23.09.2020 20:47:52
23.09.2020 21:54:12
ទិញ
0.01
105.346
105.381
ចំណេញ
0.23 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#650729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 20:47:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.346
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 21:54:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.23 USD
23.09.2020 19:28:52
23.09.2020 20:44:19
ទិញ
0.01
1.33559
1.336
ចំណេញ
0.21 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#649716
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 19:28:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 20:44:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.336
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
23.09.2020 19:18:25
23.09.2020 20:16:25
ទិញ
0.01
0.92279
0.92314
ចំណេញ
0.28 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#649552
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 19:18:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 20:16:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.28 USD
23.09.2020 16:37:54
23.09.2020 18:14:58
ទិញ
0.01
114.105
114.127
ចំណេញ
0.01 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#645142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 16:37:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 18:14:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.127
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.09.2020 16:43:48
23.09.2020 18:02:15
ទិញ
0.01
122.918
122.936
ចំណេញ
-0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#645293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 16:43:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
122.918
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 18:02:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
23.09.2020 12:03:06
23.09.2020 17:41:32
ទិញ
0.01
0.9209
0.91588
ចំណេញ
-6.59 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#637907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 12:03:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 17:41:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91588
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-6.59 USD
23.09.2020 16:30:52
23.09.2020 16:50:08
ទិញ
0.01
1.3337
1.33421
ចំណេញ
0.28 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#644854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 16:30:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3337
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 16:50:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33421
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.28 USD
23.09.2020 16:36:08
23.09.2020 16:40:10
ទិញ
0.01
0.92112
0.9216
ចំណេញ
0.42 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#645056
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 16:36:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 16:40:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.42 USD
23.09.2020 16:25:06
23.09.2020 16:36:18
ទិញ
0.01
114.099
114.151
ចំណេញ
0.30 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#644577
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 16:25:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 16:36:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.30 USD
23.09.2020 16:25:45
23.09.2020 16:35:33
ទិញ
0.01
122.909
122.959
ចំណេញ
0.28 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#644602
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 16:25:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
122.909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 16:35:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.28 USD
23.09.2020 03:31:01
23.09.2020 16:26:03
ទិញ
0.01
0.95307
0.94806
ចំណេញ
-3.95 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#627583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 03:31:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95307
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 16:26:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.95 USD
23.09.2020 15:44:35
23.09.2020 15:50:28
ទិញ
0.01
1.27247
1.27293
ចំណេញ
0.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#643358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 15:44:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27247
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 15:50:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27293
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.36 USD
23.09.2020 14:23:42
23.09.2020 15:26:19
ទិញ
0.01
122.931
122.978
ចំណេញ
0.25 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#641419
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 14:23:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
122.931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 15:26:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.25 USD
23.09.2020 14:22:43
23.09.2020 15:23:21
ទិញ
0.01
114.113
114.14
ចំណេញ
0.06 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#641402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 14:22:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 15:23:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.06 USD
23.09.2020 14:59:58
23.09.2020 15:19:54
ទិញ
0.01
1.27252
1.27302
ចំណេញ
0.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#642154
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 14:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27252
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 15:19:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
23.09.2020 10:00:19
23.09.2020 14:58:24
ទិញ
0.01
105.092
105.103
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#634271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 10:00:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.092
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 14:58:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.103
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.09.2020 14:51:27
23.09.2020 14:54:31
ទិញ
0.01
1.27248
1.27302
ចំណេញ
0.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#641941
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 14:51:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 14:54:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
23.09.2020 14:21:32
23.09.2020 14:28:01
ទិញ
0.01
1.27255
1.27299
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#641364
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 14:21:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 14:28:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
23.09.2020 11:34:22
23.09.2020 14:22:01
ទិញ
0.01
1.33292
1.33311
ចំណេញ
0.04 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#637070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:34:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33292
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 14:22:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33311
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.04 USD
23.09.2020 14:00:01
23.09.2020 14:10:30
ទិញ
0.01
114.105
114.149
ចំណេញ
0.22 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#641004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 14:10:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.22 USD
23.09.2020 13:55:21
23.09.2020 14:02:53
ទិញ
0.01
1.27251
1.27301
ចំណេញ
0.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#640901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 13:55:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 14:02:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
23.09.2020 13:44:55
23.09.2020 13:54:27
ទិញ
0.01
1.27243
1.27298
ចំណេញ
0.45 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#640724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 13:44:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 13:54:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.45 USD
23.09.2020 11:44:15
23.09.2020 13:49:07
ទិញ
0.01
0.92016
0.92026
ចំណេញ
0.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#637325
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:44:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92016
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 13:49:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.09.2020 13:10:00
23.09.2020 13:20:43
ទិញ
0.01
122.9
122.95
ចំណេញ
0.28 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#639991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 13:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
122.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 13:20:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.28 USD
23.09.2020 09:01:32
23.09.2020 12:06:47
ទិញ
0.01
1.2719
1.27208
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#632487
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 09:01:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 12:06:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.08 USD
