
GBPNZDm
စာချုပ်
#80949039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.93852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
304.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.94716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
304.50 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၇
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
111.954
111.597
အမြတ်
159.95 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#81241595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
159.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
111.597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
159.95 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၁၃
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.36186
1.36148
အမြတ်
-19.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81424124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.36148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19.00 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၃၉
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.26186
1.26504
အမြတ်
171.16 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#81404990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
171.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.26504
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
171.16 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၂
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၉:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.59385
1.59607
အမြတ်
80.55 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#81405004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.59385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.59607
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.55 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၃၅
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.36186
1.36405
အမြတ်
109.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81404957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.36405
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
109.50 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၉
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.36186
1.36307
အမြတ်
60.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80949413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.36307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
60.50 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၂၉
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.59385
1.59578
အမြတ်
70.12 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#81387050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.59385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.59578
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
70.12 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၀၈
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.26156
1.26341
အမြတ်
99.81 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80950077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
99.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.26341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
99.81 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၈
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.59385
1.59768
အမြတ်
138.93 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#81017808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.59385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
138.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.59768
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
138.93 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၄
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.34412
1.34885
အမြတ်
236.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81210363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
236.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.34885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
236.50 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၁၃
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.34412
1.34808
အမြတ်
198.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81129478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
198.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.34808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
198.00 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၄
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.60771
1.61056
အမြတ်
103.22 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#81048073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
103.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.61056
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
103.22 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၁၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၅၆
ရောင်းချမှု
0.5
111.511
111.286
အမြတ်
101.09 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#81066106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
111.511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
111.286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
101.09 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.5
151.586
151.259
အမြတ်
146.57 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#80949619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
146.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
151.259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
146.57 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၆
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.60771
1.61184
အမြတ်
149.60 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#80950003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.60771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
149.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.61184
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
149.60 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.5
1736.95
1742.09
အမြတ်
-257.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81031784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1736.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-257.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1742.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-257.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၅၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1742.17
1737.51
အမြတ်
-233.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80950261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1742.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-233.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1737.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-233.00 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၂
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.72517
1.73207
အမြတ်
136.43 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80965328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.72517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
136.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.73207
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
136.43 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၂
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.72517
1.73123
အမြတ်
119.79 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80949314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.72517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
119.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.73123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
119.79 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၃
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.36186
1.36446
အမြတ်
130.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80674851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.36446
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
130.00 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၄၈
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.5
1.674
1.671
အမြတ်
105.35 USD
EURNZDm
စာချုပ်
#80734845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.671
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.35 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.26122
1.25934
အမြတ်
-101.86 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80734620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-101.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.25934
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-101.86 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၉
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.61868
1.61688
အမြတ်
65.32 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#80734868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.61688
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
65.32 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၂၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.26189
1.26264
အမြတ်
40.57 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80697873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26189
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.26264
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
40.57 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၅၂
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၅၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.88455
1.8832
အမြတ်
48.97 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#80689196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.88455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.8832
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
48.97 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၅
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
109.229
109.509
အမြတ်
127.84 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#80676157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
127.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
109.509
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
127.84 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၃
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.66907
1.67094
အမြတ်
-65.62 USD
EURNZDm
စာချုပ်
#80675413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-65.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.67094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-65.62 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၃၅
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.61317
1.61654
အမြတ်
-122.24 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#80675176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.61317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-122.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.61654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-122.24 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၄၇
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.17326
1.1723
အမြတ်
-48.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80669591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-48.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.1723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-48.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၄၉
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.72744
0.72522
အမြတ်
-111.00 USD
AUDUSDm
စာချုပ်
#80669455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-111.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.72522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-111.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၈
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.5
1.28206
1.27918
အမြတ်
112.57 USD
USDCADm
စာချုပ်
#80675883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
112.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.27918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
112.57 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
149.06
149.568
အမြတ်
231.94 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#80617023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
149.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
231.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
149.568
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
231.94 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၂၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
150.463
149.888
အမြတ်
-262.40 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#80608873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-262.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
149.888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-262.40 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၁၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.37036
1.36789
အမြတ်
-123.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80597116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-123.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.36789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-123.50 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၃၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၀၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.27649
1.27458
အမြတ်
74.93 USD
USDCADm
စာချုပ်
#80670325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.27458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
74.93 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၄၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.28093
1.27996
အမြတ်
37.89 USD
USDCADm
စာချုပ်
#80611207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.27996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.89 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၄၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
42000
41492
အမြတ်
-254.00 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#80655936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
42000
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-254.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
41492
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-254.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၅၆
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.5
1.75518
1.75131
အမြတ်
150.92 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80617462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
150.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.75131
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
150.92 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.17097
1.17173
အမြတ်
38.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80616830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.17173
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၂၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.25
43838.38
42763
အမြတ်
-268.85 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#80631621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
43838.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-268.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
42763
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-268.85 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၂၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
43838.38
43959
အမြတ်
30.16 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#80614535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
43838.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
43959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.16 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၄၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.75243
1.75203
အမြတ်
7.81 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80615742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.75203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.81 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၄၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.75243
1.74945
အမြတ်
58.20 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#80611333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.74945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
58.20 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.89514
1.89207
အမြတ်
111.08 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#80600463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
111.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.89207
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
111.08 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၃၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.25
1746
1752.87
အမြတ်
171.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80606572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
171.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1752.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
171.75 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
150.805
150.561
အမြတ်
-111.04 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#80600886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-111.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
150.561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-111.04 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၃၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.25
1746
1751.44
အမြတ်
136.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80599650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
136.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1751.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
136.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၅၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.27856
1.27864
အမြတ်
-4.32 USD
GBPCHFm
စာချုပ်
#80530344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.27864
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.32 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၃၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.5
151.613
151.537
အမြတ်
34.58 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#80530430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
151.537
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.58 USD