Chế độ demo

TECH Mua 27.04.2021 08:19

Nvidia Corp: phân tích sóng

Khả năng tăng giá được duy trì.

Trên đồ thị ngày đang tiếp tục phát triển sóng tăng thứ ba của cấp lớn (3), trong đó đã hình thành sóng 3 of (3). Hiện nay đã kết thúc phát triển điều chỉnh cục bộ dưới dạng sóng thứ tư 4 of (3), và đã bắt đầu hình thành sóng 5 of (3), trong đó đang tiếp tục phát triển sóng thứ nhất của cấp nhỏ i of 5. Nếu giả định này đúng, giá sẽ tăng tới vùng 700.00–750.00. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 547.76.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động

Cảm tính thị trường

48% bán
52% mua