23.09.2020 11:46:17
23.09.2020 11:49:30
ទិញ
0.01
0.92081
0.9213
ចំណេញ
0.43 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#637370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:46:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 11:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9213
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.43 USD
23.09.2020 10:08:19
23.09.2020 11:34:48
ទិញ
0.01
122.785
122.808
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#634561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 10:08:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
122.785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 11:34:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2020 11:30:43
23.09.2020 11:31:09
ទិញ
0.01
133.19
133.246
ចំណេញ
0.33 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#636979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:30:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 11:31:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.33 USD
23.09.2020 10:23:04
23.09.2020 11:30:45
ទិញ
0.01
0.92074
0.92084
ចំណេញ
0.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#635101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 10:23:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 11:30:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.09.2020 11:22:00
23.09.2020 11:30:26
ទិញ
0.01
133.204
133.254
ចំណេញ
0.28 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#636713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:22:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 11:30:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.28 USD
23.09.2020 11:15:27
23.09.2020 11:27:17
ទិញ
0.01
1.33291
1.33341
ចំណេញ
0.27 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#636567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:15:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 11:27:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.27 USD
23.09.2020 10:30:18
23.09.2020 11:09:39
ទិញ
0.01
1.33283
1.33347
ចំណេញ
0.38 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#635340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 10:30:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 11:09:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.38 USD
23.09.2020 11:04:28
23.09.2020 11:04:47
ទិញ
0.01
133.23
133.278
ចំណេញ
0.26 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#636276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:04:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 11:04:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.26 USD
23.09.2020 10:30:01
23.09.2020 10:30:07
ទិញ
0.01
133.175
133.219
ចំណេញ
0.22 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#635306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 10:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 10:30:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.219
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.22 USD
23.09.2020 10:00:01
23.09.2020 10:16:05
ទិញ
0.01
0.92087
0.92135
ចំណេញ
0.42 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#634243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 10:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92087
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 10:16:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92135
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.42 USD
23.09.2020 09:18:20
23.09.2020 09:21:20
ទិញ
0.01
122.717
122.767
ចំណេញ
0.28 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#633101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 09:18:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
122.717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 09:21:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.28 USD
23.09.2020 09:15:30
23.09.2020 09:16:18
ទិញ
0.01
122.705
122.765
ចំណេញ
0.37 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#632985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 09:15:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
122.705
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 09:16:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.765
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.37 USD
23.09.2020 05:21:49
23.09.2020 08:38:28
ទិញ
0.01
105.128
105.14
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#629277
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 05:21:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 08:38:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.09.2020 08:00:01
23.09.2020 08:10:57
ទិញ
0.01
1.27177
1.27227
ចំណេញ
0.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#631443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 08:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 08:10:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27227
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
23.09.2020 03:22:52
23.09.2020 07:22:28
ទិញ
0.01
0.7168
0.7118
ចំណេញ
-5.10 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#627437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 03:22:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:22:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.10 USD
23.09.2020 06:22:10
23.09.2020 07:03:19
ទិញ
0.01
0.92095
0.9211
ចំណេញ
0.06 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#629967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 06:22:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92095
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:03:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.06 USD
23.09.2020 05:23:52
23.09.2020 06:48:44
ទិញ
0.01
133.748
133.772
ចំណេញ
0.03 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#629326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 05:23:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 06:48:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.772
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.09.2020 05:11:53
23.09.2020 05:14:08
ទិញ
0.01
133.756
133.803
ចំណេញ
0.24 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#629180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 05:11:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.756
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 05:14:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.803
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.24 USD
23.09.2020 05:02:33
23.09.2020 05:07:37
ទិញ
0.01
0.92076
0.92124
ចំណេញ
0.42 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#629022
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 05:02:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 05:07:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92124
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.42 USD
23.09.2020 03:54:40
23.09.2020 04:12:17
ទិញ
0.01
114.111
114.161
ចំណេញ
0.27 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#627895
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 03:54:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 04:12:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.161
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.27 USD
23.09.2020 03:56:58
23.09.2020 04:12:11
ទិញ
0.01
133.753
133.805
ចំណេញ
0.30 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#627913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 03:56:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 04:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.30 USD
23.09.2020 03:48:36
23.09.2020 03:51:13
ទិញ
0.01
114.11
114.16
ចំណេញ
0.27 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#627800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 03:48:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 03:51:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.27 USD
23.09.2020 03:12:53
23.09.2020 03:30:56
ទិញ
0.01
114.101
114.15
ចំណេញ
0.26 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#627367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 03:12:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 03:30:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.26 USD
23.09.2020 00:00:42
23.09.2020 03:09:17
ទិញ
0.05
1.07711
1.0773
ចំណេញ
0.03 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#626322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 00:00:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 03:09:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.0773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.09.2020 02:55:09
23.09.2020 02:59:57
ទិញ
0.01
0.91982
0.92005
ចំណេញ
0.15 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#627214
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 02:55:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 02:59:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92005
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.15 USD