၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၅၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.2093
1.21203
အမြတ်
10.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2093
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
10.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21203
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
10.29 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.20942
1.21203
အမြတ်
14.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20942
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
15.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21203
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
14.71 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21027
1.21203
အမြတ်
9.61 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160338972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21027
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
10.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21203
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
9.61 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21034
1.21205
အမြတ်
9.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160338947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21034
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
10.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21205
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
9.31 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.20943
1.21205
အမြတ်
14.77 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20943
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
15.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21205
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
14.77 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21291
1.21205
အမြတ်
-6.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160331425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21291
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
-5.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21205
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-6.11 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21073
1.21205
အမြတ်
6.97 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160338404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21073
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
7.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21205
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
6.97 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21073
1.21196
အမြတ်
4.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160338392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21073
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
4.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21196
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.29 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.20945
1.21196
အမြတ်
9.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20945
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
10.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21196
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
9.41 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21261
1.21196
အမြတ်
-3.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160331623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21261
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21196
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-3.23 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၃၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21209
1.21141
အမြတ်
-1.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160335395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21209
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21141
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.68 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.20986
1.21141
အမြတ်
19.49 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160340878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20986
လဲလှယ်ခြင်း
-0.81 USD
စုစုပေါင်း
21.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.21141
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
19.49 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20986
1.21142
အမြတ်
2.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160340897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20986
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
3.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21142
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.80 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၁၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.20952
1.21142
အမြတ်
24.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20952
လဲလှယ်ခြင်း
-0.81 USD
စုစုပေါင်း
26.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.21142
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
24.39 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.21147
1.21153
အမြတ်
-0.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160336190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21147
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.21153
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-0.78 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21181
1.21153
အမြတ်
-2.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160335842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21181
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
-1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21153
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-2.63 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21116
1.21153
အမြတ်
2.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160336448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21116
လဲလှယ်ခြင်း
-0.58 USD
စုစုပေါင်း
3.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21153
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.12 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21081
1.21154
အမြတ်
5.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160338352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21081
လဲလှယ်ခြင်း
-0.58 USD
စုစုပေါင်း
7.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.72 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.21052
1.21158
အမြတ်
12.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160338844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21052
လဲလှယ်ခြင်း
-0.81 USD
စုစုပေါင်း
14.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.21158
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
12.63 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.21021
1.21159
အမြတ်
14.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160339040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21021
လဲလှယ်ခြင်း
-0.69 USD
စုစုပေါင်း
16.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.21159
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
14.67 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၂၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21338
1.21159
အမြတ်
-3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160330518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21338
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-3.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21159
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.90 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၀၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21302
1.21159
အမြတ်
-3.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160330983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21302
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-2.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21159
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.18 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21278
1.21159
အမြတ်
-5.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160331478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21278
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-4.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21159
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-5.39 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21252
1.21159
အမြတ်
-2.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160331741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21252
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21159
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.18 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၃၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21209
1.21159
အမြတ်
-2.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160335371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21209
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21159
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.63 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၁၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.20944
1.21155
အမြတ်
7.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20944
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
8.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21155
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.81 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20988
1.21155
အမြတ်
3.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160340852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20988
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21155
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20946
1.21154
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20946
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
4.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.84 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၅၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21235
1.21154
အမြတ်
-1.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160331820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21235
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.94 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၈
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21184
1.21154
အမြတ်
-0.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160335805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21184
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.92 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21154
1.21154
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160336052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21154
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၈
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21111
1.21155
အမြတ်
0.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160337594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21111
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21155
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.56 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21019
1.21158
အမြတ်
4.93 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160339012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21019
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
5.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21158
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.93 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၄၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2107
1.21158
အမြတ်
1.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160338582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2107
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21158
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.44 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.2098
1.21132
အမြတ်
5.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160340922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2098
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
6.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21132
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.45 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၅၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.20933
1.21134
အမြတ်
7.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160341280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20933
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
8.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21134
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.41 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21119
1.21134
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160336402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21119
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21134
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၁၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21172
1.21133
အမြတ်
-2.19 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160335875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21172
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21133
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.19 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21017
1.21134
အမြတ်
4.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160338995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21017
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
4.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21134
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.05 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21076
1.21134
အမြတ်
1.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160338384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21076
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21134
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.69 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21264
1.21142
အမြတ်
-5.51 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160331563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21264
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-4.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21142
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-5.51 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.06
1.22157
1.21886
အမြတ်
15.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160264772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21886
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
15.66 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၀၁
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.06
1.21793
1.2155
အမြတ်
13.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160179112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21793
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
14.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.2155
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
13.99 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၀၁
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.21788
1.21586
အမြတ်
7.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160178958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21788
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
8.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21586
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.69 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၃၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21116
1.21412
အမြတ်
5.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160163761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21412
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.72 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21278
1.21402
အမြတ်
2.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160152719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21278
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
2.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21402
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.16 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2132
1.21404
အမြတ်
1.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160151010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2132
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21404
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.36 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၂၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
2.1
1.21072
1.21277
အမြတ်
409.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160165207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
430.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
ပြင်ပ
1.21277
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
409.50 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21151
1.21068
အမြတ်
-3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160159686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21068
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-3.72 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၀၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21126
1.21067
အမြတ်
-2.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160162967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21067
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.76 USD