Chế độ demo

TECH Mua 22.02.2021 08:51

Microsoft Corp.: phân tích sóng

Giá có thể tăng lên.

Trên biểu đồ ngày, sóng thứ năm ở mức cao hơn (5) đang phát triển, trong đó sóng 3 của sóng (5) đang hình thành. Hiện tại, sóng thứ ba ở mức thấp hơn iii của sóng 3 đang phát triển, trong đó sóng (iii) của sóng iii đã hình thành và một sóng điều chỉnh cục bộ đang phát triển dưới dạng sóng (iv) của sóng iii. Nếu giả định này chính xác, sau khi điều chỉnh xong, giá sẽ tăng lên mức 265.00–285.00. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 211.45.

Thêm