06.07.2021 16:58:55
06.07.2021 17:02:31
ទិញ
0.01
153.222
153.089
ចំណេញ
-1.40 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#21612853
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 16:58:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
153.222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 17:02:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
153.089
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.40 USD
06.07.2021 10:03:35
06.07.2021 11:58:54
ទិញ
0.01
1.38864
1.38555
ចំណេញ
-3.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#21527588
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 10:03:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:58:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38555
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.19 USD
06.07.2021 03:00:33
06.07.2021 11:58:54
ទិញ
0.01
110.912
110.791
ចំណេញ
-1.19 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#21484210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 03:00:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:58:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.791
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.19 USD
06.07.2021 04:47:05
06.07.2021 11:58:54
ទិញ
0.01
1.96357
1.9557
ចំណេញ
-5.77 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#21490469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 04:47:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.96357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:58:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.9557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.77 USD
06.07.2021 10:35:00
06.07.2021 11:58:53
ទិញ
0.01
131.752
131.262
ចំណេញ
-4.62 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#21534585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 10:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:58:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.62 USD
06.07.2021 10:50:12
06.07.2021 11:58:53
ទិញ
0.01
1.83013
1.82793
ចំណេញ
-1.87 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#21538691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 10:50:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.83013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:58:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.82793
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.87 USD
06.07.2021 10:30:44
06.07.2021 11:58:53
ទិញ
0.01
120.42
120.006
ចំណេញ
-3.94 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#21533703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 10:30:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
120.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:58:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
120.006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.94 USD
06.07.2021 10:38:24
06.07.2021 11:58:53
ទិញ
0.01
153.921
153.506
ចំណេញ
-3.94 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#21535334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 10:38:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
153.921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:58:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
153.506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.94 USD
06.07.2021 04:38:04
06.07.2021 11:19:52
ទិញ
0.01
1.23396
1.23411
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#21489764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 04:38:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:19:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.02 USD
06.07.2021 04:52:51
06.07.2021 11:07:56
ទិញ
0.01
0.92191
0.92215
ចំណេញ
0.16 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#21491146
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 04:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:07:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.16 USD
05.07.2021 21:49:00
06.07.2021 09:11:50
ទិញ
0.01
1.57563
1.56553
ចំណេញ
-7.93 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#21475632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 21:49:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
-7.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 09:11:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.56553
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-7.93 USD
06.07.2021 08:34:45
06.07.2021 08:57:55
ទិញ
0.01
120.334
120.361
ចំណេញ
0.04 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#21510756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 08:34:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
120.334
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 08:57:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
120.361
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.04 USD
05.07.2021 21:54:51
06.07.2021 07:40:03
ទិញ
0.01
1.83881
1.8392
ចំណេញ
0.03 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#21475760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 21:54:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.83881
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 07:40:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.8392
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.03 USD
06.07.2021 04:50:28
06.07.2021 04:57:19
ទិញ
0.01
0.93079
0.93112
ចំណេញ
0.06 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#21490771
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 04:50:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 04:57:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.06 USD
06.07.2021 02:59:20
06.07.2021 04:49:44
ទិញ
0.01
153.671
153.694
ចំណេញ
0.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#21484046
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 02:59:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
153.671
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 04:49:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
153.694
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.07.2021 04:30:20
06.07.2021 04:49:04
ទិញ
0.01
0.75405
0.75453
ចំណេញ
0.38 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#21489057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 04:30:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75405
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 04:49:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.38 USD
06.07.2021 03:47:20
06.07.2021 04:14:52
ទិញ
0.01
0.92197
0.92223
ចំណេញ
0.18 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#21486555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 03:47:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92197
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 04:14:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.18 USD
06.07.2021 03:53:14
06.07.2021 04:02:02
ទិញ
0.01
1.23375
1.23436
ចំណេញ
0.39 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#21486906
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 03:53:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 04:02:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23436
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.39 USD
06.07.2021 02:57:30
06.07.2021 03:38:52
ទិញ
0.01
0.75418
0.75442
ចំណេញ
0.14 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#21483995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 02:57:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 03:38:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.14 USD
06.07.2021 03:10:01
06.07.2021 03:29:43
ទិញ
0.01
0.92189
0.92221
ចំណេញ
0.25 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#21484798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 03:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 03:29:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92221
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.25 USD
06.07.2021 01:06:48
06.07.2021 02:29:04
ទិញ
0.01
110.938
110.953
ចំណេញ
0.04 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#21480417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 01:06:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 02:29:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.04 USD
06.07.2021 01:21:22
06.07.2021 01:54:04
ទិញ
0.01
1.23325
1.23365
ចំណេញ
0.22 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#21480775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 01:21:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23325
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 01:54:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23365
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.22 USD
05.07.2021 23:01:13
06.07.2021 00:26:24
ទិញ
0.01
0.75307
0.7533
ចំណេញ
0.08 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#21477101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 23:01:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75307
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 00:26:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7533
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.08 USD
06.07.2021 00:00:27
06.07.2021 00:22:38
ទិញ
0.01
110.922
110.942
ចំណេញ
0.08 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#21478152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 00:00:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 00:22:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.942
