Chế độ demo
USCrude
40.41
Báo giá
2.12%
Thay đổi (1m)
UKBrent
42.36
Báo giá
1.44%
Thay đổi (1m)
UKBrent_n
42.694
Báo giá
0.97%
Thay đổi (1m)
USCrude_n
40.678
Báo giá
2.17%
Thay đổi (1m)