Chế độ demo

TECH Mua 13.07.2020 08:32

Microsoft Corp.: Phân tích sóng

Giá có thể tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng thứ năm ở mức cao hơn (5) của sóng 3 đang hình thành, trong đó sóng 3 của sóng (5) đang phát triển. Hiện tại, sóng thứ ba ở mức thấp hơn iii của sóng 3 đang hình thành, trong đó sóng điều chỉnh cục bộ iv của sóng 3 đang phát triển. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ tăng lên mức 230.00–240.00. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 203.17.

Đọc tiếp