Chế độ demo
USCrude
61.95
Báo giá
0.67%
Thay đổi (1m)
UKBrent
66.03
Báo giá
3.03%
Thay đổi (1m)
UKBrent_n
65.448
Báo giá
2.52%
Thay đổi (1m)
USCrude_n
62.000
Báo giá
0.71%
Thay đổi (1m)