Chế độ demo

TECH Mua 03.05.2021 08:17

Microsoft Corp.: phân tích sóng

Giá đang trong vùng điều chỉnh, khả năng tăng được duy trì.

Trên biểu đồ ngày đang tiếp tục phát triển sóng thứ năm của cấp lớn (5) of 3, trong đó đang hình thành sóng 3 of (5). Hiện nay đã kết thúc sự phát triển của sóng thứ ba của cấp nhỏ iii of 3 và đang hình thành điều chỉnh cục bộ dưới dạng sóng thứ tư iv of 3. Nếu nhận định này đúng, giá sẽ tăng tới vùng 285.00–300.00. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 231.09.

Thêm