Chế độ demo

TECH Mua 29.06.2020 08:21

Apple Inc.: phân tích sóng

Giá có thể tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng thứ năm ở cấp độ cao hơn (5) đang phát triển, trong đó sóng 5 của sóng (5) đang hình thành. Hiện tại, sóng thứ ba ở cấp độ thấp hơn iii của sóng 5 đã hình thành, một sóng điều chỉnh cục bộ đã phát triển dưới dạng sóng iv của sóng 5 và sóng v của sóng 5 đang hình thành. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ tăng lên mức 375.00–390.00. Trong trường hợp này, mức cắt lỗ quan trọng là 344.39.

Đọc tiếp

FUND Mua 24.06.2020 11:57

Alcoa Inc. (AA/NYSE): phân tích chung

Cổ phiếu Alcoa đã tăng 33% kể từ cuối tháng 5. Hiện tại, báo giá của nhà phát hành đang giao dịch với mức giảm 8% đến mức cao nhất trong 3 tháng của ngày 8 tháng 6.

Đọc tiếp