Chế độ demo

TECH Mua 06.04.2021 08:08

PayPal Holdings: рhân tích sóng

Khả năng tăng giá được duy trì.

Trên biểu đồ ngày đang phát triển sóng thứ ba của cấp lớn (3), trong đó đã hình thành sóng 3 of (3). Hiện nay đã kết thúc phát triển điều chỉnh cục bộ dưới dạng sóng 4 of (3), và đã bắt đầu phát triển sóng 5 of (3). Nếu nhận định này đúng, giá sẽ tăng tới vùng 330.00–357.90. Mức dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 226.40.

Thêm