Chế độ demo
USCrude
52.30
Báo giá
7.28%
Thay đổi (1m)
UKBrent
55.04
Báo giá
6.01%
Thay đổi (1m)
UKBrent_n
55.036
Báo giá
6.02%
Thay đổi (1m)
USCrude_n
52.346
Báo giá
7.01%
Thay đổi (1m)