Chế độ demo
USCrude
40.72
Báo giá
7.58%
Thay đổi (1 m)
UKBrent
43.18
Báo giá
5.68%
Thay đổi (1 m)
UKBrent_n
43.268
Báo giá
4.93%
Thay đổi (1 m)
USCrude_n
40.851
Báo giá
6.48%
Thay đổi (1 m)