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.08 USD
05.07.2021 22:59:28
05.07.2021 23:03:36
ទិញ
0.01
1.2334
1.23373
ចំណេញ
0.17 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#21477037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 22:59:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2334
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2021 23:03:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.17 USD
05.07.2021 22:28:59
05.07.2021 22:31:16
ទិញ
0.01
0.92191
0.92217
ចំណេញ
0.18 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#21476535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 22:28:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2021 22:31:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.18 USD
05.07.2021 21:47:24
05.07.2021 21:48:40
ទិញ
0.01
1.57562
1.57593
ចំណេញ
0.04 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#21475578
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 21:47:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57562
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2021 21:48:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.57593
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.04 USD
05.07.2021 21:39:14
05.07.2021 21:39:19
ទិញ
0.01
0.75288
0.75312
ចំណេញ
0.14 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#21475391
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 21:39:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2021 21:39:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75312
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.14 USD
05.02.2021 16:36:23
08.02.2021 00:00:08
ទិញ
0.01
105.55
105.349
ចំណេញ
-2.03 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6891676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:36:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 00:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.03 USD
05.02.2021 17:43:12
08.02.2021 00:00:08
ទិញ
0.01
1.75422
1.74989
ចំណេញ
-3.66 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#6903358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 17:43:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
-3.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 00:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.74989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.66 USD
05.02.2021 10:00:08
08.02.2021 00:00:08
ទិញ
0.01
0.90369
0.89883
ចំណេញ
-5.51 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#6854315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:00:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 00:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.51 USD
05.02.2021 16:21:43
08.02.2021 00:00:08
ទិញ
0.01
1.27946
1.27567
ចំណេញ
-3.09 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6889557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:21:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27946
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-2.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 00:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.09 USD
05.02.2021 17:59:08
05.02.2021 22:23:32
ទិញ
0.01
144.752
144.775
ចំណេញ
0.02 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6905631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 17:59:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 22:23:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.02 USD
05.02.2021 15:26:15
05.02.2021 19:42:23
ទិញ
0.01
1.91591
1.9059
ចំណេញ
-7.41 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#6878935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:26:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.91591
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 19:42:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.9059
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-7.41 USD
05.02.2021 16:56:31
05.02.2021 17:09:42
ទិញ
0.01
144.721
144.815
ចំណេញ
0.69 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6895033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:56:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 17:09:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.69 USD
05.02.2021 16:25:15
05.02.2021 16:34:24
ទិញ
0.01
105.565
105.595
ចំណេញ
0.18 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6890002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:25:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 16:34:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.595
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.18 USD
05.02.2021 16:28:22
05.02.2021 16:31:59
ទិញ
0.01
144.721
144.795
ចំណេញ
0.50 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6890534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:28:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 16:31:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.50 USD
05.02.2021 16:05:53
05.02.2021 16:16:17
ទិញ
0.01
1.27933
1.28018
ចំណេញ
0.56 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6887085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 16:05:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27933
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 16:16:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.56 USD
05.02.2021 15:41:32
05.02.2021 15:58:53
ទិញ
0.01
1.27949
1.28042
ចំណេញ
0.63 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6881705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:41:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:58:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.63 USD
05.02.2021 15:30:48
05.02.2021 15:56:36
ទិញ
0.01
105.601
105.675
ចំណេញ
0.60 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6879588
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:30:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.601
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:56:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.675
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.60 USD
05.02.2021 15:44:06
05.02.2021 15:53:01
ទិញ
0.01
144.676
144.761
ចំណេញ
0.61 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6882006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:53:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.61 USD
05.02.2021 10:00:01
05.02.2021 15:30:13
ទិញ
0.01
1.281
1.28211
ចំណេញ
0.77 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#6854279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:30:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.77 USD
05.02.2021 15:16:57
05.02.2021 15:30:06
ទិញ
0.01
1.36877
1.36929
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#6877985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 15:16:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 15:30:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.42 USD
05.02.2021 11:44:07
05.02.2021 14:32:20
ទិញ
0.01
1.3697
1.36984
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#6862960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 11:44:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 14:32:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.04 USD
05.02.2021 13:35:11
05.02.2021 13:56:07
ទិញ
0.01
144.471
144.564
ចំណេញ
0.68 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#6870040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 13:35:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 13:56:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.68 USD
05.02.2021 11:04:57
05.02.2021 13:38:24
ទិញ
0.01
1.75241
1.75263
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#6860619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 11:04:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 13:38:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.75263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
05.02.2021 10:00:07
05.02.2021 12:05:40
ទិញ
0.01
105.498
105.513
ចំណេញ
0.04 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#6854314
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 12:05:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.513
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.04 USD
05.02.2021 10:49:58
05.02.2021 11:40:27
ទិញ
0.01
1.91056
1.91155
ចំណេញ
0.51 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#6859104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:49:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.91056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 11:40:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.91155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.51 USD
05.02.2021 10:50:41
05.02.2021 11:33:35
ទិញ
0.01
126.203
126.301
ចំណេញ
0.73 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#6859134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:50:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 11:33:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.73 USD
05.02.2021 10:46:07
05.02.2021 11:02:22
ទិញ
0.01
1.75236
1.75325
ចំណេញ
0.49 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#6858888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 10:46:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.75236
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 11:02:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.75325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.49 USD